Główna Art Deco w Europie i w Polsce

Art Deco w Europie i w Polsce

0 / 0
Jak bardzo podobała Ci się ta książka?
Jaka jest jakość pobranego pliku?
Pobierz książkę, aby ocenić jej jakość
Jaka jest jakość pobranych plików?
Rok:
1996
Wydawnictwo:
Volumen
Język:
polish
Strony:
272
ISBN 10:
838521870X
ISBN 13:
9788385218708
Plik:
PDF, 40,13 MB
Ściągnij (pdf, 40,13 MB)

Możesz być zainteresowany Powered by Rec2Me

 

Najbardziej popularne frazy

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Możesz zostawić recenzję książki i podzielić się swoimi doświadczeniami. Inni czytelnicy będą zainteresowani Twoją opinią na temat przeczytanych książek. Niezależnie od tego, czy książka ci się podoba, czy nie, jeśli powiesz im szczerze i szczegółowo, ludzie będą mogli znaleźć dla siebie nowe książki, które ich zainteresują.
1

PostgreSQL: Up and Running: A Practical Introduction to the Advanced Open Source Database

年:
2014
言語:
english
ファイル:
EPUB, 2.35 MB
0 / 0
2

A History of War and Weapons, 449 to 1660

年:
1966
言語:
english
ファイル:
PDF, 28.61 MB
0 / 0
w EUROPIE W I3€L$CE
I

'?
^h

\'^

%;'X

r -«

ss
S
— a
Cd

I

C3 er
Hj co
5-

CCI

5

A\m DK€

pil<ne1<il^

RT DEC€
H
r

A\ W EL cen E

PCL$CE

I

Oficyna Wydawnicza VOLUMEN
Wydawnictwa Szkolne Pedagogiczne
i

Warszawa 996
1

© Copyright by Anna Sieradzka, Warszawa 996
© Copyright by Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Wydawnictwa Szkolne
1

i

Pedagogiczne,

Warszawa 1 996
Redakcja

MONIKA BIELSKA-LACH, KRYSTYNA KUBALSKA-SULKIEWICZ,
ELBIETA MALYSKA
Redakcja techniczna

MARIA BRASZCZYK, DANUTA JEZIERSKA-ACZEK
Opracowanie graficzne

ANNA TWORKOWSKA-BARANKIEWICZ
Korekta

MAJA PILARSKA
Opracowanie indeksu

ANNALABUSZEWSKA
Skad

NO FUTUR - Warszawa

Oficyna Wydawnicza

za

VOLUMEN

wyraa serdeczne podzikowanie zagranicznym wydawcom
udostpnienie praw do publikacji zamieszczonych w ksice ilustracji
Genewa
Pary

Editions d'Art Albert Skira S.A.,
Editions du Regard,

Londyn
Londyn

Arlington Press,
Cartler Ltd.,

Ksika wydana

przy

pomocy finansowej

Ministerstwa Kultury

'JJCk
V

Pozycjo subsydioiDono przez

Fundocj

Kultury

ISBN 83-8521 8-70-X
ISBN 83-02-06220-0
Oficyna Wydawnicza VOLUMEN
Mirosawa Latkowska & Adam Borowski

Wydawnictwa Szkolne Pedagogiczne
i

i

Sztuki

Moim Najbliszym
dedykuj

WSfP

.l-Wy..

.-/v

W\:jT-:

W

badaniach porzdkujcych

i

analizujcych

dorobek sztuki polskiej pierwszej poowy
XX w., a zwaszcza czasów Rzeczypospolitej,
problematyka polskiego Art Deco nie zaja dotd
nalenego jej miejsca. Tym bardziej nie uwzgldniono istnienia polskiej odmiany stylu Art Deco
II

w

licznych, publikowanych od wierwiecza opracowaniach, powiconych Art Deco w Europie.
Potrzeba wypenienia tej luki okrelenia miejsca
i

w historii sztuki polskiej eurostaa si gównym powodem powstania tej

polskiego Art Deco
pejskiej

i

ksiki.
Zainteresowanie stylem Art Deco wród zagranicznych badaczy
jego genez, zakresem
merytorycznym chronologicznym
poczone
z prób definicji tego zjawiska ujcia go w kategorie stylowe, datuje si od zorganizowanej
w 1 966 r. w Paryu wystawy Les Annees „25". Art
Deco. Bauhau; s. Stijl. Esprit Nouveau Ta retrospektywna ekspozycja przypomniaa,
wród
nurtów ksztatujcych sztuk lat dwudziestych bya nie tylko awangarda, ale nie dostrzegane do
tej pory Art Deco. Organizatorka wystawy
autorka katalogu, Yvonne Brunhammer, ograniczya
si wprawdzie do pokazania w dziale Art Deco

—

—

i

i

.

e

i

i

eksponatów francuskich,

tylko

ale

wikszo

pochodzia z paryskiej L'Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes z 1925 r., od której przyja si te nazwa
caego kierunku. Sama Y. Brunhammer w swych
kolejnych publikacjach operowaa wprawdzie

z nich

okreleniem
Deco ju

w

<<Le Style

1968

1925»^

ale termin Art

wszed do sownika

r.

poj his-

Wprowadzi go Bevis Hillier w publikacji Art Deco of the 20s and 30s\ Hillier, jako pierwszy ze wiatowych powojennych badaczy, próbowa stworzy definicj stylu. Uzasadniajc
przyjcie terminu Art Deco jako najbardziej uniwersalnego odpowiadajcego charakterowi
torii

sztuki.

i

zjawiska', Hillier

rozumia pod nim nowoczesny,

zrodzony w pierwszej dekadzie XX w., rozwijajcy si w latach
dwudziestych trzydziestych, inspirowany przez
wiele czynników, od klasycyzmu kultur egzotycznych po awangard, obecny we wszystkich
dziedzinach sztuki oddziaywajcy na produkcj
przemysow. Jako jego cechy formalne wymieni
Hillier przede wszystkim: geometryczno, symetri paszczyznowo. Zastrzegajc, i pro-

cho wyrastajcy

z secesji, styl,

i

i

i

i

ponowana przeze
czy

i

stwierdzajc,

spiracji

oraz

wiedzi Art

definicja

charakter robo-

e ze wzgldu na mnogo

rónorodno

Deco

ma

in-

indywidualnych wypo-

nie jest stylem

dajcym si

tak

dokadnie sklasyfikowa, jak chociaby Art Nouveau, Hillier podtrzyma swoje ustalenia w nastpnej publikacji. By ni obszerny katalog pienwszej po
wojnie wiatowej ekspozycji powicoII

wycznie sztuce Art
w 1971 w Minneapolis\

Deco, zorganizowanej

nej

r.

Zarówno Brunhammer, jak Hillier, dostrzegali
prekursorsk dla formowania stylu dziaalno
«Szkoy z Glasgow» oraz <<Wiener Werkstatte»,
i

które

ju w

pierwszych latach

XX w. odchodziy od

krzywolinijnej, florealnej secesji na rzecz form

zgeometryzowanych
rozwoju Art Deco we

i

symetrycznych. Pocztek

Francji widzieli

w momencie

zbienym z narodzinami kubizmu (1908) pierwszymi wystpami Baletów Rosyjskich w Paryu
(1908); jego szczytowe osignicia sytuowali
w poowie lat dwudziestych (Wystawa Paryska
i

w

1925 r.).
Te zasadnicze ustalenia chronologiczne przyja wikszo zachodnioeuropejskich autorów
coraz liczniejszych w latach siedemdziesitych
publikacji,

powiconych

W miar

rozwoju

stylowi Art Deco.

bada

narastania literatury

i

pojawiy si natomiast merytoryczne rónice
w okrelaniu zasigu oraz ustaleniu jego granicy
kocowej. Na ogó w syntetycznych ujciach dziejów Art Deco w Europie rozgraniczano go od
awangardy. Takie stanowisko reprezentowali zarówno autorzy popularnych opracowa (np. Katherine Morrison McCIinton, Wolf Decker czy Alain
Lesieutre)^ jak te twórcy publikacji analizujcych
szczegóowo caoksztat zjawiska czy te jego poszczególne aspekty. Wród caociowych publikacji analitycznych naczelne miejsce zajmuj prace Martina Battersby'ego, majce, obok wymienionych

ju

prac

Brunhammer

skie znaczenie dla

Równie w

bada

Hilliera,

prekursor-

nad stylem

Art Deco'.

i

Rossany
Deco ze sw ex

publikacjach Victora Arwasa,

Bossaglia czy

Giulii

Veronesi, Art

dekoracyjnoci jest oddzielane od
równie programowego czystego funkcjonalizmu
w wydaniu Le Corbusiera, konstruktywistów czy,
definitione

cho w

mniejszym stopniu,

dokona «Bauhau-

su..^

Stanowisko reprezentowane przez wymienionych wyej badaczy, zawajce pojcie stylu Art
Deco, jest suszniejsze, ni propozycje objcia
mianem Art Deco wszystkich zjawisk sztuki europejskiej lat dwudziestych trzydziestych, spotykane w pracach Yvonne Brunhammer, Paula Maeni

za czy Theodore ^/lentena^
Znakomite syntezy stylu Art Deco stworzyli

w drugiej poowie

lat

osiemdziesitych; Andre Van

10

De Lemme,
Klein,

naukowców

trójka angielskich

Nancy

A. McClelland,

— Dan

Malcolm Haslam oraz

Duncan". Ukazay si wówczas pierwsze
encyklopedyczne opracowania Art Deco autorstwa Duncana Pierre'a Cabanne'a"
Najobszerniejsz najbardziej wielostronn
analiz stylu przedstawi w obficie ilustrowanym
zaopatrzonym w wietny aparat naukowy dziele,
Journal de fAr Deco
wydanym w 1988 r.
1903-1940, francuski historyk sztuki Jean-Paul
Bouillon'^ Badacz ten zdecydowanie opowiedzia
si za przyjciem roku 1903 jako daty narodzin
europejskiego Art Deco, wyznaczonej przede
wszystkim przez fakt powstania «Wiener
Werkstatte», które najbardziej zasuyy si
Alastair

i

i

i

—

w

ksztatowaniu pierwszej fazy tego

On te

stylu.

przekonujco uzasadni zwizki Art Deco ze zrodzonymi we Francji na pocztku XX w. tendencjaneoklasycyzmi nurtami sztuki nowoczesnej

—

i

mem, fowizmem

i

kubizmem oraz wykaza,

jak

pod wpywem awangardy w latach dwudziestych
formy tego stylu ulegay geometryzacji uproszpowszechnej u wielu baczeniu. Wbrew
daczy opinii, i po Wystawie Paryskiej 1925 r. styl
Art Deco zosta zdominowany przez awangard
chyli si ku upadkowi, a jego granic kocow
wyznaczy rok 1929, Bouillon przytoczy dowody
na trwanie Art Deco w latach trzydziestych, cho
przyznawa,
wówczas by on ju jednym z wielu nurtów wspóczesnej sztuki
przejawia si tylko
i

do

i

e

i

w

niektórych

jej

dziedzinach.

W wymienionych wyej
wiksze
i

chronologii stylu Art Deco.

tur,

rzeb

i

nastpio
odnonie zakresu

publikacjach

ujednolicenie stanowisk

Wczono do architek-

malarstwo, traktowane dotychczas

raczej jako dziedziny odbijajce refleksy stylu, któ-

zdominowa przede wszystkim rzemioso artystyczne sztuk uytkow. Granic kocow wystpowania form Art Deco przesunito do pocztków
ry

i

cho jest

ona zrónicowana dla
poszczególnych dziaów sztuki zalena take od
stopnia rozwoju stylu Art Deco w rónych krajach.
Rok 1 929
czas wielkiego kryzysu
uznano za
lat

czterdziestych,

i

—

—

dat zamykajc

rozwój Art Deco

formy stylu trway nadal

w

w

Europie, ale

latach trzydziestych:

we

w

ceramice
szkle artystycznym we Francji, Woszech Skandynawii, a zwaszcza w produkowanych przemysowo wyrobach uytkowych we wszystkich niemal
francuskim

i

angielskim meblarstwie,

i

i

925

r.),

ale jego

amerykascy prekursorzy

(Louis

przede wszystkim Frank Lloyd Wright)
wywarli duy wpyw na odchodzc od secesji
sztuk europejsk pienwszych lat XX w.'^ Amerykaski styl Art Deco stworzy te wyjtkowo jednolite, powszechne
dugotrwae formy we wszystkich dziedzinach sztuki wielu rodzajach produkcji
i

i

przemysowej. Formy
europejski Art
stych

i

oddziayway z kolei na
Deco w pónych latach dwudziete

trzydziestych. Stany Zjednoczone przodo-

way równie w ponownym „odkrywaniu" stylu Art
Deco, powicajc mu wiele wystaw nawizujc
i

do

we wspóczesnej

architekturze

i

wzornictwie

przemysowym.
Zachodni badacze stylu Art Deco równolegle
do uj syntetycznych tworzyli liczne analityczne
opracowania najwaniejszych dziedzin sztuki,
rzemiosa oraz mody zdominowanych przez ten
styr\ monografie jego wybitnych twórców'^ zwii

W

zanych z nim ugrupowa artystycznych'^
Europie Stanach Zjednoczonych organizowano od lat
siedemdziesitych wystawy, ukazujce pod popui

bd

hasem

„szalonych lat dwudziestych"
ujciu monograficznym lub problemowym, najwaniejsze czy najbardziej spektakularne osignicia stylu Art Deco''.
Szczególne znaczenie dla ukazania moliwie
szerokiej reprezentatywnej panoramy europejskiego Art Deco miaa ekspozycja L'Art Deco en
Europ, zorganizowana w Brukseli w 1989 r.'° Po
raz pierwszy od 1925 r. zaprezentowano, obok

larnym

w wszym

i

najbardziej znanego, najlepiej

opracowanego

najczciej prezentowanego francuskiego austackiego Art Deco, dorobek tego stylu w innych
krajach, w tym take w Polsce. Dziki brukselskiej
ekspozycji towarzyszcemu jej obszernemu katalogowi, stan bada nad Art Deco zosta uzupei

i

i

niony syntetycznymi charakterystykami lokalnych

W

wielu przypadkach (Polska, Czeodmian stylu.
chosowacja, Wgry, Dania, Szwecja) byy to pierwsze w midzynarodowej literaturze powojennej
wypowiedzi, przypominajce o istnieniu tego zjawiska w rodkowej pónocnej Europie''.
We wstpie do katalogu komisarz wystawy,
Marc Lambrechts, poruszy wci otwarty problem
definicji Art Deco
jego kwalifikacji stylowej^". Uznajc Art Deco za nurt eklektyczny przez
i

i

rozmaito róde

inspiracji

wysoce indywidualny

wpyw gównie w

krajach europejskich.

Osobne prace powicono dziejom stylu
Deco w Stanach Zjednoczonych, gdzie nurt
rozwin si wprawdzie póniej ni w Europie

1

Sullivan, a

w

i

rodków

formalnych,

realizacjach, widzia jego

tych dziedzinach sztuki, które

wyposaeniem dekoracj wntWyróniajc ksztatujce Art Deco róda

Art

zwizane byy

ten

rza.

(po

(klasycyzujce, biedermeierowskie, secesyjne,

z

i

11

ekspresjonistyczne, fowistyczne

i

folklorystycz-

Lambrechts skania si do okrelenia Art
Deco raczej jako zbioru relatywnie niezalenych

ne),

tendencji, które na wspólnej podstawie

denia

do dekoracyjnoci przejawiy si w szeroko rozumianym modernizmie, ni jako odrbnego stylu.
Swoje stanowisko najlepiej uwypukli Lambrechts.

okrelajc wyposaenie wntrz

Art Deco jako
rzeczywisto^'.
Prócz szeroko zakrojonych bada problematyki Art Deco w Europie Zachodniej
Stanach Zjednoczonych, równie w innych krajach powstay
publikacje (w wikszoci majce tylko zasig lo-

..makija"

i

iluzj,

przewyszajc

i

i

odnotowywane w zachodnioeuropejsdotyczce przede wszystkim regionalnych odmian twórców tego stylu. W Czechosowacji na Wgrzech, podobnie jak w Polsrol odegray w Art Deco inspiracje roce,
dzimym folklorem. W dotychczasowych opracokalny, nie

kich syntezach),

i

i

wan

waniach czeskich wgierskich historyków sztuki
czynnik narodowy by jednak mniej eksponowany
ni infiltracje wiedeskie francuskie do sztuki Art
Deco tych krajów ". Tote najwicej uwagi powii

i

sprawom

w

XX w.: zwraca si do wartoci klasycznych,
siga do lokalnych tradycji fascynowa si egzotyk folklorem. Wywodzce si z tych rozlicznych
ce

i

I

róde inspiracji motywy formy stylu Art Deco cechowaa wprawdzie wielka rónorodno, ale
mona wyróni pewne powtarzajce si rodki
wyrazu. Naleay do nich: prostolinijno, paszczyznowo. symetryczno. multiplikowanie
i

wzorów geometrycznych oraz geometryzowanie
motywów rolinnych zwierzcych. Twórcy Art
Deco kadli te nacisk na podporzdkowanie
i

zdobnictwa funkcji materiaowi; wydobycie podkrelenie naturalnych walorów dekoracyjnych mai

i

byo czsto jedynym wyrónikiem przynalenoci obiektów do stylu Art Deco, a nie do nur-

teriau

tu

czystego funkcjonalizmu.

Art Deco tworzy przede wszystkim jednostkowe, autorskie dziea sztuki, by stylem elitarnym,
cho stara si wpywa na projektowanie prze-

mysowe. Ewoluujc w cigu

w
i

kilku dziesicioleci

wikszego syntetyzowania

kierunku coraz

upraszczania form. chtnie adaptowa rodki wy-

razu kolejnych nurtów sztuki nowoczesnej: fowiz-

zwaszcza

mu, kubizmu. a nawet neoplastycyzmu czy abs-

na terenie Czech, silnie zaznaczyy si zwizki
z "Wiener Werkstatte» kubizujcym nurtem francuskiego Art Deco".
wietle ustale wiatowej historii sztuki, do
których przychylaj si ostatnio polscy badacze^', nazwa ..styl Art Deco" jest na obecnym etapie bada najbardziej merytorycznie uzasadnionym terminem dla okrelenia tendencji dekoracyjnych w sztuce pierwszej poowy XX w. By to
w naszym stuleciu nastpny po secesji, a drugi,

geometrycznej, podporzdkowujc je jednak zawsze nadrzdnemu dla tego stylu aspektowi dekoracyjnoci. Celem stylu Art Deco byo bowiem przede wszystkim tworzenie piknych,
„cieszcych oczy" przedmiotów".
Uznajc zasadno przytoczonych wyej kryteriów definiujcych styl Art Deco. przyjmiemy ten
termin jako nadrzdny w klasyfikowaniu dekoracyjnych tendencji sztuki europejskiej polskiej, przedstawianych w tej ksice.
Tylko w nielicznych wspóczesnych pracach
zagranicznych, dotyczcych stylu Art Deco, zauwaa si istnienie tego kierunku w sztuce polskiej
to wycznie w kontekcie Wystawy Paryskiej 1925 r., gdzie narodowa odmiana polskiego

cili

oni

architektury,

której,

i

W

i

stylu midzynarodowego, styl
wiatowym. Jego dat pocztkow

obok
z

faktem

statte».

zaoenia w 1903

za

r.

o

zasigu

wie

si

"Wiener Werk-

si na

kres oddziaywania upatruje

pocztku lat czterdziestych. Styl Art Deco przejawi si gównie w rzemiole artystycznym, zwizanym z wyposaeniem wntrza, ale obejmowa
take architektur, rzeb grafik, mod damsk
i

i

biuteri, znalaz odbicie

wym, przenikn do

w

malarstwie sztalugo-

scenografii teatralnej

wej oraz produkcji przemysowej. Nie

i

filmo-

majc

jed-

programu teoretycznego, styl Art Deco
do idei odrodzenia rzemiosfa
zwizania sztuki z przemysem, goszonej przez
angielski ruch "Arts and CraftS" w czwartej wierartysci XIX w.: rozwija zasady syntezy sztuk
tycznego ksztatowania otoczenia czowieka, realizowane przez twórców secesji, adaptowa hasa wytyczajce nowe kierunki poszukiwa w sztunolitego

odwoywa si
i

i

trakcji

i

i

Art

Deco zdobya

wielkie uznanie rozgos,
gruntownie zapomniano.
i

o czym jednak szybko

i

Tote zachodnioeuropejscy historycy sztuki,
wzmiankujc w jednym zdaniu paryski pawilon Jó1 925 r., nie wychodz poza
enigmatyczne okrelenia go jako ..pastiszowy" (Y.
Brunhammer). ..prowincjonalny" (M. Haslam) lub

zefa Czajkowskiego z

..folklorystyczny" (M. Lambrechts)"'.

wyjtkiem

Pozytywnym

jest opinia J.P. Bouillona. który do-

w dziele Czajkowskiego zarówno nawizado polskiego folkloru, jak te zauway nowoczesno tej budowli, porównujc j ze ..szklan"
architektur Paula Scheerbarta, Bruno Tauta
Petera Behrensa"
strzeg
nia

i

.

12
Trudno jednak czyni zarzuty nieuwzgldnieDeco w badaniach zagranicz-

nia polskiego Art

w

nych, skoro

naszej

historii sztuki

brakowao

do-

tychczas syntetycznego opracowania tego kierunku. Dugo te polscy historycy sztuki odegnywali

si od ujmowania rónorodnych przejawów polskiego Art Deco we wspólne kategorie stylowe.
Znamienne,

e mielej operowali pojciem stylu

w odniesieniu do polskiej sztuki dekoracyjnej jej
twórcy oraz polscy zagraniczni krytycy ju w czasie formowania si Art Deco w Polsce na poczti

XX

ku

w., a

w

rozwoju

zwaszcza

w szczytowym

okresie jego

latach dwudziestych.

matora propagatora tego stylu, Jerzego Warchaowskiego, zawart w wydanej w 1 928 r. publikacji
Polska sztuka dekoracyjna^^ Warchaowski wiza narodziny tego nurtu z dziaaniami powstaego
w 1901 r. w Krakowie "Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana» oraz indywidualnymi realizacjami
Stanisawa Wyspiaskiego w zakresie sztuki
przewntrza z lat 1904-1905; jego rozwój
de wszystkim z twórczoci artystów zwizanych
z utworzonymi w 1913 r. "Warsztatami Krakowskimi". Za szczytowe osignicie polskiej sztuki
dekoracyjnej uzna ekspozycj na Wystawie Paryskiej 1925 r., za kontynuacj
do utrwalenia spopularyzowania ideowych formalnych
i

czy

de

i

i

w

sztuki

widzia

w pracach powstaej

warszawskiej spódzielni «Lad». Rodopolskiej sztuki dekoracyjnej wywodzi War-

1926

wód

tej
r.

chaowski przede wszystkim z inspiracji rodzimym
ródo zdeterminowao ideowe
zaoenia nowego kierunku, od pocztku kreowanego na styl narodowy, oraz wpyno decydujco
na repertuar form polskiego Art Deco.
Typowe cechy, wyróniajce ów nurt zarówno
na gruncie polskim, jak w konfrontacji z ówczeseuropejsk sztuk dekoracyjn, to wedug

folklorem, które to

i

n

Warchaowskiego

„[...]

ostro

form

i

linii,

przeci-

nanie si paszczyzn, system zaciosów wewntrznych w granicach bryy, przewaga elementów
geometrycznych, rytmika ruchu form wystpuj-

cych cofajcych si z wyranym odgraniczeniem
formy owietlonej od formy w cieniu, stykanie si
paszczyzn pod ktem prostym lub czenie si
i

ich
nii

w

ksztat krystaliczny,

—

i

i

szej

poowy XX

w.

Pierwsze prace dotyczce zagadnie polskiej
sztuki dekoracyjnej powstay wprawdzie ju na

pocztku lat pidziesitych, ale ich charakter zdeterminowany by w duym stopniu obowizujc

wówczas doktryn realizmu

socjalistycznego.

Z punktu widzenia narodowej treci formy, rozumianych jako cile zwizane ze sztuk ludow,
ocenia wówczas dokonania polskiego Art Deco
Aleksander Wojciechowski, chwalc je za odwoywanie si do „jedynie susznego" ludowego róda,
ganic natomiast za elitarno „formalistyczno-buruazyjne" rodki wyrazu^". Podobne kryteria
zastosowa do oceny wybranych przykadów architektury Art Deco Jan Minerski, potpiajc
„pseudoludow manier stylizacji "na trójkti

Za pierwsz prób definicji polskiego Art Deco
mona bowiem uzna wypowied czoowego ani-

zasad

ginalnie traktoway drugie istotne ródo inspiracji
tego stylu
narodow tradycj pomijay jego
zwizki ideowe formalne z europejskim Art Deco.
Podobne stanowisko prezentowali przez dugi
czas wspóczeni polscy historycy sztuki, zajmujcy si rónymi aspektami sztuki polskiej pierw-

pewne jakby

unikanie

li-

zbyt pynnej, form zbyt okrgych""".

Opinie Warchaowskiego odnosiy si przede
wszystkim do rzemiosa artystycznego; nie

uwzgldniay innych dziedzin sztuki polskiej,
w których wystpoway formy stylu Art Deco, mar-

i

ne"

oraz odejcie od kierunku realistycznego^'.

Waciwy

rozwój zobiektywizowanych

i

bar-

szczegóowych bada problematyki polskiego Art Deo przyniosy lata szedziesite,
dziej

w zwizku

z zainicjowanymi przez Juliusza Sta-

rzyskiego studiami nad plastyk polsk dwudziestolecia midzywojennego''. Prekursorskie
znaczenie dla przypomnienia najwybitniejszych
osigni polskiego Art Deco, ukazania dorobku
jego czoowych twórców oraz wytyczenia zakresu
oddziaywania miay opracowania: Marii Rogoyskiej o sukcesie dziau polskiego na Wystawie Paryskiej 1925 r.; Ireny HumI, powicone twórczoAndrzeja K. Olci Wojciecha Jastrzbowskiego
szewskiego, analizujce architektur zwizan
z nurtem dekoracyjnym".
latach siedemdziesitych ukazay si prace
analizujce dziaalno ugrupowa, które tworzyy sztuk Art Deco w Polsce: Henryka Andersa
Rytm Ireny HumI Warsztaty Krakowskle^\ Ani

W

i

ders tylko

czciowo

czy twórczo „rytmistów"

ideowymi formalnymi zaoeniami polskiej sztuki dekoracyjnej; myli si te co do inicjujcej roli
"Rytmu" w zakresie tworzenia stylu narodowego w polskiej sztuce, a w konkluzji nie uzna' za
spenione stylotwórczych ambicji tego ugrupowania. HumI natomiast przekonujco udokumentowaa wiodc rol "Warsztatów Krakowskich" w
z

i

nowego stylu polskiej sztuki dekoracyjutosamia te ów styl z polskim stylem narodowym. Stanowisko takie podtrzymaa w syn-

tworzeniu
nej;

.

13
tetycznym opracowaniu Polska sztuka stosowana
XX wieku, które zawiera niemal peny przegld

najwaniejszych

w

realizacji

polskiego Art Deco

zakresie sztuki wntrza. HumI zgadza

si

z opi-

miaa efemeryczny ywot

— nie potraktowano

jako staego elementu Galerii

i

po

kilku

jej

miesi-

cach ustpia miejsca wystawom biecym. Eksponaty znów wróciy do muzealnych magazynów,

ni Warchaowskiego o genezie tego nurtu (poszerzajc j o inspiracje tradycj) jego narodzinach w pocztkach XX w.'
pracach Olszewskiego HumI poruszono

a jedynym

zagadnienie widzenia polskiego nurtu dekoracyj-

Wiksze znaczenie, cho te nie zdyskontowane ani w kraju, ani tym bardziej za granic,
mia pokaz polskiego Art Deco na wspomnianej

i

W

i

nego w kontekcie idei form ksztatujcych
wspóczesn mu sztuk europejsk: Olszewski
zwróci uwag na jego powizania z klasycyzuji

cymi

ekspresjonistycznymi tendencjami europej-

i

du

HumI wykazaa
zbieno
zwaszcza teoretycznych, z programem
"Wiener Werkstatte"
"Deutsche Werkbund". Stanowisko obojga badaczy byo zbiene
z pogldami Juliusza Starzyskiego, wyraonymi
w ksice Polska droga do samodzielnoci
skiej architektury.

zaoe,

i

w sztuce".

stronicowa

ladem ich istnienia pozostaa czterowkadka do popularnie opracowanego

katalogu (czy raczej folderu)
otwarcia Galerii^'.

wydanego

z okazji

ju brukselskiej wystawie LArt Deco en Europ
w 1989 r.. przygotowany przez Hann Kotkowsk-Barej' O Me sam dobór eksponatów,
gównie ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Warszawie, oraz ich liczba (12 pozycji) budz
.

zastrzeenia, o tyle naley doceni merytoryczne krytyczne wartoci tekstu H. Kotkowskieji

zamieszczonego w katalogu wystawy.
ona polski styl Art Deco.
uwydatnia jego narodowe aspekty, za kocowe

-Barei.

Trafnie charakteryzuje

de

Uznajc zasadno
polskich twórców
do stworzenia odrbnego stylu narodowego
to
nie tylko w dziedzinie rzemiosa artystycznego
oraz pozytywnie oceniajc rezultaty tych zamierze. Starzyski wskazywa na równolego tych
poczyna do zjawisk charakterystycznych dla ówczesnej sztuki europejskiej. Podobnie ocenia stylotwórcze ambicje polskiej sztuki dekoracyjnej
Ksawery Piwocki'
pierwszej poowie lat osiemdziesitych nie
rozwinito wprawdzie w sposób znaczcy bada
nad caoksztatem polskiego Art Deco. ale wci
wzrastajce zainteresowanie tym nurtem wród
zagranicznych historyków sztuki oddziaao pobudzajco na odnajdywanie form stylu Art Deco

—

i

—

W

stwierdzenie autorki: ..Kierunek dekoracyjny nie

doczeka si do dzi specjalnych

kompetentgeneralnie traktowany
lekcewaco, jako maniera stylistyczna lub jako
totalne nieporozumienie"'" niewiele stracio na
aktualnoci.
Pienwsza krajowa ekspozycja pod hasem Art
Deco w Polsce, zorganizowana przez Stefani

nych

opracowa

i

i

jest

dziedzinach rodzimej plastyki, które nie do-

Krzysztofowicz-Kozakowsk, miaa miejsce
w Muzeum Narodowym w Krakowie w 1993 r.'"
Uywajc ju miao okrelenia ..styl Art Deco" zaprezentowano na niej obszerny, cho nie wyczerpujcy (zwaszcza w zakresie malarstwa rzeby),
przegld polskich dokona tego stylu, przede
wszystkim w dziedzinie sztuki uytkowej w wyro-

czekay si jeszcze osobnych opracowa: szkle

bach przemysowych. Niestety, prekursorskie

w tych

take precyzyjdokona w meblar-

artystycznym, metaloplastyce, a
niejsze

stwie

z tym stylem

tkaninie"^.

i

W

wizanie

II

owane

z punktu widzenia ..postpowej" awangardyskredytujce narodowe stylotwórcze aspii

racje polskiego Art Deco''.

Symptomy zmian w widzeniu ocenie polskieDeco przyniós dopiero schyek lat osiemdziesitych. Jednym z nich byo pokazanie
i

go

Art

w

1987

r.

i

znaczenie

ekspozycji dla ukazania

tej

i

rozpropa-

gowania polskiego Art Deco obniy nie do koca
uzasadniony przemylany wybór niektórych eksponatów oraz budzce wiele merytorycznych zastrzee sformuowania we wstpie do katalogu
wystawy".
TnA/aym symptomem nowego stosunku polskich historyków sztuki do zjawiska polskiego Art
Deco jest przede wszystkim przeamanie dugoletnich oporów przed ujmowaniem tego nurtu
w kategoe stylowe przyjciem integrujcej terminologii ..polski styl Art Deco". Niech do posugiwania si pojciem stylu wynikaa gównie
z ugruntowanego w teoi sztuki XX w. przewiadi

nielicznych syntetycznych opracowaniach

wybranych dziedzin sztuki polskiej czasów
Rzeczypospolitej nadal dominoway oceny formudy,

i

nielicznej, ale reprezentatywnej,

grupy

dzie polskiego Art Deco w ramach Galerii
lat 1 91 8-1 939 w Muzeum NarodoWarszawie. Niestety, ekspozycja Art Deco

i

Sztuki Polskiej

czenia o kryzysie

wym w

wisk sztuki

i

tej

kultury.

kategoni

porzdkowania

zja-

14
Jednak ta wiadomo, a raczej niemono
dostosowania skomplikowanych problemów artystycznych naszego stulecia do klasycznej definicji Meyera Shapiro („styl jest manifestacj kultury jako caoci", „styl odbija lub rzutuje wewntrzn form zbiorowego mylenia lub odczuwania") nie neguje, jak twierdzi Jan Biaostocki, potrzeby „[...] poszukiwania zespoów dzie sztuki

odznaczajcych si podobiestwem artystycznym, [...] obserwowania cech, które pozwalaj na
czenie ich w grupy, a take prób wizania tych
szczególnie nacechowanych morfologicznie grup
okolicznociami historycznymi, talentem twórców innymi czynnikami,
tworzcymi genetyczny kontekst"'^ Tote w peni
uprawnione jest wprowadzenie do jzyka termiz teoretycznymi ideami, z

i

nów

nazwy

polskiej historii sztuki

Deco",

zastpujcego

„polski styl Art

topograficzne, instytucjo-

nalne czy zawone chronologicznie okrelenia:
„szkoa krakowska", „styl Warsztatów Krakows-

1925 roku"

integrujcego wszystkie egzemplifikacje tego kierunku w sztuce poltakim znaczeniu
skiej pierwszej poowy XX w.
wprowadzili termin „polski styl Art Deco" do swych
publikacji najbardziej zasueni dla bada nad tym
kierunkiem Andrzej K. Olszewski (Dzieje sztuki
polskiej 1890-1980, 1988) Irena HumI {Polish Art
Deco. The Style of Regained Independence,
kich" czy „styl

i

W

i

—

ne rodzim tradycj
klasycyzmem, tkaninami
XVIII w., meblami kolbuszowskimi biedermeierowskimi
oraz rodki wyrazu pokrewne
europejskiemu Art Deco: kubistyczne rozczonkowanie bryy, syntetyczno ksztatu, rytmiczno.
malarstwie grafice istotnymi cechami polskiego Art Deco byy te kontrastowe na ogó zestawienia barw, brak lub ograniczenie modelunku
walorowego wiatocienia.
rzemiole artystycznym podkrelano swojsko uywaniem roz XVII

i

i

—

W

i

W

i

dzimych materiaów. Podobnie jak
europejskim,

miaa

wikszo

w

Art

dzie polskiego

Art

Deco
Deco

charakter autonomicznych dzie sztuki, a

in-

tego stylu do polskiej produkcji przemysowej byy znacznie sabsze, ni w krajach Europy
filtracje

Zachodniej.

Przedstawiony stan bada nad europejskim
polskim Art Deco
na ukad zaoenia
metodologiczne niniejszej ksiki. Brak w polskiej

wpyn

i

i

opracowania dotyczcego stylu Art
Deco za granic, nieprzyswojenie polskiemu czytelnikowi adnej publikacji obcojzycznej oraz fakt
stosunkowo sabej orientacji, nawet historyków
literaturze

sztuki,

w

tej

problematyce'', spowodoway kopierwszej czci ksiki

nieczno omówienia w
narodzin

i

rozwoju stylu Art Deco

w

Europie oraz

szczytowego momentu jego oddziaywania, jakim
bya Midzynarodowa Wystawa Sztuki Dekora-

Przemysu Wspóczesnego, zorganizowa-

1991)''.

cyjnej

Co oznacza przyjty termin „polski styl Art Deco"? Rozumiemy pod nim polsk odmian europejskiego stylu Art Deco, zrodzon pod wpywem,

w 925 w Paryu. Szczególnie duo miejsca
powicono francuskiemu Art Deco, uznajc go

podobnych jak w sztuce europejskiej, inspiracji,
zmodyfikowanych deniami do stworzenia stylu
narodowego czerpicego formy z rodzimego folkloru
tradycji. Jego ramy chronologiczne wyznaczaj z jednej strony prekursorskie realizacje Stanisawa Wyspiaskiego w zakresie sztuki wntrza
z lat 1904-1905, z drugiej za trwanie form Art
i

Deco w niektórych dziedzinach
(tkanina, metaloplastyka)

do

sztuki polskiej

koca

trzydzies-

lat

cho

szczytowy okres jego rozwoju przypana
lata
dwudzieste.
Dostrzegamy znamiona teda
stylu
we
wszystkich
dziedzinach sztuki polgo

tych,

skiej,

a

take w

niektórych wyrobach

przemyso-

wych, cho jego formy wystpuj na poszczególnych obszarach z nierównomiernym nateniem.
Jako podstawowe wyróniki formalne polskiego
Art Deco przyjmujemy: przewag form ornamentów geometrycznych, zwaszcza trójktów romi

i

bów, zamiowanie do krysztakowych struktur
„kozikowych" zaciosów, symetryczno paszczyznowo. Dodajemy do tego formy inspirowai

i

na

i

1

r.

za najdoskonalszy
oraz ze wzgldu na

i

wiodcy przejaw tego stylu,
i polski styl Art Deco wy-

fakt,

kazywa najwicej zbienoci

z

tendencjami

formami sztuki francuskiej''*.
Zarówno ze wzgldów merytorycznych (odrbne warunki ksztatowania, indywidualny wyraz,
a przede wszystkim brak powiza z polskim Art
Deco), jak te z uwagi na utrzymanie rozsdnej
objtoci pracy, pominito w niej zagadnienia stymarginallu Art Deco w Stanach Zjednoczonych
nie potraktowano jego egzemplifikacje w innych
(poza Francj) krajach europejskich.
Drug
ksiki, powicon genezie, zai

i

cz

kresowi

i

rozwojowi Art Deco

powiza

w

Polsce, rozpocz-

polskiego Art Deco
to od wskazania
z ogólnoeuropejskim nurtem tego stylu. Starano
w swych zaoeniach, zakresie
si wykaza,
granicach chronologicznych polski styl
ksztatowa si równolegle do swego europejskiego odpowiednika. Rezultatem tego jest przekonanie o porównywalnoci dokona polskiego Art
Deco z realizacjami zagranicznymi.

e

i

I

15
Ustalona od pocztku

bada

nad polskim Art
tego stylu
zostaa podtrzymana sdz, ugruntowana przez
przedstawienie moliwie szczegóowo rodzimyci
róde inspiracji, metod ichi wykorzystania oraz rezultatów, jakie dziaania twórców Art Deco

Deco za styl narodowy. Przytaczajc wypowiedzi
optujce za susznoci tej tezy, jak tez gosy jej
przeciwników, autorka opowiada si za przyznaniem polskiemu Art Deco miana ostatniego stylu
narodowego.

przyniosy polskiej sztuce.
Najdobitniejszym potwierdzeniem rangi doko-

przede wszystkim syntetyczne przedstawienie
stylu Arl Deco w Polsce na tle sztuki europejskiej
rodzimej. Tym samym praca ta nie jest dokad-

Deco

opinia o narodowej

odrbnoci

i.

na

polskiego Art Deco

bya uwieczona midzy-

narodowym sukcesem prezentacja dziau
skiego na Wystawie Paryskiej
starano

W

si omówi

w

ruszono

1925 roku. tote

j wszechstronnie

ostatnim rozdziale drugiej

pol-

i

dokadnie.

czci ksiki

spraw mecenatu pastwowego,

oddziaa stymulujce na rozwój polskiego
Deco. co

w dotycnczasowyci

po-

który
Art

opracowaniach) by-

bd

przedstawiane
o zazwyczaj pomijane,
w sposób wysoce nieobiektywny.
W zakoczeniu poruszono przewijajce si
przez

wikszo publikacji,

lecz nie

do

koca

roz-

strzygnite, zagadnienie uznania polskiego Art

Zaoeniem metodologicznym ksiki

jest

i

nym przegldem wszystkich zjawisk wiatowego
Deco ani te wyczerpujcym, katalogowym
opracowaniem polskiego Art Deco. na co me po-

Art

zwala niepeny jeszcze stan bada poszczególnych dziedzin tego stylu. Zdajc sobie spraw
z

owych niedocigni

nak nadziej,

i

braków, autorka ma jedpropono-

e niniejsze rozwaania

i

pozna Art Deco w
Polsce — styl. którego dokonania daj podstawy
do utrwalenia jego pozycji w historii sztuki polskiej
zajcia nalenego mu miejsca w sztuce europejskiej pierwszej poowy XX w.

wane

i

ustalenia

pozwol

lepiej

1.

V.

1

:

.' '.

•

MIDZr WIEDNIEM

•.
^^-V^:

NARODZINY ROZWÓJ STYLU ART DECO
I

Art Deco w Europie kiebadaczy w stron tych zjawisk
form wyrazu, które zapowiaday narodziny nowego stylu w obrbie stylu bezporednio go pow Art Nouveau. Korzenie Art
przedzajcego
Deco tkwi bowiem zarówno w pewnych wspólnych dla obu kierunków przesankach ideologicz-

Poszukiwanie genezy

uwag

ruje

i

—

ródach

nych,

nych, jak

i

czy rodkach formalwyrastaj z innej interpretacji owej
inspiracji

ideologii w sferze teoretycznej
organizacyjnej,
w wyborze odmiennych wzorców, a przede
wszystkim w nowej postaci wizualnej tworzonych
i

Bezsprzecznie u podstaw obu kierunków legy
koncepcje Williama Morrisa ruchu "Arts and
Crafts», postulujcego odrodzenie rzemiosa
przez integralne powizanie wyrobów rkodziea
ze sztuk, stylistycznego ujednolicenia obdarzenia artystycznym pitnem caego otoczenia czoi

i

wieka.

Jednak, o

ile

secesja realizowaa morrisowskie

postulaty przede wszystkim przez unikalne, jed-

nostkowe kreacje artystyczne, tracce swój stylistyczny walor w masowej produkcji maszynowej, o
tyle styl Art Deco bardziej konsekwentnie zmierza
do stworzenia obiektów w swym zaoeniu zaka-

dajcych powielanie standaryzacj, niezbdnych
do szerokiego upowszechnienia stylu bez zagui

bienia jego wartoci artystycznych.

w

secesji, tak

i

w

Art

I

cho

podob-

Deco zauwaalny by

dualizm podejcia do problemu sztuka - przemys

oraz wyrób indywidualny - produkt masowy, to
jednak zespoowe dziaania twórców Art Deco
przyniosy rezultaty trwalszego powszechnieji

szego powizania sztuki

w

przypadku

Art

z

przemysem, ni

Nouveau.

i

czya tez niewtpliwie fascynacja kulturami egzoulega inspiracji przede
wszystkim kultur Dalekiego Wschodu, zwaszcza
japosk
styl Art Deco korzysta z niej wytycznymi. Pierwszy

styl

—

i

natomiast

w

znacznie

wszym

zakresie.

Egiptu, przez sztuk Mapónocnoamerykaskich, afrykask rzeb murzysk, rzemioso Bliskiego
Wschodu,
po sztuk bizantyjsk, starorosyjsk
oraz folklor narodów europejskich.

Azteków

i

i

Indian

a

Cyfry

i

pocztkowane w
rzyw

uywanie nowych

secesji

— zelazobetonu

i

szka w

w nawiasach

architekturze,

two-

mas

ceramicznych w sztuce uytkowej,
oraz stosowa czciej rozwijajce si wówczas
plastycznych

i

nowoczesne technologie.
Podobne byy dla obu kierunków

j

denia do
pomoc

niekiedy za

rodków wyrazu majcych wspólny rodowód
w wyranej, graficznej linii paskiej plamie, lecz
i

odmiennie interpretowanych. Natomiast repertuar
wykorzystywanych motywów ornamentalnych,
sposób ich ksztatowania, a zwaszcza problem
stosunku ornamentu do przedmiotu wykazuj istotne rónice. Ekspresyjn, bujn, asymetryczn,
o naturalistycznym rodowodzie Imi secesyjn za-

stpiono prost lini geometryczn, a przede
wszystkim statycznymi, symetrycznie rozmieszczanymi figurami geometrycznymi: kwadratem,
prostoktem, rombem, omioktem. trójktem,
koem pókolem. Paska plama zyskaa na jednowymiarowoci przez równomierne nasycenie koi

w miar

rozwoju Art Deco coraz bardziej
kontrastowym, stanowicym zaprzeczenie subtelnej, bladej,
do wyrafinowanych zestawie pokrewnych tonów barwnych, kolorem,

jaskrawym

i

dcej

Nouveau. Skonno do antynaturageometrycznych motywów ornamentalnych wyranie rónia styl Art Deco od dominujcych w secesji wzorów czerpanych ze wiata organicznego: wprawdzie sztuka Art Deco. zwaszcza w swej dojrzaej fazie, eksponowaa posta
ludzk, roliny, zwierzta, a nawet ywioy (ogie,
lorystyki Art

listycznych.

woda. wiatr, soce), to jednak najczciej
transponowaa ich ksztaty w mniej lub bardziej
zgeometryzowanej. pozbawionej ywioowej, secesyjnej ekspresji formie.

Szuka

wzorców w szerszym krgu kulturowym

— od staroytnej Grecji
jów.

tworzyw, stosujc zarazem w szerszej, niz poprzednio, skali, materiay pospolite, charakterystyczne dla sztuki ludowej poszczególnych krajów.
Powszechniej racjonalniej wykorzystywa tez za-

i

Secesj nowy styl dekoracyjny, ksztatujcy
si w ramach szeroko pojtego modernizmu,

biórczo

Bezporednio od Art Nouveau nastpny styl
przej zamiowanie do wyszukanych, bogatych

dekoracyjnoci: osigano

artefaktów.

nie jak

W EUROPIE

kwadratowych oznaczaj numery

Art

Nouveau doceniaa eksponowaa wasn
ornamentu. W najlepszych swych

warto

i

czy

dzieach potrafia harmonijnie
jego form
funkcj przedmiotu, ale czsto te powicaa
walory uytkowe obiektu na rzecz jego czysto artystycznego oddziaywania. By to jeden z podstawowych zarzutów stawianych sztuce uytkoz

ilustracji.

20
wej secesji przez

jej

antagonistów. Styl Art Deco

móg si obej

bez tkwicego w samym
jego zaoeniu aspektu dekoracyjnego (co znów
byo koronnym zarzutem zwolenników czystego
funkcjonalizmu potpiajcych wszelk ozdobno), jednak stara si sprowadzi ornament do
roli rodka wyrazu cakowicie podporzdkowanego przeznaczeniu, materiaowi formie przedmio-

te

nie

i

ków XX

w. byy postrzegane,
przyjtej optyki badawczej,

w zalenoci

od

bd jeszcze jako

bd ju antycypujce szeroko pojty

secesyjne,

modernizm, a w jego ramach

Art Deco.

Owa

dwoisto wieloznaczno interpretacji dotyczy
zwaszcza dokona dwu orodków: Glasgow
i

i

Wiednia;

w

nieco mniejszym stopniu Niemiec,

ju zupenie jednoznacznie

a

rozgranicza oba sty-

na gruncie sztuki francuskiej, gdzie secesja rozwina si wczenie, bujnie w tak kanonicznej
postaci,
jej odrbno od Art Deco jest najbarle

tu.

Te wspólne, acz rónie formuowane aspekty
niektóre
Nouveau Art Deco sprawiy,
zjawiska sztuki europejskiej koca XIX pocztstylu Art

e

i

i

i

e

dziej

zauwaalna.

GLASGOW — „SZKOCKA SECESJA"
Dziaalno Williama

Morrisa ruchu «Arts and
reformowanie
zasad twosprawia,
Crafts»
rzenia sztuki uytkowej, jej odejcie od form eklektycznych na rzecz poszukiwa nowych rodków wyrazu, ju w poowie lat siedemdziesitych
XIX w. wysuny Angli na czoo orodków tworzcych estetyczno-artystyczne podwaliny stylu
Art Nouveau'. By to od pocztku styl znacznie
rónicy si od kontynentalnej secesji o zawiych
liniach
profuzji organicznego ornamentu. Bazowa na rodzimej tradycji, rozsdnej celowoci
prostocie dawnej sztuki angielskiej, co w poczeniu z prdem tzw. odrodzenia celtyckiego,
wprowadzajcego do twórczoci plastycznej m.in.
i

e

i

i

motyw wczesnoredniowiecznej

wpyno

odmienno

na

Jednym

plecionki,

angielskiej secesji^

i

i

najlepszych

jej

i

Handicraft", realizujcej morrisowskie idee odro-

dzenia rzemiosa jednoci stylowej wntrz.
i

W szerszej

skali

indywidualny

styl

angielskiej

secesji uwidoczni

si w rónorodnej

oonej w 1874

przez Arthura Lavenby Liber-

r.

ty'ego, a najaktywniej

bujnej interpretacji
belgijskiej, francus-

czy niemieckiej.
Stworzenie takiego indywidualnego nurtu o zabarwieniu narodowym zawdziczaa Anglia artystom, którzy kontynuowali lini wytyczon przez
kiej

Morrisa
li

z

firm

i

ruch «Arts and Crafts», a
„Liberty".

wspópracowa-

Naleeli do nich: Walter Crane,

malarz, grafik, projektant sztuki uytkowej
artystyczny; Christopher Dresser,
ski

czoowy

i

krytyk
angiel-

teoretyk ornamentu, twórca mebli, ceramiki,

sreber; Charles Francis Annesley Vosey,

znany

przede wszystkim z projektów architektury wntrz;
tworzcy ceramik meble William Moorcroft; oraz
twórcy inspirowanych sztuk celtyck wyrobów ze
srebra {cyrmick) z cyny (tudric): John Pearson,
i

i

twórców
by Charles R. Ashbee, projektujcy wyroby srebrne biuteri, meble budynki mieszkalne; on
te by w 1 888 r. zaoycielem «Guild and School of
z pierwszych

ne odbiegay od ywioowej,
wzorów florealnych w secesji

produkcji za-

dziaajcej w latach

Archibald Knox oraz

wspomniany Dresser.
byli prekursorami odrbne-

Wymienieni artyci

go stylu, który tworzyli w kocu lat dziewidziesitych XIX w. pierwszej dekadzie XX w.
czonkowie tzw. «Szkoy z Glasgow»
Charles
i

—

Rennie Mackintosh, Margaret Macdonald, Frances
Herbert McNair, stowarzyszeni od
1891 r. w grupie "The Four». Sztuka ich jest przez
badaczy Art Nouveau klasyfikowana zazwyczaj jako swoista, „szkocka" odmiana secesji czy

Macdonald

i

Gsty, kwiatowy ornament, japonizujce motywy florealno-zoomorficzne pojawiay si najczciej na utrzymanych
w stonowanych barwach tkaninach tapetach
tej firmy, które eksportowane na kontynent stay
si tam synonimem angielskiej secesji. Bliskie ty-

te okrelana jako „kontrkierunek" zmierzajcy
w stron wikszej klarownoci dekoracyjnej

powym wyrobom

by-

au:

Natomiast wyroby
meble wykazyway

nie

1890-1914

firmie „Liberty"l

i

y tez ceramika

i

kontynentalnej Art

szka

Nouveau

„Liberty".

srebrne, cynowe, biuteria

zdecydowan przewag

i

linii prostych
ukadów
symetrycznych; zdobicy je ornament stosowany
by z umiarem, a jego uproszczone motywy rolini

i

wstrzemiliwoci, ale wci jeszcze secesji'. Za
tak klasyfikacj przemawiaj niewtpliwie obecne
w pracach szkockich artystów elementy typowe
dla kanonicznej, kontynentalnej postaci Art

i

symboliczna

wymowa

— wystpujce w takich

realizacjach jak herbaciarnie Cranston
lat
1

Nouve-

motywy florealno-zoomorficzne, eksponowasmukej postaci kobiecej, subtelna kolorystyka
Tearoom

1897-1898) czy Wlllow Tearoom

898-1 904)

w Glasgow.

Jednak

i

w tych

(z

(z

lat

obiektach

21
1.

Charles Rennie

Wntrze
domu w Derngate
Mackintosh,

(Northampton), 1916

czy

zaznaczaj si tendencje do upraszczania rytmizowania form oraz operowania liniami prostymi,

od wikszoci

rozwinite w tworzonyctn w tym samym czasie indywidualnych dzieactn Macl<intosha: architekturze
{School ofArt w Glasgow. 1 897-1 899), wntrzach
{Pokój Muzyczny Fritza Warndorfera w Wiedniu,

odmian tego stylu.
Pozostaje kwesti nie rozstrzygnit, czy
uznawa Mackintosha «Szko z Glasgow» za
przedstawicieli odrbnej, oryginalnej odmiany

1901 wntrza H/// l-louse w l-lelensburgh, 1903),
meblarstwie [11] srebrach.
realizacjach tych

„szkockiej secesji", czy

i

;

W

i

Deco widz zapowied nowego, zrysecesj stylu dekoracyjnego, antycypacje jego najbardziej typowych realizacji z lat
badacze

Art

wajcego

z

dwudziestych

i

awangardowo w stosunku

do ca-

ej ówczesnej sztuki'.

i

dno

i

i

bd
i

i

dc

i

i

nawirównie odrónia j

architekturze Mackintosha

zanie do lokalnej tradycji^ co

realizacji

Art

secesyjnych, a

ze

Deco do tworzenia narodowych

i

te widzie w

ich twór-

czoci wyran zapowied stylu Art Deco. Trudno
zgodzi si z opini Stephena Tschudi Madsena,
jest to tylko „trzecia posta" secesji, bdca
„[...] wyrazem koncepcji linearnej dwuwymiarowej

e
i

i

Prekursorskie dla Art Deco cechy wystpuj
zarówno w ideologicznej, jak formalnej warstwie
twórczoci szkockiego artysty jego szkoy. Mackintosh realizowa wspomnian
«Arts
and Crafts» do syntezy sztuk odrodzenia
rzemiosa rodkami, które
ksztatowa styl
Art Deco: upraszczajc ksztaty ograniczajc dekoracj, stosujc proste linie kanciaste bryy, zestawiajc geometryczne paszczyzny w rytmiczne
sekwencje,
do symetrii stabilnoci przy
jednoczesnym obnaaniu struktury przedmiotu,
posugujc si kontrastowym zestawieniem barw
(zwaszcza czerni bieli). Nicolaus Pevsner za-

uwaa take w

skonnoci

literacko-symbolicznej", jako

e zawiera

i

formy,

treci znacznie bardziej rónicowane. Za uzna-

niem dzie szkockich artystów, a zwaszcza samego Mackintosha. za reprezentujce najwczeniejsz faz Art Deco, przemawiaj zarówno ich wymienione cechy formalne, jak fakt trwania rozwoju niektórych z tych form w póniejszej twórczoci Mackintosha realizacjach bezdyskusyjnie
przynalenych do Art Deco. Przykadem
i

i

i

mog

by

architektura

i

wntrza domu w Derngate

(Northampton), zaprojektowanego przez Mackin-

tosha w 1916 r., operujce motywami kwadratów,
trójktów, amanych linii w sposób typowy dla stylu Art Deco [1]. Natomiast o trwaym wkadzie
szkockiego artysty w tworzenie repertuaru wzorów nowego stylu moe wiadczy chociaby dugoletnia popularno motywu zgeometryzowanej

22

róy (wystpujcej w kratach School
w Glasgow, dekoracji Cranston Teamom

of Art
i

wielu

si jednym z najbardziej znapowszechnych symboli Art Deco, indywidualnie przetwarzanym przez rónych artystów

z

Nie ulega natomiast wtpliwoci, i «Szkoa
GlasgoW" wywara bardzo duy wpyw na drugi

meblach), który sta

chronologicznie

nych

Art

i

(Paul

Carl Otto Czeschka), ale

Iribe,

cym swój

zachowuj-

szkocki rodowód.

orodek ksztatowania si stylu
przyczynia si walnie do

— Wiede —

Deco

i

reorientacji kierunku rozwoju architektury

sztuki

i

uytkowej caego obszaru niemieckojzycznego
na pocztku XX w.

WIEDE — CZY JESZCZE SECESJA?

Moe wydawa

si zjawiskiem

paradoksal-

e orodkiem, w którym stworzono trwae

nym,

Deco, by Wiede pienA/szego
XX w. Zarówno miejsce, jak czas,
przecie w powszechnej wiadomoci utosamiane ze sztuk secesyjn. Wprawdzie sam termin Secession ma rodowód monachijski (w Mopodwaliny

stylu Art

dziesiciolecia

i

s

nachium w 1892 r. powstao pod t nazw pierwsze stowarzyszenie artystów, separujcych si
od sztuki akademickiej), ale okrelenie Seces-

si w

sionstil utrwalio

wanie

spraw

za

sion", utworzonej

terminologii historii sztuki

grupy «Wiener Secesr., której organem po-

w 1897

pularyzatorskim stao

si od 1898

r.

gównym orodkiem

„Ver Sacrum", a

czasopismo
prezentacji

w

Wiedniu przez Josefa Mari Olbricha w latach 1898-1899 Pawilon Wiedeskiej
Secesji (Haus der Wiener Secession). Czy jednak

wzniesiony

ca sztuk

uprawian przez czoowych zaoycieli
reprezentantów «Wiener Secession»
Gustawa Klimta, Josefa Mari Olbricha, Josefa
Hoffmanna, Kolomana Mosera mona okrela

—

i

terminem „secesja", traktowanym jako odpowiednik Art

w

Nouveau

jej

najbardziej typowej, fran-

cusko-belgijsko-niemieckiej postaci?' Krzywolinij-

motywy wystpuj na
pierwszych roczników

ne, florealno-symboliczne

kartach

jedynie

(1898, 1899) .,Ver Sacrum".

1908-1909

r.)

w

Duej tnwaj

(do ok.

wiedeskiej grafice uytkowej,

plakatach, natomiast w dzieach
Klimta czy Olbricha
si z motywami pros-

ksikowej

tolinijnymi,

i

cz

geometrycznymi

i

symetryczny-

mi^ Haus der Wiener Secession Olbricha [13],
uwaany za sztandarowe dzieo architektoniczne
secesji, ma przecie, prócz symbolicznej wymowy ..wityni" sztuki doby Art Nouveau, bardzo
mao elementów (w potocznym rozumieniu) typowo secesyjnych
nawet rolinna dekoracja pokrywa jego ciany oszczdnie, w cile ograniczonych, symetrycznie rozmieszczonych sekwencjach, a motyw liciastej kopuy ze
antynaturalistyczn dekoracyjnoci (strzyone drze-

—

sw

wo

laurowe)

ma

niewiele

wspólnego

z

bujnoci

i

ywioowoci

Natury secesyjnego wiata sztuki.
Równie odlege od form typowo secesyjnej archi-

tektury

s proste, geometryczne,

rytmicznie ze-

—

stawione bryy owej budowli jej wntrza
przestronne, o jasnych podziaach oszczdnej, prosi

i

tolinijnej dekoracji.

Wicej niespokojnych

form, dynamiki

tyczno-fin-de-siecle'owego nastroju

maj

roman-

i

inne re-

alizacje architektoniczne Olbricha (np.

domy

pawilony wystawowe realizowane
przez artyst w latach 1 899-1 908, gdy by jednym
z gównych przedstawicieli Kolonii Artystów
w Darmstadzie). Nie przeszkadza to jednak uzna
susznoci stwierdze,
by on niewtpliwie jednym z pionierów architektury nowoczesnej, który

mieszkalne

i

e

wytyczy

jej

wa jako

nowy

za

dernizm'^;

kierunek,

okrelany jako pómo-

Pawilon Secesji

przykad formy,

w

w

Wiedniu

której

obok

trakto-

sabn-

cych refleksów Art Nouveau daj si zauway
zapowiedzi Art Deco".
Bardziej jednoznacznie odchodz od Art Nouveau bardzo wyranie konsekwentnie nie tylko
antycypuj styl Art Deco, ale staj si jednymi
z pierwszych realizatorów tego stylu, dwaj animatorzy krótkotrwali czonkowie «Wiener Secession" (wystpili z niej ju w 1 905 r.)
Josef Hoffmann Koloman (Kolo) Moser. To wanie z nazwiskiem Hoffmanna utosamiano charakterystyczn dla uczniów Otto Wagnera, najbari

i

i

—

i

dziej

znanego

stuleci,

wiedeskiego przeomu
do oczyszczania z niespokoj-

architekta

skonno

nego ornamentu upraszczania form architektury,
wntrz, przedmiotów uytkowych przez operowai

nie niemal

wycznie form

kwadratu, ewentual-

prostokta czy regularnego wieloboku. co
zyskao miano ..Ouadratstil" czy wrcz ..OuadratI
Hoffmann". Motywy signicia po tak ascenie

—

tyczny repertuar form

e

tumaczy sam

artysta tym,

zwyczajny kwadrat zastosowanie czerni
bieli jako kolorów dominujcych interesowao
mnie specjalnie dlatego, poniewa tych elemen-

i

.,[...]

i

23
tów nie byo

wiadczy

w dawnych

stylach"'^

Wypowied ta
si Art

nie tylko o przeciwstawieniu

Nouveau, ale

chci stworzenia nowego

o

i

odmiany

(a nie kolejnej

daczy Art Deco

jest

stylu

secesji), który przez ba-

miao

i

jednoznacznie

kwalifikowany jako najwczeniejsza faza nowej
sztuki dekoracyjnej'^

Ju

wczesne projekty Hoffmanna

z

lat

1898-1900. obok elementów krzywolinijnych
rolinnych, zdradzaj predylekcj do operowania
formami geometrycznymi, ukadami symetrycznymi, a w kompozycji wntrza pojawia si tak charakterystyczna dla artystów wiedeskich tego
okresu zasada dopeniajca
kady przedmiot
przemylanej caoci jest jednostanowic
czenie obiektem niezalenym, traktowanym jako
warto jednostkowa. Jest to zasada sprzeczna
z lansowan przez Art Nouveau absolutn jednoci, syntetycznoci przestrzeni wntrza, zapowiada natomiast sposób komponowania wntrz
i

—

cz

typowych dla

Art

Deco.

Spraw

istotn zarówno dla okrelenia genezy
Art
Deco,
jak rozwoju twórczoci samego
stylu
i

Hoffmanna

stworzonych przeze w 1903

i

r.

"Wiener Werkstatte» jest problem, czy, na ile
zrywajce z secesj dziea wiedeskich artystów,
tworzcych podwaliny stylu Arl Deco, byy zalene od realizacji Mackintosha «Szkoy z Glasgow". Pocztkowo Wiedeczycy poznawali je
drog poredni. Organ «Wiener Secession»
czasopismo .,Ver Sacrum", powstao pod duym
i

i

—

angielskiego „The Studio" ju w 1897
zamiecio obszerny artyku na temat <<Szkoy

wpywem
z

i

r.

Glasgow».

Bezporednie zetknicie ze ..szkock secesj"
nastpio w 1900 r., na ósmej ekspozycji « Wiener
Secession» na Wystawie wiatowej w Pary1902 r. Hoffmann podróowa do Anglii
u''.
i

W

i

Szkocji, gdzie kontakty z

opracowany przez Hoffmanna Mosera jest
mistrzowsko przemylany, jeli ma Pan
rodki na jego realizacj, absolutnie niczym Pan
nie ryzykuje, a ja nie powiem nic wicej, jak: zaplan

i

wielki

i

i

czynajcie realizacj juz dzi"

.

wywara

..Szkocka secesja"

sefa Hoffmanna, ale zarówno
tysta, jak

i

silny

wpyw

na Jo-

sam wiedeski

si od Art Nouveau w wikdrog sztuce modernistycznej. Powstae w latach 1903-1904 sanatorium
w Purkensdorfie wg projektu Hoffmanna naley

cze bardziej odsunli

szym

i

stopniu torowali

ju do

architektury okrelanej jako modernistyczna czy te pómodernistyczna, niemal pozbawiona dekoracji utrzymana w rygorach klasycznej
symetrii'\ Ta purystyczna redukcja ornamentu stanowia jedn z podstaw doktryny przyjtej w pierwszych latach (1903-1907) dziaania
"Wiener Werkstatte» '. Program wiedeskiego
ugrupowania
aspekty artystyczne (zgeometryzowane formy, ukazanie naturalnych wasnoci tworzywa, ograniczenie koloru do dwu lub
trzech barw skontrastowanych ze sob), funkcjonalne (forma wynikajca z przeznaczenia
przedmiotu) socjalno-organizacyjne (cisa
wspópraca artystów rzemielników, denie do
produkcji masowej, taniej dostpnej dla szerszego krgu odbiorców).
i

czy

i

i

i

Ów

kierunek ..dekoracyjnego funkcjonalizmu",

te

jednoczenie funkcjonalnej dekouwidoczni si w 1904 r. w aranacji
wntrz wiedeskiego atelier "Warsztatów» na
czy

sztuki

i

racyjnej,

i

pierwszej ich wystawie

w Galee

Miethke

w

wana

prostota

ksztaty szkie

i

naczy

ze srebra, ascetyczne

ceramiki z abstrakcyjnymi wzora-

Mackintoshem ulegy za-

Donios rol w poredniczeniu midzy
obydwoma rodowiskami odegra take austriacki
przemysowiec

i

mecenas

sztuki Fritz Warndorfer.

wiedesk ekspozycj szkockich
zamówi u Mackintosha wyartystów w 1900
strój Pokoju Muzycznego, który wywar tak due
to

sfinansowa

r.,

wraenie na wiedeskich twórcach, wreszcie, przejty ideami <<Arts and Crafts», urzeczywistnianymi
w angielskim «Guild and School of Handicraft»
Charlesa R. Ashbeego. przyczyni si do zaoenia
«Wiener Werkstatte» w 1903 r."
Zamiar powoania tego stowarzyszenia zyska
zreszt osobist aprobat Mackintosha. który
w 1903 r. pisa w licie do Warndorfera: „Tak

—

Berli-

nie w 1905 r. Geometryczno-linearne podziay
wntrz, kontrast ciemnych, monumentalnych
mebli z jasnymi cianami pomieszcze, wyrafino-

cienieniu".

On

ar-

twórcy z "Wiener Werkstatte>' jesz-

inni

•^-l -i -f

•stiiii

2.

- --^

4 T f r r r.-i -n -I T T r.+ -wi

-.-,

laitui.

Koloman Moser, Koszyk metalowy,

1

905

24

byy zupenym wyjtkiem na
rzemiosa ówczesnej Europy [12].
tym okresie jeszcze bardziej radykalnie,
ni Hoffmann, skania si ku purystycznemu funkcjonalizmowi Koloman Moser^'. Jego projekty
geometrycznych!, jaskrawyci wzorów na tkaniny,
„szczebelkowe" meble, a zwaszcza metalowe koszyczki, patery wazony, wykorzystujce motyw
regularnej kratki [2], antycypuj powstae w latach
mi geometrycznymi

tle

sztuki

i

W

i

dwudziestych prace francuskich twórców, zwizanych z geometryczn faz Art Deco.

Gdy w 1907

r.

Moser opuszcza «Wiener

Werkstatte», racjonalistyczny, „suchy"

tów powstajcych

w krgu

ga przeobraeniu.
czyn.

W Wiedniu,

europejskich,

XX

w.

Zoyo

si na

podobnie jak

w ostatnich

styl

obiek-

tego ugrupowania, ule-

w

to kilka przy-

innych krajach

latach pierwszej

dekady

nastpuje wyrany zwrot ku wartociom

klasycznym tradycjom lokalnym. Doprowadzenie
jak
geometryzacji oszczdnoci dekoracji do
skrajnego punktu take
si wówczas zdawao
skonio wiedeskich artystów do poszukiwania
bardziej kompromisowych rozwiza na drodze
ku nowoczesnoci.
Ów „rewan ornamentu"^ da o sobie zna ju
w zrealizowanym w latach 1 905-1 91 1 Palais
Stocklet w Brukseli
budowli uznawanej za opus
magnum Josefa Hoffmanna, bdcej jednoczeprzywitaniem
nie poegnaniem z Art Nouveau
i

—

i

—

—

i

Art

Deco

[14].

Nieregularno, asymetryczne

uksztatowanie bryy, ekspresyjno-nostalgiczny
akcent

wiey

z figuralnymi

rzebami

i

pask

ko-

pu

(zdajc si by

dalekim echem kopuy
gmachu Wiener Secession) doskonale wspógraj z oszczdn, ale ju finezyjn dekoracj fasady, której biae, marmurowe paszczyz-

Olbricha na

ny konturuj cienkie pasy ciemnej, glazurowanej
cegy. Wntrza Palais Stocklet, wypenione masywnymi meblami kubicznymi srebrami Hoffmanna oraz na poy abstrakcyjnymi mozaikami Gustava Klimta ze synnym Pocaunkiem w jadalni, wyranie ukazuj
przejciow faz od rygoryzmu do dekoracjonizmu.
Póniejsze dziea architektoniczne Hoffmanna zdominoway formy klasycyzujce: symetryczne ukady bry o spaszczonych fasadach, opii

ow

tych kanelowanymi pilastrami,

i

trójktnych

monumentaln surowo oywiaj niekiedy pyciny pasy wypenione pask,
delikatn dekoracj rolinn (wille pawilony wystawowe z lat 1909-1915) [3]. Stay si one
jeszcze jednym wkadem Hoffmanna w zespó
form inspiracji wspótworzcych styl Art Deco
szczytach, których

i

i

—

i

tym razem o rodowodzie klasycznym; form, które

w hoffmannowskim wydaniu odyy na nowo
w architekturze niektórych pawilonów Wystawy
Paryskiej 1925

r.

„Modernizowanie" klasyki objo te od pierwszych lat XX w. prace mistrza Hoffmanna. Otto
Wagnera, krgu jego uczniów z wiedeskiej
Akademii Sztuk Piknych, gdzie wykada w latach 1 894-1 91 3"". Ju w wydanej w 1 895 r. ksice Modern Architektur Wagner gosi pochwa
racjonalizmu, eksponowania konstrukcji matei

i

3.

Josef Hoffmann. Pa-

wilon Austriacki na wystawie "Deutsche Werk-

bund»

w

Kolonii.

1914

1

.

25

hau w budowlach o antykizujcej

linii

szej prostocie bryy. Najlepsze efekty

tych

w

zaoe osign

projektach

(1

902)

i

w

najwikrealizacji

Wagner jego szkoa
i

904-1 907) gmaWiedniu [15]
budowli

realizacji

i

(1

—

chu Postsparkasse w
o klasycyzujcych proporcjach podziaów bryy,
nowatorskim rozwizaniu przeszklonej hali

umiarkowanej dekoracji fasady, czcej symetrozplanowania syntetycznoc form
z echami secesyjnej stylizacji"". Cech secesyjnych nie ma natomiast w meblach Wagnera przeznaczonych dla tego budynku: tak w pierwszych
projektach z 1 902 r., jak w zrealizowanym wypoi

ryczno

i

ne ramy. scenografii teatralnej oraz biuterii o delikatnych wzorach rolinnych. Dekoracyjne zagszczenie motywów czerpanych ze sztuki ludowej,
przeciwnie
elegancka linia krelca
sylwetki wzory w duchu biedermeieru byy charakterystyczne dla grafiki uytkowej tworzonej
w "Wiener Werkstatte>' przez uczniów Hoffmanna Mosera z wiedeskiej Kunstgewerbeschule
w latach poprzedzajcych wojn wiatow. Ber-

—

bd
i

i

I

i

saeniu z lat 1904-1907. odznaczajcych si
geometryzacj ksztatu, wydobyciem walorów
konstrukcyjnych nader oszczdn dekoracj
geometryczn. Wykonaa je austriacka firma
i

meblarska ..Jakob und Josef Kohn". z któr ju od
stulecia wspópracowali, obok Wagnera. Hoffmann. Moser
Loos "'. Zmodernizowany
klasycyzm by te charakterystyczny dla wychowanków Wagnera, zwaszcza tworzcych ju od
ok. 1908 r. architektur w stylu Art Deco na terenie Czech: Pavla Janaka. Jana Kotery Josefa
Chochola.
Inny ówczesny wiedeski architekt. Adolf
Loos. by pocztkowo bardziej rewolucyjny w wypowiedziach teoretycznych (krytyka zbdnego
ornamentu jego czysto dekoracyjnej funkcji
w wydanej w 1908 r. pracy Ornament i zbrodnia).

pocztku

i

i

i

ni praktycznych

realizacjach, utrzymanych

w formach zgeometryzowanego klasycyzmu
{dom Steinera w Wiedniu z ?5 70 r.)". Jego nazwisko pozostao jednak synonimem modernistycznej

odnowy

poczt-

architektury europejskiej

ków XX w.
Ornament
najczciej w postaci mikko
krelonych wzorów geometrycznych lub zgeometryzowanych. delikatnych motywów rolinnych, rzadziej figuralnych, homogenicznie zwizany ze struktur materiaem przedmiotu, zdeterminowany zazwyczaj kubiczn form podporzdkowany jego funkcji
powróci wkrótce nie
tylko do wyrobów metalowych, szkie
biuterii
Hoffmanna [4], ale do caej produkcji «Wiener
Werkstatte». Do jego uznania przyczyni si
w duej mierze Carl Otto Czeschka. twórca dekoracyjnych panneaux (z tak póniej typowym dla
francuskiego Art Deco motywem kosza kwiatów),

—

i

i

—

i

ilustracji

ksikowych,

grafik

rych bogate, ornamentacyjne

i

plakatów,

ukady

w

któ-

figuralne,

in-

spirowane folklorem sztuk prymitywów, wkomponowane
w _hoffmannowskie'. geometryczi

s

4.

Josef Hoffmann.

told Lóffier

zwizan

i

Waza

Michael Powolny

z

srebrna. 191

zakadaj w 1906

r.

"Wiener Werkstatte» wytwórni

"Wiener Keramik». która w nie mniejszym stopni ówczesna twórczo "Warsztatów*, manifestuje w ceramice powrót do ornamentu.
niu,

zwaszcza figuratywnego [16]^.
Hoffmann jego uczniowie nie poprzestaj
w latach 1907-1914 na odkrywaniu na nowo ori

—

namentu czerpanego z natury
w przedmiotach
uytkowych Hoffmanna (skórzane torebki, szklane serwisy), meblach Eduarda Josefa Wimmer-Wisgrilla pojawia si znów ornament geometryczny, ale traktowany iluzjonistycznie:

wskie,

na jasnym tle daj optyczne wraenie poruszenia, przenikania, gbi,
podobnie jak w sztuce op-artu. Ten sposób traktowania ornamentu przez wiedeskich artystów
znów okaza si prekursorski w stosunku do podobnych tendencji wystpujcych w Art Deco
w latach dwudziestych"
ciemne, zagszczone

linie

26

y rezonansu

postulaty

i

projekty reformy stroju ko-

uczynienia go dzieem sztuki,

goszone
gównie przez Henry'ego van de Velde Hermana
Muthesiusa ju w latach 1 900-1 904'^ Byy one
jeszcze zbyt obcione stylistyk Art Nouveau.
Jednak w programie Wiener Werkstatte» z lat
1 903-1 905 sprawy udoskonalenia stroju traktowane byy jako wany aspekt postulowanej reformy
biecego

i

i

<<

codziennego ycia.

Hoffmann Moser projektowali w tym czasie
gównie wzory na tkaniny o zdecydowanie geoi

metrycznych kontrastowych motywach. Dopiero
od ok. 1 91 0-191 1 wspomniany E.J. Wimmer-Wisgrill zacz wprowadza do tkanin ornamentyk
kwiatow tworzy wzory strojów o smukej linii
bardzo oszczdnej dekoracji [5]. Byy one jednak
uproszczon, bardziej funkcjonaln wersj mody
lansowanej wówczas w Paryu przez Paula Poireta; projekty naladujce lub wrcz kopiujce poi

i

mysy

wielkiego francuskiego kreatora

mody

Art

Deco byy te przedstawiane na banwnych kartach
pocztowych wydawanych przez «Wiener

5.

EduardJosef Wimmer-Wisgrill, Projekt

sukni,

1912

Jeszcze w jednej dziedzinie wiedeskie atelier
Hoffmanna wyprzedzio dziaania charakterystyczne dla francuskiego Art Deco
w deniach na

—

rzecz

cisego poczenia

dy^^

w tym

I

sztuki

i

kobiecej mo-

zakresie chodzio zarówno o urzeczy-

wistnienie idei

wspópracy artystów z rzemielniatwych do powielenia w produk-

kami, stworzenie
cji

konfekcyjnej prototypów strojów, jak

i

odcicie

si od secesyjnej stylizacji mody nadanie jej formy nie tylko funkcjonalnej, ale jednoczenie wyraajcej nowe prdy artystyczne (nie bez chci
i

przeciwstawienia
i

stworzenia dla

niej

si

haue couture
w projektach stro-

paryskiej

przeciwwagi

jów o odrbnym, wiedeskim charakterze). Radykalizm pierwszej fazy twórczoci «Wiener
Werkstatte»,

zwaszcza

nego ornamentu, sprawi,

za

odrzucenie secesyj-

e w Wiedniu nie znalaz-

Dagobert Pesch, Srebrna szkatuka na biuteri,
1918

6.

27
realizacjom francuskiego Art Deco. Proponowa
plakatach, biuterii, szkach wyrobach

w swych

i

metalowych

formy ekspresyjne, chimeryczne,

[6]

pene

fantazji
romantyzmu; zrywa z symetri
kolorystyczn ascez; pod wpywem sztuki
XVIII w. biedermeieru wprowadza finezyjne motywy kwiatowe zwierzce (m.in. tak charakterystyczny dla dojrzaego stylu Art Deco motyw ani).
Hoffmann, który mimo wiernoci pryncypiom
i

i

i

i

wasnego

ulega jednak pewnym wpywom
swych wybitnych wspópracowników (Mosera, Czeschki), take
w przypadku Pechea stara si zrozumie zastostylu,

silnych indywidualnoci

i

sowa

proponowane przeze innowacje. Jednak

nigdy nie pozby si prymatu funkcji swoistego
klasycyzmu formy, dla której kapryne arabeski
a la Peche byy tylko drugorzdnym dodatkiem.
Wprowadzon przez Dagoberta Peche'a roi

mantyczno-fantazyjn, luksusow elitarn „trzeci manier" stylu <<Wiener Werkstatte» w znacznie wikszym stopniu zaakceptowa uprawia ini

i

ny austriacki artysta, Josef Urban. Wprawdzie

je-

go meble, przejmujc od realizacji Peche'a bogactwo rozmaito motywów dekoracyjnych, byy w porównaniu z nimi zbyt cikie przeadowane [7], to jednak Urban zasuy si jako propagator twórczoci "Wiener Werkstatte» w Stanach
Zjednoczonych. Wiatach 1921-1924 prowadzi fili wiedeskiej organizacji w Nowym Jorku; dziaa
te na gruncie amerykaskim jako dekorator filmowy, operowy projektant przemysowy. Przenoszc do Stanów Zjednoczonych formy europejskiego Art Deco (podobnie jak czynili to francuscy
twórcy
m.in. Paul Ibe Erte) przyczyni si do
ksztatowania fundamentów tego stylu za oceanem, gdzie w drugiej poowie lat dwudziestych
i

7.

Josef Urban, Fotel drewniany, ok. 1922

i

wanie Poiret po wizycie
otworzy swoje pierwsze ate-

Werkstatte»"". Ale to

w

Wiedniu

lier

w

191

1

r.

sztuki dekoracyjnej

— „Ecole Martine", w

któ-

rym zastosowa wiele pomysów organizacyjnych
przejtych od « Wiener Werkstatte».

Rónorodne znaczce wpywy wiedeskiego
na sztuk Art Deco nie ustay wraz z wybuchem wojny wiatowej. Kolejny etap jego oywionej, znów odmiennej formalnie dziaalnoci,
zwany „trzeci manier"" rozpocz si w 1915
gdy swój akces do «Wiener Werkstatte» zgosi
Dagobert Peche. Mimo admiracji dla Hoffmanna,
Pesch zdecydowanie wyama si z jego, nawet
zagodzonej, ..dyktatury" racjonalizmu porzdku
i

atelier

I

i

ornamentacyjnego. Nastawionej teoretycznie na

w masowej

—

r.,

,

powielanie

i

produkcji fabrycznej twór-

czoci "Wiener Werkstatte», przeciwstawia
obiekty unikalne, luksusowe, blisze ówczesnym

i

w

i

latach trzydziestych

rozwin si

indywidualny,

bardzo silny nurt Art Deco''.
Europie w tyme czasie powoli gasa sawa
popularno "Wiener Werkstatte» (rozwizanych w 1932 r.)
ich miejsce w procesie ksztatowania sztuki nowoczesnej stwarzania nowych
impulsów dla stylu Art Deco ju od drugiego dzie-

W

i

—

i

siciolecia

XX

w.

zacza zajmowa twórczo ar-

tystów niemieckich.

NIEMCY — POEGNANIE Z SECESJ

—

Jugendstil
Nouveau
na pocztku XX w.
powszechniejszy rozwój, ni

Niemiecka wersja

Art

— przeywaa w kocu XIX

i

znacznie bujniejszy
fiorealno-zoomorficzna stylizacja
i

w

sztuce aus-

"Municher Secession», powstaa ju
zrzeszaa, obok malarzy tworzcych
symboliczno-nastrojowe kompozycje operujce
secesyjnie stylizowanymi formami (m.in. Franz

triackiej.

w

1892

r.,

28
von Stuck, Hugo von Haberman), take artystów
sztuce dekoracyjnej. Wród
tych drugich znaleli si zarówno wybitni propagatorzy Jugendstilu (Otto Eckman, Herman Obrist,
Bernhard Pankok), jak odnowiciele niemieckiego

powicajcych si

i

czcy

rzemiosa,

racjonalny funkcjonalizm
dekoracyjnoci (Peter Behrens, Ri-

oszczdn

z

W

Niemchard Riemerschmidt, Bruno Paul).
czech, wczeniej ni w Austrii czy Francji, zainteresowanie sztuk dekoracyjn znalazo wyraz
w licznych czasopismach powiconych tej problematyce (w 1897 r. zaczy si ukazywa: „Kunst
und Handwerk", ..Dekorative Kunst", ..Kunst und
Dekoration" „Deutsche Kunst und Dekoration"),
oraz w powstawaniu organizacji, jednoczcych artystów rzemielników w realizacji idei odnowy
rzemiosa. tak: w 1897 r. zaoono «Vereinigte
Werkstatten fur Kunst im Handwerk» w Monachium, w 1898 r. powstay <<Dresdener Werkstatte
fijr Handwerkskunst» w Drenie, a w 1 899 r. Wielki
Heski Ernst Ludwig powoa do ycia Koloni Artystów, dziaajc na Wzgórzu Matyldy

czenia midzy artyst a rzemielnikiem, wspódziaania sztuki, rzemiosa przemysu, denia
do tworzenia wysokich jakociowo artystycznie,
a jednoczenie typowych wzorów". Artyci, firmy
rzemielnicze przemysowe zrzeszone w "Deutsche Werkbund" bardziej, ni ich koledzy z "Wiener Werkstatte», preferowali tworzenie wzorów
i

i

i

wyraajcych indywidualno poszczególnych twórców, co podporzdkowanych naczelnej
idei dostosowania ich do produkcji przemysowej.
Std te ju w latach 1 905-1 906 póniejsi czoowi
nie tyle

i

i

I

Ksi

w

Darmstadzie.

Postulaty zerwania ze stylami historycznymi,
porzucenia wybujaej afunkcjonalnej ornamentyki secesyjnej, stworzenia przedmiotów codziennego uytku estetycznych, prostych tanich, jedi

i

noczenie

za takich,

stanowiyby prototypy
dla produkcji maszynowej, szerzy w Niemczech
ju od koca XIX w. Hermann Muthesius, gówny
które

teoretyk wczesnomodernistycznej sztuki niemieckiej. On te poredniczy w przenoszeniu na
rodzimy grunt angielskich idei ruchu «Arts and
CraftS"

i

zwaszcza

przyczy-

przedstawiciele zrzeszenia: Richard Riemerschmidt Bruno Paul projektowali serie mebli typowych, nadajcych si do maszynowego powiela-

ni Ashbeego

pomysów «Szkoy
Glasgow", publikowanych w „Deutsche

z

i

nowatorskich

Kunst und Dekoration" od 1901 r.'' Jego bezwzgldnej krytyce stanu niemieckiego rzemiosa,
upartej akcji popularyzatorsko-propagandowej na
rzecz odrodzenia tego, zawdzicza w duej mierze swe powstanie "Deutsche Werkbund»
organizacja, która zrewolucjonizowaa niemieck
architektur sztuk stosowan, a jej czoowi
przedstawiciele stworzyli wiele dzie zdradzajcych cechy wczesnego stylu Art Deco. Jak to
okreli Pevsner: „Idea rzetelnoci rozsdku zastpi duszne aromaty estetyki spod znaku Art

—

i

i

Nouveau"\
cia

w
i

Richard Riemerschmidt, Fotel drewniany, 1905

popularyzacji organizacyjnych osig-

jego kontynuatorów;

si do

ni

8.

nia, o prostych, zgeometryzowanych formach, pozbawionych wszelkiej dekoracji [8].

Wzajemne kontakty obu organizacji (Josef
Hoffmann by czonkiem-zaoycielem "Deutsche
Werkbund»), a zwaszcza oddziaywanie pierwszej, „purystycznej" fazy stylu Art

w

Hellerau

Darmstadzie), stawiajc sobie zadanie poredni-

Deco, stworzo-

przez "Wiener Werkstatte»

nej

w

latach

1904-1907, uwidoczniy si w racjonalnych,
„czystych" wntrzach Riemerschmidta. Wykazuj
one typowe dla ówczesnego, odradzajcego si
niemieckiego rzemiosa artystycznego, wpywy
tradycji

narodowej (meble biedermeierowskie

wywodzcej si z niej, synnej juz wterozpowszechnionej, produkcji meblarskiej fir-

z Lubeki)

"Deutsche Werkbund» zosta powoany do yw 1907 r. w Monachium (mia za swoje filie

wielu niemieckich miastach, m.in.

i

dy

my

i

i

Thonet^\

Wpywy

"Wiener Werkstatte», a zarazem
pewne charakterystyczne elementy wczesnej fazy

29
Art

Deco,

zauway w pracach
w "Deutsche Werkbund"

daj si wyraniej

twórców skupionych

Darmstadzkiej Kolonii Artystów. Szczególne zasugi, tak na polu modernizowania architektury,
i

jak

i

rozwoju nowoczesnego wzorPeter Behrens.
od secesji, w którym to stylu stworzy

wytyczania

linii

pooy

nictwa przemysowego,

Odchodzc

wybitnych dzie (zwaszcza w latach
1899-1903. gdy dziaa w Darmstadzie). przez

kilka

adaptowanie form angielskich (a szczególnie pomysów "Szkoy w Glasgow»). doszed do geo-

metryczno-klasycyzujcej

stylizacji

w duchu

"Wiener Werkstatte». Architektura Behrensa z lat
1905-1907 (zwaszcza pawilony wystawowe)
operuje uproszczon, zgeometryzowan bry,
paskimi dekoracjami wntrz elewacji. Zdradza
i

równie te same inspiracje uproszczonym klasycyzmem, charakterystycznym dla wczesnego stylu Art Deco. co wspomniane ju budowle Josefa
Hoffmanna. Objwszy w 1907
stanowisko naczelnego architekta doradcy artystycznego
w berliskim koncernie elektrycznym AEG, Behrens zarówno w budownictwie przemysowym (np.
hala montau AEG w Berlinie. 1911-1 91 2), jak
w projektach przedmiotów uytkowych (modele
r.

i

9.

Hans

Poelzig.

Wiea cinie w

Poznaniu, 1913

i

czajników elektrycznych

i

1907-

latarni ulicznych.

dy przede wszystkim do

1910)

jak najwikszej

czystoci formy, ujawnienia konstrukcji, ograniczajc do minimum rol ornamentu [17].
latach
wojny wiatowej wczesnym okresie powojennym Behrens powraca do form klasycyzujcych
w bardziej reprezentacyjnym, monumentalnym

W

I

i

wydaniu.

Rozwizania

wczesnej twórczoci BehHeinricha Tessenova.
jako elementem konstrukcyjno-dekoracyjnym, charakterystycznym
póniej dla Art Deco ..wzorkiem" zestawie ukabliskie

wykazuj budowle
On take posugiwa si,
rensa

i

dów

multiplikowanych, ..rastrowych" form wpisa-

w

bryy budowli, ksztatowane
zmodernizowanego klasycyzmu (np.
nych

w stylistyce
Dom Zabaw

wHellerau. 1910-1912).

Tendencje blisze zarówno wiedeskim prekursorom Art Deco (z których wielu w latach
np.
1908-1910 przenioso si do Niemiec
Carl Otto Czeschka, dziaajcy wraz z uczniami

—

w

Hamburgu)"", jak zwizane z rodzcym si
ekspresjonistycznym nurtem architektury (któi

rego

mia nastpi, zwaszcza

rozwój

w Niemczech

Holandii, w latach dwudzieuwidoczniy si w pracach architektów
niemieckich jeszcze przed wojn wiatow' Doniose znaczenie dla stylu Art Deco miai

stych),

I

.

y zwaszcza
i

ówczesne prace Hansa Poelziga

Bruno Tauta.

Poelzig skoncentrowa si na budownictwie
przemysowym, ujawniajc pod powok cikich,
stabilnych form ukryt ekspresj niespodziewanych skojarze z architektur romask {wiea
cinie w Hamburgu. 1910) czy centralnymi planami dzie woskiego renesansu (wiea ci-

nie w Poznaniu.

1913)

[9].

To eksponowanie planów

centralnych, uzyski-

wanie dziki elbetowej konstrukcji efektów

koci bry. a zwaszcza pokrywajcych

je

lek-

prze-

szklonych kopu, najumiejtniej wykorzysta Bru-

no Taut. twórca Pawilonu Przemysu Stalowego
na wystawie w Lipsku w 1913 r.. zestawionego
schodkowe ze zmniejszajcych si szecianów, a
przede wszystkim synnego Glashausu na wystawie "Deutsche Werkbund» w Kolonii w 1914 r.

Budynek ten. przez swój kolisty plan,
gównie przez szyszkowat kopu zoon

[10].

a

tafli, antycypowa podobne rozwizania popularne w architekturze Art
Deco w latach dwudziestych, przejawiajce si
przede wszystkim w ksztatach licznych pawilonów na Wystawie Paryskiej 1925 r.
Wystawa "Deutsche Werkbund» w Kolonii w
1914 r,, ostatnia wana manifestacja austriacko-

z romboidalnych szklanych

30

w Stuttgarcie, stworzony
przez Ludwiga Misa van der Rohe
przy wspóudziale wymienionych wyej architektów niemieckich oraz Le Corbusiera Jeana-

jekt osiedla Weissenhoff

w 1927

r.

i

Jacguesa Ouda".
Jednak wiodce dla niemieckiej wiatowej
sztuki uytkowej oraz (w mniejszej skali) architektury stay si w owym czasie poczynania «Bauhausu»^l Ta pierwsza nowoczesna uczelnia wzornictwa przemysowego w Europie (dziaajca od
1 91 9 r. w Weimarze, w latach 1 925-1 932 w Dessau
i

i

r. w Berlinie) stawiaa sobie zadanie integwszystkich dziedzin wzornictwa dla potrzeb

do 1933

racji

masowej
1923

r.,

przemysowej. Z tych zaoe
«Bauhausu», uksztatowany ok.

produkcji

wypywa

styl

oparty na prostych formach geometrycz-

nych, inspirowanych
Bruno Tajt. Pawilon Glashaus na wystawie "Deutsche Werkbund" w Kolonii, 1914
10.

mem.

-niemieckiej wersji stylu Art

Deco przed

liczne reminiscencje

I

wojn

na ekspo-

W utosamiajcych triumf rónoDeco pawilonach o zgeometryzowanych, schodkowe zestawionych bryach, pasko

zycji paryskiej.

rodno

i

Art

bd prze-

opilastrowanych fasadach, szklanych

szklonych kopuach, antykizujcych szczytach
oraz monumentalnych, pylonowych bramach odezwao si mocne echo dokona pionierów nowego
stylu z « Wiener Werkstatte»
"Deutsche WerkHoffmanna, Behrensa Tauta.
bund"
Niektórzy z nich po wojnie pozostali wierni
stylowi Art Deco (Hoffmann, Peche); inni, jak
Behrens, Poelzig czy Taut zdecydowanie
opowiedzieli si po stronie awangardy. Ku czystemu funkcjonalizmowi oscylowa te w latach
i

—

i

i

I

dwudziestych «Deutsche Werkbund», czego
efektem bya np. jego berliska wystawa w 1 924 r.
pod znamiennym tytuem Form ohne Ornament
(Forma bez ornamentu), czy awangardowy pro-

i

konstruktywiz-

odrzuca wszelki ornament czy nawet dekoracyjne
dziaanie formy przedmiotów.
praktyce zdarzao
w niektórych obiektach projektowanych
si,
w «Bauhausie» posugiwano si tymi samymi rodkami wyrazu, osigajc podobny efekt dekoracyjny
(np. reliefy w drewnie Joosta Schmidta w Domu
Sommerfelda vj Berlinie, z lat 1921-1922, tkaniny
Gunty Stólzl z lat 1927-1931), jak w dzieach
„geometrycznego" nurtu Art Deco, który ksztatowa
si pod wpywem „zagodzonej awangardy". Gene-

W

e

wiatow, znalaza

kubizmem

Skrajny utylitaryzm projektów teoretycznie

ralnie jednak dziaalno <<Bauhausu», kierowanego przez wyznawców funkcjonalnego racjonalizmu
(Walter Gropius, Ludwig Mie van der Rohe), gdzie

jako

wykadowców angaowano

przedstawicieli

awangardy (Marcel Breuer, Wassily Kandinsky,
Paul Klee, Laszlo Moholy-Nagy), postrzegana bya
jako antyteza programowo dekoracyjnego elitarnei

go

stylu Art Deco"".

Tote

dalszy rozwój tego stylu po

I

wojnie

zwizany by cile z Paryem artystami francuskimi, majcymi zreszt wasne zasugi w tworzeniu podwalin Arl Deco ju w pierwszym dziesicioi

leciu

XX

w.

PARY — STOLICA ART DECO
Artyci francuscy wolniej
drogami dochodzili do stylu
z Austrii czy Niemiec, ale to
najlepsze, najbardziej

dziea tego
pozostawali

veau, która
i

stylu, a

mu
we

i

okrnymi

na zasadzie negacji secesyjnych form, motywów

Deco, ni twórcy

pewne hasa Art Nouveau wanie we
zachoway nono take dla twórców nowego stylu. Wielu z nich zaczynao od tworzenia
w stylu secesji, by potem zwiza si ze sztuk
Art Deco (np. Ren Lalipue, Antoine Paul Daum),

bardziej

Art

wanie

rónorodne

oni stworzyli
i

ewidentne

take najduej w Europie

wierni.

Odchodzenie od

Francji

zyskaa wyjtkowo bujn

reprezentacyjn posta, odbywao si

Art

Nou-

nie tylko

i

symboli;

Francji

i

te wykorzystywao inspiracje pracami czoowych twórców secesyjnych (np. dla francuskich
wielu

31

— ilustratorów mody —
Lepape'a,
— dugo pozostawa wzorem Au-

malarzy

lribe'a,

Barbiera, Erte

brey Beardsley).

tworzenia „przedmiotów cieszcych oczy",
woju francuskiego Art Deco [18].

linii

roz-

By obraz tych dokona by moliwie
przejrzysty, prezentacj francuskiego Art Deco musimy przeprowadzi inaczej, ni w przypadku Glas-

Dekoracyjne walory, uzyskiwane nieco innymi
u Matisse'a rodkami, odnajdziemy take u innych uczestników ruchu fowistycznego, zapocztkowanego w 1905 r. wystaw na paryskim
Salonie Jesiennym. Dwaj z nich
Raoul Dufy
Kees van Dongen stali si jednymi z czoowych
wspótwórców Art Deco, do czego jeszcze wrócimy. Natomiast wikszo fowistów, a zwaszcza

gow, Wiednia czy Niemiec. Rezygnujc ze cisego
porzdku chronologicznego, skupimy si na poka-

wany

Zasygnalizowane we wstpie bogactwo inspirawielka rónorodno form Art Deco znalazy we
cji
Francji wszecistronne szerokie odbicie w licznyci
realizacjach, powstajcych na przestrzeni blisko
i

i

czterdziestu

lat.

zaniu najwaniejszych stref

tworzenia

si

i

wpywów,

trwania tego stylu

w

które

w cigu

sztuce francus-

wzajemnie si przenikay, niekiedy wygasay, by
po pewnym czasie znów odywa, przyobleczone
w podobne lub zgoa odmienne ksztaty. Bdziemy
kiej

te

starali

które

go

miay

Art

si uwypukli

wpyw

szczególnie te zjawiska,
na powstawanie rozwój polskiei

Deco.

ni

—

i

czy

ze stylem Art Deco jeszcze jeden
aspekt
wspólne ródo inspiracji, jakim
dla obu kierunków bya egzotyka.
Matisse'a,

—

Pojcie egzotyki byo u progu XX stulecia rozumiane bardzo szeroko
oznaczao praktycznie wszystko, co powstao poza krg'em europejskiej cywilizacji aciskiej, a wic zarówno niektóre zjawiska sztuki staroytnej (z Mezopotamii,

—

Krety, archaicznej Grecji, Egiptu), bizantynizujce
formy utrwalone na obszarze dawnej Rusi, jak te
kultury odlege w czasie przestrzeni
sztuk
Oceanii, Indian poudniowo- pónocnoamery-

—

i

Inwazja egzotyki

i

kaskich. Orient Dalekiego
Jean Paul
likacji

Bouillon, autor

monumentalnej pub-

Journal de I'Art Deco. wyczerpujco prezen-

nowego stylu, jako naczelne motto swych rozwaa przyj odwoywanie si do malarstwa Henri Matisse'a. Twórczo

tujcej wszystkie aspekty

tego artysty stanowia, zdaniem Bouillona, najbar-

czcy

wielk sztuk nowopomost
ze stylem Art Deco''. Odnajduje w niej
Bouillon te same lub podobne treci rodki formalne, które ksztatoway francuskie Art Deco,
a zwaszcza jego orientalizujc odmian.
nie do syntezy form, klarownej budowy obrazu,
którego kompozycja to, zdaniem Matisse'a „[,..]
sztuka uporzdkowania w sposób dekoracyjny
rónorodnych elementów, którymi posuguje si
artysta, aby wyrazi swoje uczucia"''^ byy równie
podstawowymi zaoeniami nowego stylu. Podkrelana realizowana w malarstwie Matissea de-

dziej istotny

czesn

i

De-

i

koracyjno — osigana przez pask, nasycon

ywym

kolorem plam, kontrastow lub tworzc
wyszukane harmonie barwne, ujt w ramy wyranej,
wtopionej w barw linii oscylujcej mimikkimi,
dzy
spokojnymi krzywiznami a skonno-

bd

ci do geometrycznej

prostoty (np. Przepych,
spokój rozkosz. 1905; Harmonia w czerwieni,
1908; Lekcja fortepianu. 1916; Parawan mauretaski. 1922; Figura dekoracyjna na ornamentalnym tle, 1 925-1 926; Wielka bkitna suknia. 1 937;
Odpoczynek. 1940)
w peni odpowiada meandi

—

rycznej, ale

trzymajcej si nadrzdnej zasady

(od Japonii,

wreszcie

folklor

Bliskiego

i

Wschodu

czy Syjamu po kraje arabskie),
zarówno afrykaski, azjatycki,

Indii

—

amerykaski, jak europejski.
tej powodzi rónorodnych róde fowici
pierwsi dokonali wyboru na rzecz przejmowania
plastycznych walorów z rzeby murzyskiej (w ich
i

W

lady poszli wkrótce kubici) czy z kultury bliskowschodniego Orientu. W tym drugim wyborze
szczególnie arliwie sekundowali im twórcy pierwszej, orientalizujcej fazy

dla których

francuskiego Art Deco,

bezporednim punktem odwoania sta

si oentalizm w wydaniu Baletów Rosyjskich, od
prezentujcych swe spektakle (zwane do
908
Rosyjskimi Sezonami) w Paryu innych
1913
1

r.

r.

i

miastach zachodniej Europy"'.

Niekwestionowana

rola

w przenoszeniu tendencji

Baletów Rosyjskich

orientalnych do stylu Art

Deco, a zwaszcza mody damskiej, biuterii, wzorów tkanin, grafiki ilustracyjnej, a take sposobu

urzdzania wntrz,

jest

podnoszona

i

doceniana

przez wszystkich badaczy Art Deco,

Zespó rosyjskich tancerzy, kierowany przez
Sergiusza Diagilewa. wspódziaajcy z najsynniejszym ugrupowaniem rosyjskich modernistów

— "Mirem

lskusstwa»". realizujcy spektakle do

muzyki czoowych ówczesnych kompozytorów rosyjskich (Mikoaja Rimskiego-Korsakowa. Aleksandra Borodina. Modesta Musorgskiego, Igora
Strawiskiego) francuskich (Claudea Debusdo uzyskania
syego, Mauricea Ravela),
i

dy

32
stylistycznej

jednoci kadego widowiska, harmo-

czcego taniec,

stwa, spowodowali rewolucj równie

gbok,

jak

muzyk, kostiumy dekoracje. Twórc scenograficznej oprawy wikszoci
spektakli by Leon Bakst, którego talent malarza-dekoratora przyczyni si zarówno do sukcesu

impresjonizm"'^

Baletów Rosyjskich na zachodzie Europy, jak

Chloe, Narcyz, Popoudnie faubiedermeieru (Karnawa/ Schumanna, Duch róy), a nawet próbowa zaadaptowa
zdobycze kubizmu (balet
Debussy'ego,
1913), to najwiksze znaczenie miay jego orientalizujce projekty. Wywary one przede wszystkim wpyw na damsk mod, która od przeomu
pierwszej drugiej dekady XX w. staa si jednym
z najwaniejszych obszarów dominacji stylu Art

nijnie

i

do formujcego si

„inwazji" Orientu

i

do

stylu Art

Deco''.

Bakst koncentrowa swe zainteresowania na
dwu krgach kulturowych: archaicznym antyku
(co równie pokrywao si z tendencjami wczesobejmujcym w jenej fazy Art Deco) Oriencie

—

i

go pracach zarówno

wpywy

sztuki staroruskiej,

rodkowoazjatyckiej bliskowschodniej. Dominujce w realizacjach Baksta nasycone barwy,

jak

i

i

mienice si bogactwem
zgeometryzowanego ornamentu, tworzyy wntrza pene wschodniego przepychu, na tle których

Cho sam Bakst siga w swej scenograficzno-kostiumowej dziaalnoci nie tylko do Orientu,
lecz take, jak wspominalimy, do sztuki archaicznej Grecji {Dafnis

Modo

i

Deco''.

Moda

blask zota, materiay

wystpowali tancerze

w

egzotycznych strojach:

i

nie z

Art

w

rozwój

prdami

szczodrze dekoltowanych przejrzystych tunikach
czy wreszcie bufiastych, „haremowych" szarawa-

rler,

i

i

1 908 r. prezentoway papublicznoci swe nowatorskie spektakle
w oprawie scenicznej nie tylko Baksta, lecz take
innych czonków „Miru lskusstwa»: Mikoaja Roericha, Aleksandra Goowina Aleksandra Benois.
Najwikszym triumfem Baksta sta si sezon
1 91
r., gdy to Balety Rosyjskie wystawiy w ParyOgnistego ptaka Igora Strawiskiego, Fantazj
orientaln Musorgskiego Szeherezad Rimskiego-Korsakowa [19].

Balety Rosyjskie od

ryskiej

i

u

i

Zwaszcza ten ostatni spektakl wzbudzi powszechny entuzjazm zaway na utrwaleniu
i

w ówczesnej kulturze.
Francuski krytyk Jules Bertraud stwierdza, i
„Orient z tysicem kolorów wszed w nasze szare
monotonne ycie, zalewajc wszystko. Balet Rosyjski jest kamieniem milowym smaku
gustu
francuskiego"'*^; malarz krytyk Jacgues Emil
Blanche, oceniajc znaczenie spektaklów Diagilewa w dwadziecia lat po ich premierach, gosi,
„[...] pierwsze przedstawienie Szeherezady by^o
najwaniejszym wieczorem dla teatru, mody, dekoracji wntrz, biuterii wszystkich dziedzin sztuorientalizujcych tendencji

i

i

i

e

i

ki

dekoracyjnej"'',

za Marcel

Proust

w

W poszuki-

waniu straconego czasu uzna rosyjskich artystów
za „[...] wielkich odnowicieli teatralnego smaku,
którzy

w

sztuce, sztuczniejszej

moe

od malar-

1

908-1 925 oraz cise zespole-

sztuki najwybitniejszemu kreatorowi

damskich strojów, wyraajcych ów
Poiretowi^°.

byy kwintesencj ówczesnych
wyobrae o fascynujcym tajemniczym, dajcym mocne wraenia zmysowe odkrywajcym
nowe podniety estetyczne Oriencie.

Deco zawdziczaa swe narodziny

latach

indyjskich turbanach, malowniczych zawojach,

rach. Realizacje te

I

na), czy

styl,

Paulowi

znany nie tylko jako grand coututake koneser kolekcjoner sztuki, mece-

Poiret,
ale

i

nas artystów
takli,

cile

i

organizator parateatralnych spek-

czy ze sztuk zarówno sw dziaal-

no zawodow, jak

ycie prywatne. Ju w 1906
esowat, opart na gorsecie, secesyjn
lini strojów damskich dla spodziewajcej si
dziecka ony Denise zaprojektowa lun sukni

zerwa

r.

i

z

i

z

podwyszon

tali,

noszon bez

gorsetu.

Wi-

nawizujcych do mody Dyrek-

cej takich modeli,

(wysoko podniesiony stan, spódnica spyprostych, pionowych fadach, lekka tunika na sukni) przedstawi Poiret w 1 908 r., publikujc je w albumie mody Les Robes de Paul Poiret, rysowanym przez Paula lribe'a. Tam te po
raz pierwszy ujawniy si inspiracje orientalizmem
toriatu

wajca w

w

postaci modeli obszernych, mikkich paszczy
wieczorowych, szytych z aksamitów o nasyconych barwach, oblamowanych futrem lub pokrytych zotymi haftami o duych wzorach, noszonych z ozdobionymi egretami turbanami [20].
O ile w pierwszych, zrywajcych z secesj pro-

pozycjach Poireta
be'a

w

i

ilustrujcych je planszach

dominoway jeszcze wzory klasycyzujce.

kolejnych kolekcjach paryskiego krawca

Iri-

to

— po-

—

wyranie zwyciwstajcych w 1910 1911 r.
wzory orientalne. Sam Poiret nie ukrywa,
zaadaptowa je przede wszystkim pod wraeniem
ogldanych spektakli Baletów Rosyjskich, zwaszcza za dekoracji kostiumów Baksta do Szehere..spzady Prócz nowatorskich fasonów
i

e

aj

i

—

.

tanych"

doem

spódnic, tunik abat-jour czy krótko-

trwaej sensacji wiosennego sezonu 191

1

r.

—

11. Charles

13.

Josef

Rennie Mackintosh, Sekretera, 1904

Maria

Olbrich, Pawilon
Secesji w Wiedniu.

1898-1899

12. Josef

Hoffmann, Fotel drewniany, 1908

^A-y^^

Eh

1°

i|"Q"Q'Qi||"|

1

4.

seli.

Josef Hoffmann, Palais Stoclet

w

Bruk-

1905-1911

jS
Otto

Wagner.

Wntrze
kasse w

PostsparWiedniu.

15.

1904-1907

16. Michael

Powolny, Figurki ceramiczne, 1908

17. Peter

1910

18. Henri Matisse,

(Harmonia

Podwieczorek
1908

w czerwieni).

Behrens, Czajnik elektryczny, 1907-

1

h

19. Leon Bakst, Róowa sultanka (Projekt
kostiumu do Szeherezady Mikoaja Rimskiego-Korsakowa), 1910

20. Paul iribe, Plansza z „Les

Robes de Paul

Poiret",

1908

21. Georges Lepape. Plansza z
„Les Choses de Paul Poiret", 191

Georges Barbier. Projekt strojów Paula
1912

23.

22.

Kees van Dongen.

Portret Dolly Slsters.

1925

=H|H^'V^.

24.

Georges

1918

Barbier, Ilustracja

do czasopisma

„Feuillets d'Art",

Poireta,

(Romain de Tirtoff), Projekt kostiumu do opery
Tosca Giacomo Pucciniego, ok. 1920

25. Erte

27. Bruno Zach, Figurka kobieca,

26. Dimitri Chiparus, Figurka
tancerki, lata dwudzieste XX
wieku

pocztek

lat

trzydziestych

XX wieku

29. Aristide Maillol,

28. Cartier.

30.

Broszka - skarabeusz. 1924

Jean Dupas, Projekt panneau decoratif z
1934

cyklu Znaki Zodiaku,

Kpica si,

1910

31. Paul

Iribe,

Komoda do

studia

Douceta przy Avenue du Bois
1912

Jacguesa

w Paryu,
32. Jacques-Emile Ruhimann, Szafka

33. Edgar Brandt.

Lampa stojca,

ok.

ktowa, 1916

1925

L

33
„haremowych", bufiastych spodni jupe-culotte,
spiracje

wszystkim

w

wanych przez

rodzaju tkanin

dodatków propono-

i

^B |H

Poireta. Orientalizujce stroje szyte

mikkich

w

byy

z

rach

przeczcych dotychczasowym kanonom

gancji:

in-

sztuk Baksta przejawiy si przede

i

cienkich materiaów

ele-

HI

mocnym róowym, ótym, pomaraczo-

wym, fioletowym, zielonym: pokrywano
tymi haftami ze zotych

nici,

je misismetalowych pajetek

byszczcych

strassów, tworzcych due,
uproszczone motywy rolinne geometryczne; podobnie wyglday motywy na wzorzystych tkaninach. Strojom tym towarzyszyy obszerne kimonowe paszcze, zamotane na biodrach pasy
„bajaderas, turbany z egret z piór dugie sznury
pere. Przedstawi je w wydanym w 1 91 1 r. drugim
albumie mody Poireta Les Choses de Paul Poiret
Georges Lepape [21].
i

i

kolo-

i

i

Lansowany przez Poireta egzotyczny kierunek
Deco dominowa w damskiej modzie do

stylu Art

1914

r.

Now

j

sionym stanem
i

(zwaszcza sukni z podnietunik), ich
kolorystyk

lini strojów
i

bogate zdobnictwo

paryskie

domy mody

A^^^3

yw

naladoway wówczas

inne

(Worth, Callot Soeurs, Pa-

modele Poireta byy te adaptowane, a nawet wydawane na pocztówkach w «Wiener
Werkstatte», których twórcy ulegli wpywowi wystpujcych w 1912 r. w Wiedniu Baletów Rosyjskich (zwaszcza widoczne to byo we wspomnianych projektach tkanin strojów Eduarda Josefa

34. Paul Poiret, Suknia

Wimmera-Wisgrilla).

Nazwisko Poireta zwizane jest nierozerwalDeco nie tylko jako czoowego twórcy damskiej mody. Mylc zawsze o modzie jako dziedzinie cile zespolonej ze sztuk,

quin);

i

Po zakoczeniu wojny wiatowej Poiret nadal
pozostawa wierny egzotyce, zmieniajc tylko geografi inspiracji. W latach 1918-1922 nawizywa
do ludowych ubiorów bretoskich, marokaskich
I

i

hiszpaskich. Chcc
z duchem czasu (cho
nie znosi kubizmu, a odpowiadaa mu umiarkowanie nowoczesna sztuka Keesa van Dongena,
Andre Deraina, Raoula Dufy'ego czy Dunoyera de
Segoznaca), Poiret stworzy w 1 91 9 r. sukni Faun
(zwan te Mythe)
ze stanikiem ze zotej lamy
duym dekoltem na plecach spódnic imitujc
ptasie pióra, któr maonka mistrza prezentowaa
na tle rzeby Ptak Constantina Brancusiego, stanowicej pendant do jej stroju [34]"'.
Nie mogc si dostosowa do powojennego
typu ..kobiety wyzwolonej", która wolaa sposób
ubierania prostszy, wygodniejszy taszy, a nie
chcc zrezygnowa z luksusu onentalnego przepychu strojów. Paul Poiret w pierwszej poowie lat
dwudziestych zacz powoli traci
pozycj
„króla mody Art Deco"; ostatnim jego wielkim wyi

—

i

i

i

i

sw

Faun (Denise Poiret na
by Constantina Brancusiego Ptak), 1919

tle

rze-

stpieniem byy pokazy na Wystawie Paryskiej
1925r.
nie z francuskim Art

modne kobiety uyway modnych
byy otoczone modnymi przedmiotami,
we wntrzach utrzymanych w tym samym

Poiret chcia, by

perfum,

yy

co

stylu,

ich stroje.

Jako pierwszy z wielkich kraw-

ców otworzy w 1911
..Rosine', których

jce
na"
ra

im

nazwy

wytwórni perfum

r.

egzotyczne wonie

i

odpowiada-

— „Maharada", „Aladin",

„Nirva-

— potwierdzay orientalne fascynacje dyktato-

mody.

W

jego lady poszli w latach dwudziestych inni
paryscy projektanci mody
Jean Patou lansowa
perfumy „Amour
Amour" ..Joy", Chanel swoje
synne „Chanel N- 5". Do dzi regu jest promowanie przez grands coutuers wasnych kom-

—

—

i

pozycji zapachowych, za znani artyci nadal projektuj do nich oryginalne opakowania, jak czyni to Laligue dla firmy „Coty". a Salvatore Dali dla

Elzy Schiaparelli.

34

Due

znaczenie dla rozwoju sztuki Art Deco

we Francji miaa te utworzona przez Poireta
w 191
„Ecole Martine", powstaa pod wpywem
podróy do
podjtej przeze jesieni 1910
1

r.

r.

Wiednia, Berlina
Werkstatte» oraz

nem

i

Brukseli. Wizyta

znajomo

z

w «Wiener

Josefem Hoffman-

Gustavem Klimtem, poznanie produkcji
"Deutschie Werkbund», a zwaszcza Bruno Paula,
i

wreszcie zachiwyt nad stylistyczn jednoci
Palais Stockbrukselskiego dziea Hoffmanna
let
zoyy si na decyzj Poireta przeniesienia
tych dowiadcze na grunt francuski. „Ecole Martine" realizowaa znamien dla Art Deco ide
„sztuki dla wszystkich", tworzc mniej luksusowe

—

—

bardziej dostpne dla redniozamonej klienteli,
ni modniarskie kreacje Poireta, przedmioty uytkowe: niewielkie meble, dywany, tapety, tkai

cae dekoracje wntrz [35]. Wykonyway je
dziewczta bez przygotowania
artystycznego (Poiret by wrogiem rutyny, zwolenniny

i

kilkunastoletnie

nikiem samorodnych, „prymitywnych",

wieych

pod nadzorem zawodowych artystów. znów Poiret jako pierwszy w takiej skali
wprowadzi na gruncie francuskim
wspótalentów), ale
I

cis

prac

wykonawców. Do grona tych
pierwszych naleeli m.in.: Andre Derain, Andre
Dunoyer de Segoznac, a przede wszystkim Raoul
projektantów

i

Dufy".

Twórczo

Dufy'ego, jednego z

wistów, którego

wasny

tach dwudziestych, jest

czoowych

fo-

w

la-

uksztatowa si
przykadem bardzo

styl

indy-

W

widualnej interpretacji stylu Art Deco.
latach
wspópracy z Poiretem „Ecole Martine" artysta
i

projektowa wzory na tkaniny

i

tapety o lekkich.

35. ..Ecole Martine",
pialni, ok.

1925

Wntrze

sy-

2

35
36. Raoul Dufy, Karta reklamodla „Ecole Martine", ok. 1 91

wa

AA ART NE
I

apticles
alamnode
PA R S
I

prymitywizowanych motywach kwiatowych, dekoracyjnie odcinajcych si od kontrastowego ta
[36]. Dla trzeciej placówki Poireta, zaoonej

w 1912

r.

wytwórni papierowych

opakowa

Dufy projektowa kartoniki do perfum kastosujc mocn kolorystyk naiwn, wzo-

„Celin",
talogi,

i

i

rowan

na ludowym drzeworycie, stylizacj rysun-

ku.

Na pocztku lat dwudziestych Dufy wykonytake rysunki mody wedug pomysów Poiredekorowa wntrze odzi „Orgues",
a w 925

wa
ta,

1

r.

na której Poiret prezentowa swoje modele strojów podczas paryskiej ekspozycji sztuki dekoraWierniejszy fowistycznej kolorystyce
syjnej formie

i

ekspre-

w Paryu Holenwojnie artysta ten
portrecist „dekady

pozostawa osiady

der Kees van Dongen'\ Po

I

sta si najbardziej wzitym
iluzji". Ze stylem Art Deco, a zwaszcza jego orientalizmem, czyo van Dongena zamiowanie do
odtwarzania nasyconych barw bogatych strojów
modelek.
drugiej poowie lat dwudziestych
z upodobaniem uwiecznia nowy typ kobiety wyzwolonej w lunej, wydekoltowanej sukni, z krótko
obcitymi wosami mocnym makijaem (np. portrety: Jasmy Alvin, 1927; tancerek Dolly Sisters.
i

W

i

Madame
wa te w 1926
1925:

La

T..

1929)

[22].

Van Dongen

ilustro-

synn powie Victore MargueGarconne (Chopczyca), wydan po raz
r.

w 1922 r.
Znacznie bardziej, ni byli fowici, ulegli wpywowi stylu Baksta, Baletów Rosyjskich azjatycko-arabskiego Wschodu inni wspópracownicy
Poireta
czoowi ilustratorzy mody Art Deco:
Georges Lepape, Georges Barbier oraz Erte, czyRoman de Tirtoff".
pierwszy

i

—

li

i

W

i

XX

w. ukazywao si we Francji kilka znakomicie
edytorsko opracowanych urnali
„Le Journal
des Dames et des Modes", 1 91 2-1 91 4; „Modes et
Manieres d'Aujourd'hui", 1912-1922; „Gazette du
Bon Ton". 1912-1925 (od 1925 r. wchonita
przez „Vogue")
a take pism zajmujcych si
sztuk dekoracyjn: „L^Art Decoratif „Art et Decoration", „L'Art Vivant", „Art-Gout-Beaute"

—

—

,

i

„Feuillets d'Art".

Twórcy mody sztuki Art Deco zdawali sobie
powodzenie rozpowszechnienie ich
propozycji w duej mierze zaley od sposobu promocji
ten za, jak wykazanie stylistycznej jednoci poczyna kreatorów od architektury po mod, mogy zapewni przede wszystkim szeroko
dostpne, znakomicie redagowane doskonale
ilustrowane wydawnictwa prasowe. One te day
najwiksz moliwo wykazania talentu rysowników, zajmujcych si przedstawianiem nowej moi

spraw,

cyjnej.

ritte'a

Deco doprowadzi do niespotykanego
wydawnictw powiconych modzie wyposaeniu wntrz.
drugiej trzeciej dekadzie
Styl Art

rozkwitu

e

i

—

i

i

Wymienieni wyej

trzej

twórcy, którzy

sw ka-

rier ilustratorów zaczynali od wspópracy z Poiretem, nie tylko przedstawiali jego modele inspiro-

wane Orientem,

ale

indywidualnym stylem swoich

barwnych rysunków wyraali orientalizujcy charakter sztuki Art Deco. Plansze Georgesa Lepape'a do Les Choses de Paul Poiret z 1 91 1 r. [21
inne jego ilustracje sprzed wojny wiatowej
umiejtnie czyy japonizujce tendencje ówczesnej grafiki (przejt z Art Nouveau pasko,
gitko asymetryczne rozmieszczenie figur)
z orientalnym przepychem barw, wschodnich ak]

i

I

i

cesoriów,

egzotyczn urod modelek, odwoujc

36

si do konkretnych

spektakli z

opraw plastyczn

Salome z 1910 czy
Szeherezady z 1911 r.). Nieco inny, bardziej
uproszczony zgeometryzowany charakter miay
Baksta (Kleopatry z 1909

r.,

r.

i

lat dwudziestych, a take jego
kostiumy teatralne (np. do Bkitnego

rysunki Lepape'a z

dekoracje

i

ptaka Maeterlincka z 1923 r.).
Orientalny przepych wieczorowych kreacji
Poireta, Wortha Paquin doskonale oddawa drui

wymienionych artystów, Georges Barbier.
Jego równie inspirowaa scenografia Baletów
Rosyjskich, co znalazo wyraz w tworzeniu wyrafinowanych w linii, nasyconych gbokimi barwami wizerunków modelek ich strojów penych
draperii, haftów, umieszczanych na dywanowych, paskich tach z motywami egzotycznych
ptaków, stylizowanych kwiatów owoców [23,
gi z

i

i

i

Chryzelefantyny utrzymane w bardziej naturalistycznym stylu (figurki sportsmenek, nagich
dziewczt dzieci) tworzy te na pocztku lat trzydziestych niemiecki rzebiarz Ferdinand Preiss.
Inny niemiecki twórca, Bruno Zach, lubowa si
i

w wydobywaniu akcentów masochistycznych
w swych rzebiarskich przedstawieniach miosnych par

Francuscy autorzy drobnych komPierre Le Faguays
Roland Paris starali si pogodzi orientalizujc
dekoracyjno z geometrycznym upraszczaniem
[27].

pozycji figuralnych z metalu

—

i

form.

Orientalizm Baletów Rosyjskich

obj w

Oprawa plastyczna spektakli Diagilewa wywara najwikszy wpyw na twórczo Erte. Ten
rysowa dla
Poireta, zamieszcza swoje prace w znanych

rodak rosyjskich tancerzy od 1913
francuskich urnalach, a od

1

91 5

r.

r.

w ameryka-

skim magazynie „Harper's Bazaar", którego szat graficzn styl Erte zdominowa na kilkanacie
lat. Jego specjalnoci stay si kostiumy dla teatru, filmu, opery, a zwaszcza rewii
music-hali

W

1913

r.

artysta rysowa, wedle

pomysu

Maty Hari grajcej w sztuce
Le Minaret.
latach dwudziestych wykonywa
dekoracje kostiumy dla „Folies Bergeres"
„Casino de Paris", przez pewien czas by te zatrudniony w studio Metro Goldwyn-Meyer w HolPoireta, kostiumy dla

W

i

i

lywood.

Rysunki Erte czyy formy rosyjskiego malarstwa ikonowego bizantyjskich zoce z feeri barw
wprowadzonych przez fowistów Balety Rosyjskie; odzyway si w nich echa twórczoci Beardsleya sumoway wszystkie najwaniejsze cechy
i

i

i

Deco [25].
Oprawa sceniczna nowatorska, czsto zmys-

stylu Art

i

owo-erotyczna, choreografia Baletów Rosyjskich,
„wschodnie" tace Maty Hari wpyny decydujco
na tematyk stylistyk niewielkich figurek z brzu
koci soniowej, czsto zoconych, tworzonych
w latach dwudziestych gównie przez osiadego
we Francji rumuskiego artyst, Dimitri Chiparusa'^^ Jego kosztowne chryzelefantyny, wsparte na
zgeometryzowanych, marmurowych lub onyksowych podstawach, byy typowo kolekcjonerskimi,
luksusowymi obiektami Art Deco,
charakterystyczne dla tego stylu zamiowanie do kosztownych materiaów fascynacj egzotyk, rytmii

i

czc

i

pierw-

Deco przede wszystkim mod jej
ilustracje. Jego oddziaywanie zaznaczyo si te
w projektach wzorów tkanin dywanów Edouarda
Benedictusa czy wspomnianych ju wzorach Dufy'ego tekstylnej produkcji „Ecole Martine". Geometrycznie stylizowane motywy kwiatowe, ujte
w bukiety czy owalne medaliony lub gsto wypeniajce powierzchnie tkaniny, utrzymane w ywych kolorach, byy reminiscencj projektów Baksta czy te bezporednio nawizyway do ludowych chust lub makat rosyjskich, do malowanych
wyrobów z laki produkowanych w miejscowociach Abramcewo Taaszkino^l
Ale tendencje orientalizujce w stylu Art Deco
szej fazie Art

24].

lu.

k

nowych taców nowej muzyki z erotycznym
wyrazem pynnych ruchów tancerek w metalicznie
poyskujcych kostiumach, usianych drobnym,
zgeometryzowanym ornamentem [26].

i

i

i

i

miay jeszcze inne, cho mniej eksponowane
róda: perskie indyjskie miniatury, czy bliskowschodni ceramik, do których dywanowego ori

namentu, wyrafinowanego rysunku wyszukanych zestawie banwnych odwoywali si ilustratorzy ksiek czasopism, projektanci wntrz, czy
twórcy ceramiki. Okoo 1910 r. zaznaczya si we
francuskiej sztuce dekoracyjnej nowa fala wpywów japoskich
pocztkowo w modzie (suknie
naladujce krojem kimono, czy uczesania a la
i

i

—

gejsza,

proponowane przez

quin)

urnalowych rysunkach (japonizujcy

i

Poireta

i

Jeanne Pa-

modelek Georgesa Lepape'a).
Jednak najwyraniej japonizm oddziaa na
twórczo Jeana Dunanda'^^ Ten wszechstronny
typ urody

—

projektujcy meble, przedmioty metaloartysta
we, rzeby, panneaux dekoracyjne ju w 1912 r.
zainteresowa si wyrobami z laki. Przej nie tylko japosk technik, ale take stosowa proste,
skrzynkowe ksztaty kontrastowe kolory w mebi

motywy rolin zwierzt zaczerpnite z japoskiej sztuki, dekorujce gównie parawany.
lach,

i

37
Deco znów masowo wprowadzawntrz.
Dzieem
do
Dunanda bya wykonana
a
w lace dekoracja palarni w Pawilonie Une
Ambassade Francaise na Wystawie Paryskiej
1925 r. [91], a take panneau w palarni na francuskim transatlantyku „Normandie" (1933-1935),
które sztuka Art

ki

z

dy,

czasów XVIII dynastii. Egipskie wzory matezaczto stosowa w meblachi, motyw piramii

riay

maski faraona

dzie

i

sfinksa pojawia

si na

tkani-

okadkach ksiek, za w moeksponowano kolor zoty, hafty z motywami

nach, plakatach

i

skarabeuszy hieroglifów. Najlepiej zaadaptowano egipskie formy w biuterii, zwaszcza wykonywanej w firmie „Cartier".
Sztuka chiska take miaa swój udzia
w ksztatowaniu stylu Art Deco. Terenem jej oddziaywania staa si przede wszystkim moda
pochodzce z pocztku lat dwudziestych projekty
firmy „Callot Soeurs": jedwabne suknie wieczorowe przypominajce krojem szaty mandarynów,
z haftami
aplikacjami o delikatnych motywach,
wzorowanych na chiskim malarstwie '.
i

—

i

Do wzorów chiskiej porcelany jednobarwnej,
dekorowanej skromnym reliefem, odwoywali si
francuscy projektanci ceramiki: Emile Lenoble,

wykonujcy w

latach 1920-1930 naczynia pokrybkitnymi szkliwami, czy Frederic Kiefer, dekorujcy swe wazy stylizowanym reliefem o tematyce zwierzcej [38]*'.
Wpyw innych egzotycznych kultur sztuki
Majów Azteków, wyrobów rzemiosa Indian pónocnoamerykaskich afrykaskiej rzeby murzyskiej
si przede wszystkim z geometryczn faz stylu Art Deco, ksztatowan pod

te

—

i

i

cz

37.

Jean Dunand, Waza miedziana, dekorowana lak,

lata

dwudzieste

znów

gdzie

ne po 1925

XX

wieku

oyy formy stylu Art Deco, przytumior.

na

kilka lat

przez funkcjonalistyczny

modernizm [50].
Japonizm wzory orientalne stosowa Dunand
równie w swych pracach z metalu, gównie miedzianych wazach, których proste, cylindryczne
i

formy pokryte byy czsto drobnym, zgeometryzo-

wanym ornamentem [37, 58].
Drugim obok Dunanda „mistrzem laki" bya
dziaajca w Paryu Irlandka Eileen Gray, inspirujca si nie tylko Orientem, japonizmem czy sztu-

k prymitywn, ale przede wszystkim upraszczajca geometryzujca

ksztaty przedmiotów: jej
meble antycypoway awangardowe projekty grupy
"De Stijl» «Bauhausu».
i

i

zaznaczya si
Deco fascynacja sztuk staroytnego
Egiptu. Bezporednio wpyno na to otwarcie grozwizane z tym
bowca Tutankhamona w 1922
Krótkotrwale, ale intensywnie

w

stylu Art

r.

faktem liczne

i

publikacje, prezentujce dziea sztu-

38. Frederic Kiefer.

XX

wieku

Waza

ceramiczna,

lata

dwudzieste

38

wpywem awangardowych kierunków sztuki europejskiej dominujc w drugiej poowie lat dwudziestych; tote zostan one omówione w rozdziale powiconym oddziaywaniu na Art Deco
i

„zagodzonej awangardy".

Na zakoczenie prezentacji nurtu egzotycznego, gównie za oentalizmu, ksztatujcego pier-

Przed wojn wiatow, kiedy z Cartierem
wspópracowali m.in. Iribe Barbier, firma zacza
lansowa biuteri z motywem pantery z czarnej
laki lub drobnych brylantów, wystpujcym w wisiorkach, broszkach, bransoletach, na papieronicach, puzderkach etui na szmink (motyw ten
pojawia si w wyrobach firmy równie w latach
dwudziestych); pantera naleaa do ulubionych
I

i

i

wzorów zoomorficznych
talnych strojów Cartier

Do orienproponowa nowe formy

stylu Art Deco"'.

ozdób: egrety z diamentów oprawnych

w

platyn,

bd

zwieczone piórami rajskich ptaków
ich zotnicz imitacj, przypinane do turbanów; wisiorki na
dugich acuszkach pasujce do powiewnej tuniki;

szerokie bransolety opinajce

na; biuteryjne paski

obnaone

ramio-

podkrelajce wysoko pod-

niesiony stan sukni.

Po wojnie wiatowej projektanci firmy sigali
wzorów
perskich indyjskich, a zwaszcza chido
skich, które zdominoway dekoracj rónych akcesoriów produkowanych w pierwszej poowie
lat dwudziestych. Puderniczki, etui na szmink,
pudeka na biuteri, papieronice, dugie cygarniczki zapalniczki pokrywane byy rolinno-zwierzcymi ornamentami wzorowanymi na chiskim
I

i

i

drzeworycie [39]. Wykonywano je
barwnych emalii lub ozdabiano plakietkami z pószlachetnych kamieni (jaspis, nefmalarstwie

i

z czarnej laki

i

ryt).

W latach

922-1 925 Cartier eksponowa rówpowstaway wtedy okucia
do torebek klamry do pasków w stylizowane
egipskie wzory; szczególnie synna staa si, wykonana w 1924 r., broszka w ksztacie skarabeusza, ze zota, brylantów barwnej emalii [28].
1

nie