Główna Sztuka planowania

Sztuka planowania

, , ,
0 / 0
Jak bardzo podobała Ci się ta książka?
Jaka jest jakość pobranego pliku?
Pobierz książkę, aby ocenić jej jakość
Jaka jest jakość pobranych plików?
Rok:
2013
Wydanie:
Wyd. 1.
Wydawnictwo:
Czarna Owca
Język:
polish
Strony:
276 / 186
ISBN 10:
8375543616
ISBN 13:
9788375543612
Plik:
PDF, 888 KB
Ściągnij (pdf, 888 KB)

Możesz być zainteresowany Powered by Rec2Me

 

Najbardziej popularne frazy

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Możesz zostawić recenzję książki i podzielić się swoimi doświadczeniami. Inni czytelnicy będą zainteresowani Twoją opinią na temat przeczytanych książek. Niezależnie od tego, czy książka ci się podoba, czy nie, jeśli powiesz im szczerze i szczegółowo, ludzie będą mogli znaleźć dla siebie nowe książki, które ich zainteresują.
Spis treści

Okładka

Strona ty tułowa

Strona redakcy jna

Wstęp
Dlaczego właśnie listy
Wszy scy potrzebujemy list
Rozwój osobisty
Listy, kwestia osobowości
Sztuka minimalizmu i zwięzłości
Pamiętniki czy listy
Kreaty wna forma spędzania wolnego czasu
Przy układaniu list nigdy się nie nudzimy
Tworzenie list, czy li jak stać się posiadaczem niewy czerpanego i sekretnego skarbu

Część pierwsza: Listy – uproszczenie mechanizmów codzienności
Czas to pieniądz
Listy – sposób na skondensowanie czasu
Jak lepiej wy korzy stać mijający czas
Pięć sposobów na pozby cie się stresu w okresie poprzedzający m święta i koniec roku
„Listy prezentów”
Zarządzanie budżetem domowy m: mój kakebo
Kuchnia, poży wienie
Przepisy i kuchenne triki
Moje notatki kulinarne
Listy „Zdrowie, dieta, uroda”
„Notatnik zdrowia”
Listy dialogów między mną i moim ciałem
Notatnik „Odchudzanie”
Ćwiczenia fizy czne zapisane w formie szkiców
Listy „Moje sekrety urody ”
Listy doskonałej gospody ni
Domowa ruty na
Lista ruty nowy ch prac domowy ch do wy konania raz w roku – „wielkie sprzątanie”:
Numery telefonów, jakie powinniśmy mieć zawsze pod ręką
Listy stałe i prowizory czne
Listy „Eskapady ”
Wcześniej przy gotuj wy jazd, aby przy jemniej podróżować
Przy gotowania do podróży
Zestawy niezbędny ch rzeczy
Listy pomagające eliminować to, co zbędne
Posiadać mniej, by mieć ty le, ile trzeba
Jak rozstać się z rzeczami związany mi z przeszłością
Zdjęcia, wy cinki prasowe i scrapbooking
Listy rzeczy, które można by poprzedzić cy frą „1”
Dobrze uporządkowane ży cie
Nauki zaczerpnięte z książki Sztuka efekty wności. Skuteczna realizacja zadań 2
Notuj nawet swoje problemy
„Listy kwestionariusze”

Część druga: Listy – lepsze poznanie siebie
Kim jestem
Dlaczego powinniśmy lepiej poznać siebie
Stań obok siebie i przy patrz się sobie
Budda o siedmiu twarzach
Monografia mojego „Ja”
Moje różne „Ja” w jednej istocie
Moje upodobania
Czego nigdy nie chciałaby m robić lub ponownie zrobić
Małe kroczki
Moje listy – portrety
Moje listy – archety py
Moje sny i nocne ko; szmary
Moje najbardziej szalone pragnienia i marzenia
Moje „Ja” i świat irracjonalny
Magiczne działanie niektóry ch list
Podążanie drogą czasu
Mówić o swoich wspomnieniach, aby nie poszły w niepamięć
Listy, analogie i powiązania
Je me souviens (Pamiętam), Georges’a Pereca

Część trzecia: Listy – zatroszcz się o siebie
Listy, cudowne narzędzia samoanalizy
Pisz, by
Pisz, by
Pisz, by
Pisz, by
Pisz, by
Pisz, by

skory gować własną krótkowzroczność
zastanowić się dwa razy
ustanowić swoje punkty odniesienia
wziąć odpowiedzialność za siebie
lepiej nazwać rzeczy
rozjaśnić swój umy sł

Nie bądź ofiarą własny ch emocji
Spisz swoje emocje
Bilans my śli
Pisząc, dajesz upust nadmiarowi emocji
Odnośnie miłości…
Kiedy nie możemy oderwać my śli od drugiej osoby
Nie przy jmuj postawy ofiary
Gdy w twoim ży ciu nic się nie układa…
Nazwij swoje problemy i zmartwienia
Zanotuj swoje lęki i niepokoje, by oddalić je od siebie
Kiedy dopada cię melancholia…
Zasada przeciwieństw
Pożegnaj się z pewny m rzeczami
Nadaj sens swoim cierpieniom
Kochaj, szanuj i dowartościowuj siebie
Śmiej się
Uświadom sobie swoje my śli
To nasze my śli decy dują o jakości naszego ży cia
Odrzuć negaty wne my śli
Jak powstrzy mać natłok my śli
Skup się na rozwiązaniach, a nie na problemach
Dokonując świadomego wy boru słów, decy dujesz o swoim szczęściu
Jesteśmy twórcami własnego ży cia
Jak opracować listę „Py tań przewodnich”?
Odmień swoje ży cie dzięki wizualizacji
Twórz listy, aby ewoluować
Sens to przede wszy stkim kierunek
Jaki wkład mogę wnieść w budowanie lepszego świata
Szczęście przy chodzi do ty ch, którzy są gotowi na jego przy jęcie
Śmierć

Część czwarta: Listy ty siąca i jednej przy jemności
Wy obraźnia i kreaty wność
Możemy wy brać barwy naszego ży cia
Listy „Ucieczka od codzienności”
Listy „Mały ch drobiazgów”
Twórz listy, aby upiększy ć swoje ży cie
Piękno i estety ka rzeczy
Wy jątkowe chwile
Przy jemność czy tania
Kultura
Listy zapisy wane w formie haiku
Przepisy na szczęście
Zmy słowe przy jemności
Czy w pełni wy korzy stujemy nasze zmy sły
Wrażenia wzrokowe
Węch
Smak
Doty k, czucie
Dźwięki
Muzy ka – pokarm dla duszy
Połączenie różny ch doznań zmy słowy ch
Przy jemność z ponownego przeczy tania swoich list

Część piąta: Listy – instrukcja obsługi
Listy i ich nośniki
Notatnik, twój najbliższy towarzy sz
Notatnik – przedmiot fety sz
Jaki nośnik wy brać do zapisy wania list
Najlżejszy notes kieszonkowy
Gdzie przechowy wać swój notes
Jak tworzy ć swoje listy
Jak zacząć
Różne formy list
Opatrz odpowiednim ty tułem każdą ze swoich list
Kiedy najlepiej układać swoje listy
Kilka książek zawierający ch listy, które mogą cię zainspirować
Listy Jonathana
Grand Almanach poétique japonais (Wielki almanach poezji japońskiej)
Tao Te King – Księga Drogi i Cnoty autorstwa Lao-tsy
Zapiski Li Yi-chana
Sages écrits de jadis (Mądre pisma)
Podsumowanie

Przy pisy końcowe

Ty tuł ory ginału
L’ART DES LISTES
Redakcja
Dorota Rży sko
Projekt okładki
Magda Kuc
Korekta
Bogusława Jędrasik
© Éditions Robert Laffont, Paris, 2007
Copy right © for the Polish edition by Wy dawnictwo Czarca Owca, 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy plik jest objęty ochroną prawa autorskiego i zabezpieczony
znakiem wodny m (watermark).
Uzy skany dostęp upoważnia wy łącznie do pry watnego uży tku. Rozpowszechnianie całości lub
fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody właściciela praw jest
zabronione.
ISBN 978-83-8015-088-1
Wydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o.
ul. Alzacka 15a, 03-972 Warszawa
www.czarnaowca.pl
Redakcja: tel. 22 616 29 20; e-mail: redakcja@czarnaowca.pl
Dział handlowy : tel. 22 616 29 36; e-mail:
handel@czarnaowca.pl
Księgarnia i sklep internetowy : tel. 22 616 12 72; e-mail:
sklep@czarnaowca.pl
Konwersję do wersji elektronicznej wy konano w sy stemie
Zecer.

Wszy stkim ty m, którzy pragną:
Uprościć sobie ży cie
Odkry ć samy ch siebie
Zachować w pamięci to, co najlepsze ze swoich wspomnień
Odkry ć ty siąc i jedną drobny ch przy jemności
Znaleźć prawdziwą drogę w swoim ży ciu

Na moim biurku notatnik
Jeszcze niezapisany
Trzy dni roku.
haiku, Yoshida Nobuko

Więcej na: www.ebook4all.pl

Wstęp
Więcej jest list w niebie i na ziemi, George, niż się ich śniło waszej echolalii.
William Shakespeare 1
Listy :
„Rzeczy zabawny ch”;
„Rzeczy, które sprawiają, że serce bije mocniej”;
„Rzeczy szczególnie przy kry ch”;
„Rzeczy przy jemny ch”;
W tej ostatniej rubry ce możemy przeczy tać:
„ Niezwy kle przy jemnie jest podczas chłodny ch zimowy ch nocy zagrzebać się ze swoim
kochankiem pod stertą pikowany ch kap”.
Albo:
„Leżeć samej w pięknie pachnącej sy pialni”.
W taki sposób, w XI wieku, Sei Shonagon, dama dworu cesarskiego, najsły nniejsza kurty zana
wśród pisarek japońskich, notowała każdego dnia w pamiętniku wszy stkie swoje spostrzeżenia
i doznania.
Od piktogramów sumery jskich po Internet, poprzez antologie i miscelanea, almanachy,
katalogi i ency klopedie – człowiek zawsze odczuwał potrzebę notowania lub ry sowania swoich
my śli, wy darzeń i faktów oraz metody cznego i dokładnego sporządzania ich spisu na kamieniu,
korze, glinie, papierze, plastiku, a dzisiaj na ekranach plazmowy ch.
W średniowieczny ch klasztorach pierwsze książki by ły zapisy wane w formie wy kazów. W Azji
cesarzowie powierzali swoim urzędnikom robienie spisów różnego rodzaju informacji zbierany ch
wśród ludności na temat odmian roślin leczniczy ch, fauny, lokalny ch zwy czajów, specjalności
kulinarny ch, obrzędów religijny ch itp.
Człowiek poszukiwał wiedzy uniwersalnej, a wraz z nią wiedzy o sobie samy m. Dzięki
sporządzaniu wy kazów, list, spisów mógł odkry wać wszechświat, pojmować jego istotę, i ty m
samy m lepiej go rozumieć.
Ludzkość nadal konty nuuje owe poszukiwania, pragnąc poznać swoją prawdziwą naturę,
zrozumieć sens ży cia.

Dzięki swojej rzeczowości, zwięzłej formie oraz prostocie prezentacji lista stwarza bezpośredni
dostęp do nieograniczonej eksploracji naszego ży cia. Pozwala podchodzić do rzeczy ze
zdumiewającą klarownością umy słu, która czy ni je oczy wisty mi, sprawiając, że wzbogacamy
się wewnętrznie i głębiej przeży wamy ży cie.
Możemy zatem tworzy ć listy naszy ch pragnień, upodobań, poszukiwać w głębi nas ukry ty ch
skarbów, zdolności kreaty wny ch, wspomnień, porzucony ch marzeń. To pozwala nam odkry ć
liczne aspekty naszego „ja”, dotąd rozproszone lub nieodkry te, wy subtelnić nasze zmy sły, zajrzeć
w siebie, wsłuchać się we własne my śli, oswoić się z ciszą i samotnością, rozwijać się, uprościć
sobie ży cie, ale również podnieść jego wartość. To właśnie listy pomagają w osiągnięciu tego
wszy stkiego. W istocie są one niezwy kle przy jemny m, skuteczny m i saty sfakcjonujący m
sposobem robienia przez siebie czegoś dla siebie i dla swojego wnętrza.
Brak czasu sprawia, że często zapominamy o ty m, kim jesteśmy. Lista, dzięki swojej zwartej
formie, doskonale dopasowuje się do epoki, w której ży jemy : nie ty lko pozwala na
uświadomienie sobie wielu rzeczy, ale również pomaga nam rozwijać naszą duchowość.
Ponadto – co rozumie się samo przez się – lista pozwala odciąży ć umy sł i osiągnąć
klarowność. Filozofia zen zaleca podporządkowanie się pewny m zasadom i regułom po to, by
móc się od nich wy zwolić i osiągnąć spełnienie. Listy stanowią jedną z takich reguł. Co nam
przy noszą? Większą jasność i lekkość umy słu oraz wewnętrzne wzbogacenie się.

Dlaczego właśnie listy

Wszyscy potrzebujemy list
Dlaczego chmury są piękne? Liczba przyczyn, dla których są one piękne, nie
zmieściłaby się z pewnością na tej stronie, gdyby trzeba było sporządzić ich
kompletną listę. Są piękne, ponieważ są pożyteczne i ponieważ ich potrzebujemy,
ale są piękne także wtedy, kiedy są niepokojące. Kiedy są białe niczym baranki
lub czarne niczym wilki.
Kronika Jeana-Luca Nothiasa, „Le Figaro” z 17 sierpnia 2005
Nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi, nasza własna istota jest kolekcją list, a to z uwagi na
naszą nieuniknioną przy należność do przeszłości, teraźniejszości i przy szłości.
Listy są częścią składową naszego ży cia codziennego i naszego umy słu. Stanowią dla nas
nieodzowne wsparcie. Sporządzamy ich setki: listy rzeczy do zrobienia, listy adresów, przepisów
kulinarny ch, rzeczy do zabrania na wakacje, listy planów do zrealizowania itp. Często pozwalają
nam one właściwie „funkcjonować” w ży ciu. Jednak nie znajdują należnego im miejsca pośród
zapisków, które przechowujemy, ani uznania, na jakie zasługują. A przecież pomagają nam
zachować kontrolę nad naszy m ży ciem, zaoszczędzić czas, uniknąć zapominania, pomy łek, stresu
itp. Dlaczego więc nie chcemy przy jąć do wiadomości, że owe listy, które jedny m wy dają się
zbędne, a inni robią je pod przy musem, są nam po prostu potrzebne? Dlaczego nie przy znamy, że
są uży teczne, cenne, i że ucząc się je sy stematy zować i czerpać z nich korzy ści, mogliby śmy ży ć
prościej, lżej i intensy wniej?

Rozwój osobisty
Kiedy ś mieliśmy do dy spozy cji lekarzy rodzinny ch, księży, spowiedników, nauczy cieli, osoby
starsze wiekiem, który m mogliśmy się zwierzy ć, poprosić o prakty czne rady bądź wskazówki
duchowe i moralne. Dzisiaj osoby te ustąpiły miejsca terapeutom, psy chologom,
psy choterapeutom, „coachom” oraz różny m technikom „rozwoju osobistego”, i oczy wiście
przemy słowi farmaceuty cznemu.
Niemniej jednak rozwój osobisty pozostaje niezwy kle ważny : jest podstawą wszy stkiego. Stale
rosnąca liczba publikacji na ten temat zalewa ry nek książkowy, rozpowszechniając przepisy,
metody, techniki doty czące afirmacji, samorealizacji, samodoskonalenia, funkcjonowania

psy chicznego itp. Wszy stkie z nich zalecają – tak czy inaczej – sporządzanie notatek, tworzenie
list.
Interesuje nas wiele tematów, wiele metod i porad wzbudza nasze zaciekawienie, lecz są one
tak liczne, iż nie jesteśmy w stanie ich wszy stkich zgłębić. Ponadto, zawsze podświadomie mamy
nadzieję, że w kolejnej książce, kolejny m magazy nie, znajdziemy inną, lepszą, skuteczniejszą,
łatwiejszą, szy bszą metodę itp. Dlatego niestrudzenie konty nuujemy lekturę coraz to nowy ch
książek i magazy nów, spodziewając się, że znajdziemy w nich najnowszy, cudowny sposób na
schudnięcie, odstresowanie się, znalezienie księcia z bajki lub szczęścia.
A co tak naprawdę z tego wszy stkiego zapamiętujemy ? Co w rzeczy wistości stosujemy
w prakty ce? Co w rezultacie pozostaje po ty ch wszy stkich godzinach spędzony ch na lekturze
książek, nie wspominając o wy dany ch na nie pieniądzach?
Wskazówki ży ciowe, rady na dobre samopoczucie fizy czne i psy chiczne, zagadnienia natury
duchowej itp. Jeśli sięgamy po takie lektury, to dlatego, że pragniemy się zmienić, rozwijać. Ale
w ty m celu należy działać, zaangażować się. Zadowolenie się czy taniem rad nie przy niesie
pożądany ch rezultatów, dopiero to, co z ty mi radami zrobimy.
Jeśli zatem naprawdę pragniesz wy ciągnąć korzy ści z tego, co zalecają owe lektury, przy gotuj
sobie duży notatnik. Notuj w nim wszy stkie tematy list do sporządzenia oraz zalecane ćwiczenia,
które wy dają ci się skuteczne i dostosowane do twojego profilu; „edy tuj” własne zainteresowania
po to, aby je wprowadzić w czy n, rozwijać i mądrze czerpać z nich korzy ści. Ów notatnik
umożliwi ci zapisy wanie ty ch spośród doświadczeń, które pragnąłby ś przeży ć lub pogłębić,
zgromadzisz w ten sposób własną kolekcję tego, co ma dla ciebie duże znaczenie.
Ponadto nauczy sz się również, w jaki sposób i gdzie notować wszy stkie te drobne rzeczy, które
pragniesz zachować w pamięci, i które często – bez specjalnego zastanawiania się nad ty m –
masz ochotę zanotować, ale tego nie robisz. Dlaczego? Czasem z powodu lenistwa, przekonania,
że to niczemu nie służy, ale przede wszy stkim z braku organizacji. Cichutki głosik w twojej głowie
wzdy cha bezradnie: „Gdzie mam to zanotować? Jakkolwiek by by ło, kawałek papieru skończy
w koszu na śmieci lub pod kanapą… więc po co? I rezy gnujesz, mówiąc sobie, że owe notatki i tak
na pewno gdzieś się zapodzieją. Ale robienie list, jak udowodni ci to niniejsza książka, nie jest
męczące ani bezuży teczne, ani też przeznaczone dla osób roztargniony ch. Wręcz przeciwnie,
pozwala uporządkować my śli i uczucia, odświeża i wspomaga pamięć, wzbogaca wewnętrznie
oraz pozwala intensy wniej ży ć.

Listy, kwestia osobowości
„Listy ? Robię je sy stematy cznie, nie mogłaby m bez nich ży ć; dodają mi pewności siebie”.

„Listy ? Ży ję z nimi przez cały czas, na co dzień. Są moimi odnośnikami, moim wsparciem”.
„Listy ? Zawsze zapominam wziąć je ze sobą. Ale sam fakt ich sporządzenia pozwala mi
przy pomnieć sobie, co mam wrzucić do wózka, kiedy jestem w supermarkecie”.
Gdy py tam osoby w swoim otoczeniu, czy sporządzają listy, jedne przy bierają obojętną,
niemalże pobłażliwą minę, odpowiadając, że tak, owszem, robią listę zakupów, kiedy idą do sklepu.
Bo tak poza ty m, czemu mogą służy ć listy ? Twarze inny ch rozjaśniają się: „Robię spisy
wszy stkiego, absolutnie wszy stkiego: miejsc, które pragnęłaby m zwiedzić, przedmiotów, jakie
mam u siebie w domu, prezentów do zrobienia w przy szły m roku”.
„Listy ? Mój ojciec tworzy ł piękne listy. Miał własny sy stem ich układania, według rubry k
odpowiadający ch poszczególny m dniom, ty godniom i miesiącom, i składał je w harmonijkę.
Żałuję, że nie zachowałam na pamiątkę kilku z nich, by ły takie ory ginalne”.
„Spisuję zawsze wszy stkie gatunki roślin i drzew, które mamy w ogrodzie”.
W każdy m razie, nawet jeśli na początku postawienie tego py tania wy daje się niestosowne,
w rezultacie okazuje się by ć niezwy kle pouczające. Osoby, które sporządzają listy, na ogół lubią
o ty m mówić i wy jawiają nam bezwiednie różne cechy swojego charakteru, który ch wcześniej
nie znaliśmy. Tak oto odkry wamy na przy kład, że osoba, której – zdawało by się – nic nie
pasjonuje, jest arty stą, podczas gdy inna, mająca z pozoru duszę arty sty, podlicza skrupulatnie,
z dokładnością co do grosza, każdy wy datek.
Tworzenie list jest istotnie kwestią temperamentu, i osoby, które to robią, są często niezwy kle
interesujące, podobnie jak każdy kolekcjoner. W Internecie istnieje nawet portal
(www.echolalie.org) zaadresowany do ty ch, którzy pragną opublikować swoje listy : zostało dotąd
opublikowany ch ponad dwa ty siące list!
Ale tworzenie list jest również zjawiskiem kulturowy m. Pewien student prestiżowego
Uniwersy tetu Tokijskiego, potocznie zwanego Todai, opowiedział mi, że studenci mają obowiązek
robienia notatek z przeczy tany ch książek, obejrzany ch filmów, wy staw, meczy baseballowy ch,
zwiedzany ch miejsc itp., aby na egzaminie końcowy m móc wy korzy stać w opty malny sposób
wszy stkie zgromadzone informacje z najprzeróżniejszy ch dziedzin.
W Japonii często mówi się o „listomanii”, czy li manii robienia list. Japończy cy uwielbiają
perfekcję. Jest ona częścią składową ich charakteru. Niektórzy z nich są metody czni w stopniu
niewy obrażalny m dla innego narodu; sporządzają listy wszy stkiego i nieustannie odczuwają
potrzebę zgłębiania swojej wiedzy. Czy m można to wy tłumaczy ć? Zamiłowaniem do wielości
wątków i informacji, zebrany ch w jedną całość; potrzebą posiadania różnorodnej wiedzy
i zachowania śladów wszy stkiego, bez obciążania się zbędny mi dokumentami (broszurami,
biletami do kina, arty kułami z prasy itp.). Jest to sztuka posiadania bez posiadania, inaczej
mówiąc: nie posiadać niczego, posiadając wszy stko. By ć może odpowiada to zasadom zen, które

zalecają pozby wanie się wszy stkiego, co zbędne, aby w pełni oddać się przeży waniu ży cia?
Tworzenie list to delektowanie się ży ciem. Jest to również sztuka wy dłużania czasu, zwiększania
jego efekty wności, nadania mu ry tmu, mierzenia go za pomocą punktów odniesienia,
i kolekcjonowania chwil w nieskończoność.

Sztuka minimalizmu i zwięzłości
Świt
Oddech wielorybów
Lodowe morze.
Gy odai
Lista jest najbardziej zwięzłą formą wy razu, jaka istnieje. Paradoksalnie, jej oszczędny sty l
ma najbardziej kompleksowy charakter i jest w stanie objąć wszy stkie dziedziny ży cia. Lista
odsłania przed nami oczy wiste prawdy, czasami wy kazując się przy ty m większą skutecznością
niż zdania o skomplikowanej składni. Tworzy my listy po to, aby nauczy ć się redukować liczbę
zdań, słów, aby uży wać krótkich, prosty ch sformułowań, łatwy ch do zanotowania, czy tania
i ponownego przeczy tania, łatwy ch do zrozumienia. Tworzy my je po to, aby za pomocą krótkiej
wy powiedzi uzy skać maksy malną saty sfakcję, aby w jednej linijce oddać doznanie chwili.
Układanie list może nawet stać się sztuką, podobnie jak haiku.
Poezja zawsze stanowiła część składową twórczości literackiej. Dlaczego nie miałaby zatem
stanowić części składowej list? Japończy cy często wy rażają się poprzez haiku. Te wiersze, będące
formą wizualizacji, nie powinny by ć w zasadzie dłuższe niż oddech. Nasza zachodnia cy wilizacja
cierpi na gadatliwość. Zby t długie, złożone zdania utrudniają zrozumienie. Gubimy się
w zbędny ch, pozbawiony ch sensu i głębi słowach, ty m dłuższy ch i liczniejszy ch, im bardziej
przeciążony jest nasz umy sł.
Słowa, słowa, i jeszcze raz słowa… gadulstwo, pustosłowie zaćmiewa jasność my śli, podobnie
jak chwasty tłumią rozwój roślin. Haiku natomiast jest tak zwięzły i treściwy, że rodzi coś na
kształt iskierki, prowadząc nas naty chmiast do istoty rzeczy.
Co jest jego tajemnicą? Zwy kłe zestawienie słów, bez linearnego ciągu i logiki. Brak
„kartezjańskiej” podstawy – jak tłumaczy Corinne Atlan, wy bitna francuska tłumaczka wielu
japońskich książek. Zwy kłe zestawienie kilku sformułowań, zawierające samą esencję rzeczy bez
ich „wy rażania”, może stworzy ć zdumiewającą konotację i pozwala na uchwy cenie tego, czego
dy skursy wny języ k nie jest w stanie wy razić. Jest to stan bliski „bezsłowia”, podobnie jak w zen:
powiedzieć coś, nie przy wiązując się do słów, nazwać coś, nie uży wając nazw, które przecież nie

należą do istoty rzeczy.
Kilka ideogramów, skojarzeń my ślowy ch, kolaży, ry sunków, obrazów werbalny ch wy starcza,
aby nary sować świat. Cóż jest prostszego i bardziej oczy wistego niż ciąg słów pozwalający
nakierować umy sł na to, co istotne?
Listy również stanowią taki ciąg słów. Pozwalają w głęboki i poety cki sposób skondensować
nasze my śli i doświadczenia, uchwy cić esencję rzeczy, przejść do sedna sprawy. Nadmiar słów
nie przy słania już tego, co pragniemy wy razić. Czy ż maksy my i przy słowia nie podlegają tej
samej zasadzie?
Układanie, poprawianie, wy rzucanie, skracanie, wy gładzanie itp., dokony wanie skreśleń,
selekcjonowanie słów jest niczy m stopniowe pozby wanie się tego, co nie jest nam już potrzebne,
w miarę jak zbliżamy się do sedna sprawy. Zawsze jest możliwe zgłębienie istoty rzeczy, lepsze
zdefiniowanie naszy ch najgłębszy ch przekonań, bliżej nieokreślony ch odczuć. Podobnie jak
w sztuce pisania haiku, układanie list może stanowić sposób na sformalizowanie natłoku my śli,
odczuć, doznań, może by ć rodzajem mini-kompozy cji arty sty cznej.
Słowa są siedliskiem naszy ch my śli i emocji. Posługujmy się nimi zatem z możliwie jak
największą troską i miłością, aby zachować ślad ty ch wszy stkich drobny ch rzeczy, z który ch
składa się nasze ży cie.

Pamiętniki czy listy
Wkrótce nie będę już miała gdzie wkładać wszystkich moich licznych, różnej
wielkości zeszytów, które chowam do kartonów, walizek, za zasłonami, pod
łóżkiem, na strychu, do stojącej tam od dawna pustej kołyski…
Pomoc domowa przyszła pomóc mi zapakować moje zeszyty w stare
prześcieradła… porobiłyśmy z nich paczki, które pozaszywałyśmy. Nazwałam
owe pakunki moimi Mumiami i zapisałyśmy na nich datę produkcji. Mumie, dla
zmylenia ciekawskich, leżały zgromadzone w kartonach, z przyklejoną na nich
etykietką: Biała bielizna.
Osiemdziesięciodwuletnia kobieta, w Cher cahier (Drogi zeszy t) – wy znania zebrane przez
Philippe’a Lejeune’a
Niegdy ś pisanie pamiętnika stanowiło niemalże rodzaj moralnego obowiązku. W niektóry ch
krajach, na przy kład w Japonii, wiele osób nadal oddaje się temu ry tuałowi. Nie zadają sobie
py tania, czemu to służy. Zawsze to robiły, czując, że inaczej stracą bezpowrotnie część owego
cennego prezentu, jakim jest ich ży cie. W naszej kulturze prakty ka ta, nawet jeśli istnieje jeszcze

wśród nastolatków lub starszy ch osób, coraz bardziej zanika. Jest uznawana za przestarzałą, nudną
i męczącą. Pisanie o swoim ży ciu pry watny m, a nawet inty mny m, na blogu, do którego każdy
ma dostęp, wy daje się dużo bardziej ekscy tujące, tak jakby aprobata inny ch by ła ty m, co nadaje
sens naszemu ży ciu. Pamiętnik przestał by ć bez wątpienia formą wy razu dostosowaną do
współczesnego sty lu ży cia.
Na niekorzy ść pamiętnika przemawia również jego zby t osobisty charakter. Chy ba że
pragniesz – jak czy nią to jeszcze dzisiaj niektóre japońskie pary – posłuży ć się tą formą
wy powiedzi, by powiedzieć drugiej osobie (udając, że zwracasz się do siebie) to, co chciałby ś,
żeby wiedziała (wy rażasz w ten sposób swoje uczucia, ale unikasz bezpośredniej konfrontacji).
W inny m przy padku nigdy nie uchronisz się całkowicie przed ciekawością inny ch i zawsze
będziesz ży ł w obawie, że ktoś przeczy ta twoje zwierzenia. Ponadto pisanie pamiętnika może
zajmować w ży ciu zby t wiele miejsca, nie ty lko pod względem materialny m, ale również
psy chologiczny m. Niektórzy ludzie dosłownie uginają się pod ciężarem całego ży cia zawartego
w ich zeszy tach i pamiętnikach i bardziej obawiają się o los swoich cenny ch zapisków niż swojej
własnej śmierci.
Wreszcie, ponowne czy tanie pamiętników staje się, w miarę upły wu lat, uciążliwe
i czasochłonne. Czemu więc je przechowujemy, skoro nie mamy ochoty przeczy tać ich
ponownie?
Co zatem możemy zrobić z naszy mi pamiętnikami, jeśli takowe posiadamy i czujemy, że nam
ciążą? Szkoda by łoby pozby ć się tak wielu wspomnień doty czący ch naszego ży cia. Rozwiązaniem
może by ć przejrzenie ty ch zapisków i zredagowanie ich (usunięcie pewny ch fragmentów, inne
sformułowanie pozostały ch), wy doby cie z nich tego, co najlepsze, mądrości. I ponowne
napisanie historii swojego ży cia w bardziej lakonicznej, prostej i lekkiej formie, jaką stanowią
listy, uży wając nagłówków ty pu: „Małe panoramy mojego ży cia”, „Luźne zdania”,
„Wspomnienia z podróży ”, „Niemiłe przy gody ”, „Moje najpiękniejsze wspomnienia” itp.,
umieszczając pod zapiskami daty, segregując je, układając niczy m w liczny ch, maleńkich
szufladkach starej komody zielarza. I usuwając przy ty m całą resztę: emocjonalne rozważania,
eksklamacje, westchnienia, łzy itp. Uporządkuj swoje zapiski tak, jak uporządkowałby ś dom,
zamieszkany od tak dawna, że już nawet nie wiadomo, co w sobie kry je. Dom, który mieści
w sobie ty le niepotrzebny ch, zbędny ch rzeczy, że nie ma w nim już wy starczającej przestrzeni,
aby czuć się swobodnie.
Przedstawienie wy darzeń swojego ży cia w innej formie może nawet pomóc ci w uwolnieniu
się od niektóry ch szczególnie przy kry ch wspomnień i pozwolić spojrzeć na nie inaczej. Odciąży sz
ty m samy m swój umy sł, zrzucając niepotrzebny balast emocji, i łatwiej uchwy cisz esencję

tego, czego do tej pory nauczy ło cię ży cie; to pozwoli ci posunąć się naprzód. Oczy wiście jest
możliwe, że ta praca nad sobą poruszy cię do głębi, wstrząśnie tobą, ale w efekcie to
doświadczenie cię wzmocni. Aby umiejętnie przeży wać ży cie, powinniśmy umieć wy ciągać
wnioski z przeży ty ch doświadczeń i kroczy ć dalej swoją drogą. Wprowadzenie ładu w ży ciu
wpły nie na ciebie sty mulująco, sprawi również, że twoje wspomnienia będą bardziej przejrzy ste
i przy stępne.
Zwięzła forma list uczy ni działanie, polegające na przedstawianiu faktów i konstatacji, dużo
prostszy m, łatwiejszy m i przy jemniejszy m. Jeśli chodzi o emocje, tkwią w nas głęboko, nawet
jeśli nie jesteśmy tego świadomi, zatem same powiążą się z poszczególny mi osobami,
miejscami, wy darzeniami.
Listy pozwalają zreorganizować my śli, uzy skać pełną panoramę swojego ży cia. Czy nią tekst
lekkim, poprawiają jego czy telność, sprawiają, że ponowne przeczy tanie go staje się
przy jemnością. Przy kładem tego lakonicznego sty lu są, między inny mi, cudowne Notatniki 1936–
1963 autorstwa Ozu. Kiedy zanotował on w dany m dniu „Sjesta”, rozumiał później, że miał na
my śli: „ Nieźle się wczoraj upiłem”.
Postanowienie, że nie pozostawimy po sobie śladu w postaci zby t osobisty ch zapisków, ale
zachowamy wspomnienie ty ch wszy stkich prezentów, jakie ofiaruje nam ży cie, zapisując je
w formie list – oto kompromis pomiędzy prowadzeniem pamiętnika a nienotowaniem niczego.

Kreatywna forma spędzania wolnego czasu
W samotności wygładzam swoje wiersze
W dniu, który się wlecze.
haiku, Ky oshi Takahama
Pisanie książki swojego ży cia w formie list może stanowić najdoskonalszą z kolekcji,
najbardziej przy stępną formę spędzania czasu wolnego, konstrukty wne i twórcze zajęcie, równie
wzbogacające, a nawet bardziej, co rozwiązy wanie krzy żówek, bez względu na to, czy mamy
siedem, czy sto siedemnaście lat.
Osobie, która nic nie robi, ży cie wy daje się nudne: nie czuje, że ży je. Bezczy nność i nuda
stwarzają wrażenie, że czas się zawęża. Gdy się nudzimy, nasz czas nie jest wy pełniony, wy daje
się zatem dziwnie krótki. Czas w pełni przeży ty, wy korzy stany, wręcz przeciwnie – wy daje się
nieskończenie długi.
Listy udowadniają, że ży cie każdego człowieka może by ć interesujące bądź nudne,

w zależności od tego, jak je postrzegamy. Listy ułożone przez pustelnika mogą by ć fascy nujące.

Przy układaniu list nigdy się nie nudzimy
Gdy ty lko zagłębiamy się w nasze wnętrze, gdy formułujemy definicje, my śli itp.,
naty chmiast zapominamy o ty m, co nas otacza, o okolicznościach zewnętrzny ch, zmartwieniach
ży cia codziennego.
Przeznaczenie wolnego czasu na robienie notatek doty czący ch przeczy tany ch książek,
odtworzenie fragmentów niektóry ch rozmów, zanotowanie spostrzeżeń, informacji, zastanowienie
się nad pojęciem estety ki lub ety ki ży cia doskonałego, zdefiniowanie własnego wy obrażenia
szczęścia, poszukiwanie, próby ży cia zgodnego z własny mi wartościami i aspiracjami, dążenie do
absolutu itp. – te zajęcia są nie ty lko fascy nujące, ale również rozwijają naszą duchowość
i kreaty wność, co pomaga nam wznieść się na wy ższy poziom i wy kroczy ć poza własne
ograniczenia. Ży cie tak często ciągnie nas ku dołowi…
Tworzenie list nie wy maga żadnego szczególnego talentu, stałego wy siłku ani podążania za
tokiem swoich my śli. Przeciwnie, wzbogaca nasze ży cie o wiedzę, wartości estety czne
i duchowe. Z każdy m dniem ten zbiór notatek będzie coraz bardziej stawał się naszą własną biblią
ży cia, odbiciem naszego świata wewnętrznego, naszy mi punktami odniesienia, które pomogą nam
w odnalezieniu tej harmonii i jedności wewnętrznej, tego zachwy tu nad prosty mi rzeczami, który
stopniowo zatracamy.

Tworzenie list, czyli jak stać się posiadaczem niewyczerpanego i sekretnego
skarbu
Niektóre osoby pasjonują się układaniem list, ponieważ pragną lepiej zrozumieć, ogarnąć
rzeczy wistość, w której ży ją. Mają wrażenie, że usy stematy zowanie świata czy ni go bardziej
zrozumiały m, przy stępny m, że ma on jasno wy ty czone granice i jest „skrojony ” na miarę ich
potrzeb. Wszy stko wy daje im się nieco mniej przy tłaczające, złożone, niezrozumiałe, jedny m
słowem, mniej niepokojące. Odnoszą wrażenie, że świat i ży cie bardziej do nich należą.
Ponieważ zbiór list zawiera nasze ży cie i jest pisany przez nas samy ch, jest on dowodem
naszej kreaty wności i ma nieocenioną wartość. A im ta księga jest starsza i grubsza, ty m bardziej
jest cenna. Po dziesięciu latach, jak zapewniają Japończy cy, stanowi ona prawdziwy skarb
i dostarcza niezrównanej radości.

Część pierwsza
Listy – uproszczenie mechanizmów codzienności

Czas to pieniądz

Listy – sposób na skondensowanie czasu
Każdy dzień jest skarbem… nie porównuj go do błyszczącej perły smoka. Perłę
smoka można zastąpić. Ale dnia, który jest stracony, nawet w ciągu stu lat nigdy
nie przeżyjesz po raz drugi.
Mistrz Dogen, patriarcha zen (1200–1253)
Nasze ży cie to godziny, jakimi dy sponujemy. Jak nimi rozporządzamy ?
Tworzenie list pozwala zaoszczędzić czas. Listy pozwalają na „skondensowanie czasu”, kiedy
mamy wrażenie, że wszy stko, co musimy lub pragniemy zrobić, nas przerasta, wy kracza poza
nasze możliwości.
Zaimprowizowane, nieprzewidziane sy tuacje mają czasem swój urok, ale musimy by ć
dobrze zorganizowani, aby w pełni wy korzy stać czas oraz liczne możliwości, jakie stwarza nam
ży cie. Notowanie naszy ch zarobków i wy datków pozwala zrównoważy ć budżet i zmniejszy ć
wy datki, które go obciążają. Podobnie, notowanie tego, co mamy do zrobienia, pozwala na lepszą
organizację i bardziej świadomy wy bór (a uświadomienie sobie rzeczy to już połowa sukcesu!).
Gry zmolimy przez cały dzień, gdzie popadnie, notując setki drobny ch spraw, do uregulowania
który ch zmusza nas szalony ry tm naszego ży cia. Zapisy wanie ty ch rzeczy przy nosi nam ulgę: nie
musimy już „pamiętać o ty m i owy m”. Odhaczamy załatwione sprawy, co daje nam w zamian
poczucie spełnionego obowiązku.
Notowanie spraw do załatwienia w ciągu dnia lub ty godnia, ustalając przy ty m pierwszeństwo
ich wy konania, pozwala osobom pracujący m lepiej wy korzy stać czas, jakim dy sponują.
Sporządzenie na początku dnia listy spraw do załatwienia pozwala, dobrze o ty m wiemy,
efekty wniej zarządzać czasem. W przeciwny m razie, nasz umy sł będzie bez przerwy pochłonięty
my śleniem o sprawach, które powinniśmy załatwić; małe, czerwone lampki będą stale zapalały
się w naszy m umy śle, niepotrzebnie go obciążając. Ciągłe my ślenie o ty m, co mamy do
załatwienia, rodzi w nas pewien niepokój, który ujemnie wpły wa na jakość naszego ży cia. Aby
nie „zwariować” od nadmiaru obowiązków i zajęć, ważne jest, zwłaszcza w pracy,
selekcjonowanie tego, co ważne, i ustalenie kolejności wy konania zadań. Kiedy otwierasz swoje
maile, przechodź do następnego ty lko wtedy, kiedy odpowiedziałaś już na poprzedni lub
wy rzuciłaś go do kosza. Ułóż listę spraw, jakie masz do załatwienia i odhaczaj je stopniowo
w miarę ich wy kony wania, nawet jeśli chodzi o prasowanie lub zrobienie sobie manicure.

Nie odkładaj niczego do jutra. Poza stresem, jakiego przy sparza świadomość, że czegoś nie
załatwiliśmy, odkładanie spraw na później oznacza ucieczkę, która w efekcie prowadzi do porażki.
I przeciwnie, szy bkie załatwienie nieprzy jemnego zadania jest najlepszy m sposobem na
zapomnienie o nim, a co więcej, działa na nas sty mulująco, dając nam poczucie, że
przezwy cięży liśmy daną trudność. Jeśli coś sprawia ci szczególną trudność lub kłopot, zacznij od
załatwienia właśnie owej nieprzy jemnej dla ciebie sprawy. Jeśli przeraża cię zakres danego
zadania, podziel je na kilka mniejszy ch zadań.
Świadomość tego, że panujemy nad własny m czasem, przy nosi prawdziwą ulgę. Upewniamy
się w ten sposób, że nic nie umknie naszej uwadze. Ułożenie listy „Rzeczy do zrobienia” jest
w pewny m sensie oficjalny m sformułowaniem wszy stkich zadań, jakie mamy do wy konania.
Notowanie ich, krok po kroku, i wy kreślanie kolejny ch załatwiony ch spraw naprawdę pomaga.
Wy konanie kilku mniejszy ch zadań zamiast jednego dużego jest mniej obciążające pod
względem psy chologiczny m. To właśnie jest jedny m z atutów list.
Osoby kreaty wne wy kazują się szczególną kompetencją w zakresie organizacji własnego
czasu i efekty wnego zarządzania nim. A to dlatego, że są uwrażliwione na znaczenie ry tmu ży cia
codziennego, równie ważnego dla ich zdrowia, co dla ich wy dajności w pracy. Polega to na
wsłuchaniu się we własne potrzeby fizjologiczne, hormonalne i organiczne.
Układanie list czy nności do wy konania jest podporządkowane tej samej zasadzie:
zorganizowanie własnego czasu w taki sposób, by maksy malizować pozy ty wne doświadczenia,
ży jąc jednocześnie według ry tmu, jaki nam odpowiada. Podstawą jest znalezienie tego, co
najlepiej spełnia nasze potrzeby i poprawia ty m samy m jakość naszego ży cia.

Sugestie list, jakie możemy stworzy ć w zakresie zarządzania własny m czasem:
• Rzeczy, które zajmują większość mojego czasu
• Chwile, jakie przeznaczam dla siebie
• Czas, jakim dy sponuję, aby korzy stać ze swoich dóbr materialny ch i czas, jaki poświęcam
na ich zdoby wanie
• Złodzieje mojego czasu (np. zby t długie rozmowy telefoniczne, nadmiar informacji)
• Rzeczy, które zrobiłam i który ch żałuję (strata czasu)
• Rzeczy, które zrobiłam i który ch nie żałuję
• Sy tuacje, w który ch ży ję naprawdę ty lko chwilą obecną
• Sy tuacje, w który ch nie potrafię skoncentrować się na chwili obecnej
• Czas spędzony na wy kony waniu prac domowy ch, przy gotowy waniu posiłków (również
spędzony na robieniu zakupów, sprzątaniu po obiedzie, my ciu naczy ń)
• Czas spędzony w pracy (również godziny spędzone w środkach transportu i komunikacji
miejskiej)
• Czas przeznaczony dla siebie (np. joga, medy tacja, pisanie)
• Czas spędzony z bliskimi (również odpowiadanie na listy, telefony )

Jak lepiej wykorzystać mijający czas
Możemy zapomnieć o czasie tylko wtedy, kiedy z niego korzystamy.
Baudelaire
Każde dobrze przeży te „dzisiaj” zamienia „wczoraj” w szczęśliwe wspomnienie.
Praca nad czasem jest pracą nad sobą samy m. Spacerowanie bez konkretnego celu, ty lko dla
przy jemności czucia, że ży jemy, położenie się na łące i patrzenie w obłoki, przy patry wanie się
wodzie w rzece, spędzenie niedzieli zagłębiając się w swoim ulubiony m fotelu lub wy legując się
w łóżku i czy tając powieść kry minalną, czy jest coś ważniejszego? Sam fakt zatrzy mania się na
chwilę, pozwolenia sobie na bezczy nność, leniuchowanie, pozwala na uświadomienie sobie
względności czasu, poczucie jego upły wu, nie pozwalając, aby nad nami panował i aby nasz
umy sł „unieruchamiał” ży cie.
Niektóre ry tuały pomagają w skoncentrowaniu się, skupieniu uwagi, opróżnieniu umy słu,
rozluźnieniu wewnętrzny ch napięć i odnalezieniu pewności siebie. Pozwalają również na
przejście od jednej czy nności do drugiej w lepszy ch warunkach, rozgraniczając „przed i potem”.

Aby lepiej wykorzystać czas, możesz:
Określić priory tety ty godnia.
Przewidzieć z kilkumiesięczny m wy przedzeniem (lub kilkudniowy m, mieszkając w niektóry ch
krajach) wizy ty u lekarza, okulisty, fry zjera, badania ogólne.
Zdoby ć maksy malną liczbę informacji PRZED rozpoczęciem danego projektu.
Wy znaczy ć terminy realizacji celów (jeden ty dzień, jeden miesiąc?)
Zawsze mieć pod ręką jasno sformułowane i zaktualizowane listy.
Pozby ć się nieprzy jemny ch zadań w sobotę, aby dy sponować wolny m czasem w niedzielę
(sporządź listę ty ch zadań).
Wy legiwać się do południa w łóżku w dniach wolny ch od pracy.
Wziąć długą kąpiel (muzy ka, świece, perfumy itp.)
Zrobić sobie rano kawę, upiec tosty i przeczy tać gazety.
Przy gotować wcześniej menu na cały ty dzień.
Pogrupować zadania (zakupy w danej dzielnicy, listy do napisania, telefony do wy konania,
wizy ty itp.).
Śmiać się.
Obserwować naturę.
Pić dwukrotnie mniejszą ilość alkoholu w dwukrotnie dłuższy m czasie.
Przy gotowy wać dania w piekarniku.
Kłaść się i wstawać wcześniej.
Przy jść wcześniej na umówione spotkanie.
Urządzać pikniki, kiedy czas nam na to pozwala.
Chodzić pieszo ty lko dla przy jemności.
Działać bez ociągania się (to, co zabiera nam czas, to nie wy konanie rzeczy, lecz ich
nierobienie).
Posiadanie możliwie jak najmniejszej liczby przedmiotów, rzeczy materialny ch (aby nie
musieć ich bez przerwy czy ścić, porządkować, przechowy wać, ubezpieczać i…. pozby wać się
ich!).
Spędzać czas ty lko z prawdziwy mi przy jaciółmi.
Uprawiać sport samemu (chodzenie pieszo, jogging, joga, zamiast chodzenia do fitness klubu).
Zrezy gnować z oglądania swoich stały ch programów telewizy jny ch.
Rozmawiać krócej przez telefon.
Ustalać w sposób precy zy jny spotkania (data, godzina, miejsce).

Odkładać rzeczy na swoje miejsce, gdy ich już nie uży wamy.
Zachowy wać ty lko uży teczne informacje.
Nosić ubrania, które są łatwe w utrzy maniu i które można łatwo zestawiać z inny mi ubraniami
(np. sweterek bliźniak, zestawy mary narka plus spodnie, góra i dół w ty m samy m kolorze).
Nauczy ć się mówić „nie” (zobowiązanie wobec siebie samego).
Do ciebie należy skompletowanie powy ższej listy.

Sugestie list pozwalający ch zaoszczędzić czas:
• Skróty klawiszowe
• Moje ulubione strony internetowe
• Adresy mailowe
• Sekretne kody, loginy
• Adresy insty tucji, z który mi mamy się skontaktować (np. wy powiedzenie umów, skargi)

Pięć sposobów na pozbycie się stresu w okresie poprzedzającym święta
i koniec roku
Listopad jest idealny m miesiącem, aby rozpocząć przy gotowania do świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku. Ułóż w ty m celu odpowiednie listy. Jeśli nie zanotujesz niczego, będziesz
zmuszony każdego roku notować wszy stko od nowa. Stworzenie list pomoże ci pamiętać
o wszy stkim.
Małe rady organizacyjne
Kup kartki świąteczne już w pierwszy m ty godniu grudnia. Napisz je wy starczająco wcześnie,
to pozwoli ci uniknąć pisania ich w pośpiechu i by le jak oraz zamieni tę czy nność w chwilę
przy jemności.
Określ dokładny budżet przeznaczony na wy datki świąteczne: prezenty, jedzenie, dekoracje,
kartki, zaproszenia itp. Ustal okrągłą kwotę, na przy kład 500 lub 1000 złoty ch. Bądź realistą. Dzięki
temu unikniesz w sty czniu dokony wania uciążliwego podliczania wy datków opłacony ch kartą
kredy tową.
Zrób zakupy w pierwszej połowie miesiąca, żeby uniknąć tłumów w sklepach; lub, jeśli to

możliwe, kupuj prezenty w ciągu roku (podczas podróży, na wy stawach-wy przedażach itp.), aby
znaleźć ory ginalne prezenty. To sprawi, że unikniesz pokusy kupienia również czegoś dla siebie
w okresie gorączki przedświąteczny ch zakupów.
Ułóż listę prezentów, które nie wy magają chodzenia po sklepach; podaruj bliskim bony
prezentowe. Unikniesz dzięki temu kupowania opakowań i pakowania prezentów. Spróbuj również
pomy śleć o uży teczny ch prezentach, odpowiadający ch realny m potrzebom osoby, jak również
o mądry ch, „minimalisty czny ch”, niematerialny ch prezentach (seanse masażu lub seanse
pielęgnacy jne w salonie kosmety czny m, warsztaty degustacy jne, jeśli dana osoba jest
miłośniczką win, karnet biletów do kina, abonament czasopisma, zafundowanie wizy t u fry zjera
przez rok, lot balonem itp.). Rób prezenty, które pozwolą w realny sposób poszerzy ć hory zonty
danej osoby lub pomogą rozwijać jej pasje i upodobania. Czemu nie miałby ś podarować
samotnej osobie zaproszenia na wieczorek dla samotny ch?
Uczy ń z dekorowania domu czy nność, w której bierze udział cała rodzina (na przy kład
w weekend); by ć może stanie się to dla was jedny m z najlepszy ch wspomnień sezonu.
Przy rządzaj proste dania, kiedy zapraszasz gości. I tak wszy stko zostanie szy bko zjedzone
w ogólnej euforii.
Miej zawsze w domu skrzy nkę dobrego wina, by móc podarować wino znajomy m, kiedy
jesteś gdzieś zaproszona w ostatniej chwili.
Miej zawsze w domu karton z drobny mi, już zapakowany mi prezentami, aby móc
podziękować sąsiadowi za oddaną przy sługę, wy nagrodzić dziecko itp. (stare Japonki mają zawsze
w swojej torebce mały prezent, jaki mogą podarować nieznajomemu, który oddał im przy sługę:
chusteczkę, małe opakowanie zielonej herbaty, wachlarz, herbatniki, breloczek do kluczy itp.).
Miej zawsze w duży m pudełku ładny papier do korespondencji, kartki pocztowe, kartki
urodzinowe, znaczki, arty kuły lub zdjęcia do wy słania, koperty różny ch formatów, długopis,
taśmę klejącą, papier recy klingowy do zapakowania czegoś itp.

Sugestie list do zrobienia:
• Kartki z ży czeniami do wy słania
• Otrzy mane kartki z ży czeniami
• Budżet przeznaczony na święta (kolacje, imprezy, wy jścia z domu, prezenty, kartki …)
• Noworoczne postanowienia

„Listy prezentów”

Cóż prostszego niż notowanie prezentów otrzy many ch od inny ch oraz ty ch, które my
ofiarujemy ! Zachowaj owe dowody miłości i przy jaźni, zapisując je w „Listach prezentów”!

Sugestie list:
• Prezenty otrzy mane od inny ch (data, dokładny opis zawartości)
• Prezenty podarowane przez nas (data, cena, dokładny opis zawartości)
• Ży czenia do złożenia w ciągu roku
• Pomy sły na prezenty do podarowania inny m
• Pomy sły na prezenty, które pragnęliby śmy otrzy mać od inny ch
• Pomy sły na ory ginalne i personifikowane opakowania

Zarządzanie budżetem domowym: mój kakebo
Człowiek, który przyzwyczaja się do kupowania zbędnych drobiazgów, jest często
człowiekiem w potrzebie.
Hannah Farnham Lee, Three Experiments of Living
Najbardziej znaną, najczęściej sporządzaną, regularnie przeglądaną i czy taną jest
najprawdopodobniej lista naszy ch domowy ch finansów. Kto z nas nie zrobił kiedy ś takiej listy ?
W Japonii ten zwy czaj jest wpajany dzieciom już w wieku przedszkolny m: gdy ty lko nauczą
się liczy ć, są uczone prowadzenia małej książeczki rachunków; każde z nich ma obowiązek
przy niesienia do przedszkola niedużej sumy pieniędzy, która będzie stanowiła jego kieszonkowe
i którą musi nauczy ć się rozporządzać, notując dokładnie, ile pieniędzy wy daje, a ile mu
pozostało. Dziecko zdoby wa też wiedzę o ty m, co powinno zrobić w przy padku, jeśli zostało mu
bardzo mało pieniędzy. Czy ż taka postawa wobec pieniędzy i sposób zarządzania nimi nie
przy czy niły się do sukcesu gospodarczego tego kraju?
Wiele japońskich gospody ń, godny ch tego miana, z dużą powagą podchodzi do prowadzenia
swojego kakebo (zeszy t do notowania wy datków domowy ch). Każdego dnia notują w nim nie
ty lko wpły wy pieniędzy i wy datki, ale również zobaczone w telewizji przepisy kuchenne
(przeznaczają na nie specjalne miejsce na podwójnej stronie zapisków doty czący ch każdego
ty godnia), kłótnie małżeńskie (aby móc w razie konfliktu przy toczy ć dokładne fakty : zapiski te

stanowią dowody w przy padku rozwodu!), wizy ty u lekarza (doskonały sposób na obserwowanie
przebiegu niektóry ch chorób), wizy ty u fry zjera, otrzy mane lub podarowane prezenty etc.
Szczegółowe notatki doty czące każdego ty godnia są zawarte na dwóch stronach zeszy tu,
z podsumowaniem robiony m pod koniec każdego ty godnia, podsumowaniem miesięczny m
dokony wany m pod koniec każdego miesiąca, i wreszcie, podsumowaniem roczny m robiony m
pod koniec każdego roku. Pozwala to na właściwe zarządzanie rodzinny mi finansami, odkładanie
pieniędzy na studia i ceremonie ślubne dzieci, rozry wki, emery turę itp. Kakebo zapewnia
skuteczną kontrolę nad budżetem rodzinny m, a także nad własny m ży ciem małżeńskim,
rodzinny m i towarzy skim, a zarazem pomaga właściwie zarządzać czasem. Wskazuje możliwości
korzy stania z czasu wolnego, przy czy niając się jednocześnie do sukcesu gospodarczego kraju.
Japonki zapewniają, że prowadzenie kakebo pozwala im zaoszczędzić co najmniej dziesięć
procent na wy datkach.
Dla ty ch doskonały ch pań domu pieniądz ani czas nie są przy jemnościami, który ch możemy
uży wać i naduży wać według własnego widzimisię. Zarządzanie pieniędzmi, czasem,
codziennością jest obowiązkiem każdej żony, ważny m zajęciem i ety ką. Ale czy w czasach, kiedy
ży cie by ło ciężkie i kiedy wszy stkiego brakowało, nasze prababki nie postępowały tak samo?

Sugestia list, pozwalający ch lepiej zarządzać pieniędzmi i mniej wy dawać:
• Rzeczy, które kupuję, a który ch wcale nie potrzebuję
• Wy datki, jakie czekają mnie w ciągu kolejny ch dwunastu miesięcy
• Najbardziej ekstrawaganckie wy datki, na jakie sobie pozwoliłam
• Moje wpły wy i odpły wy pieniędzy (w odpły wach powinny by ć również zawarte pieniądze,
które odkładasz)
• Rzeczy, które mam ochotę kupić
• Rzeczy, który ch potrzebuję
• Moje nagłe zachcianki (do zanotowania na przy kład z ty łu paragonu sklepowego z ceną
i nazwą sklepu, i do zachowania w portfelu. Twoja zachcianka przejdzie prawdopodobnie,
gdy ty lko pojawi się jakaś inna)

Kuchnia, pożywienie

Przepisy i kuchenne triki
Halibut z zimnych mórz
Którego pałeczkami
Kęs po kęsie zjadłem.
haiku, Kusama Tokihiko
Listy zakupów do zrobienia, jadłospisów, przepisów kulinarny ch… każda kobieta zanotowała ich
w swoim ży ciu setki, ty siące. Posiadanie listy sprawdzony ch, ceniony ch i ulepszony ch przez nas
przepisów kulinarny ch w przeznaczony m do tego celu zeszy cie zapobiega szukaniu ich
w obszerny ch i gruby ch książkach, które zawierają często więcej zdjęć niż przepisów.
Dawniej nasze prababki miały własne zeszy ty z przepisami kucharskimi, które, pozostawione
w spadku dzieciom, stanowiły niemalże relikwię, nie ty lko ze względu na swoją zawartość, ale
także na emocje, wspomnienia i uczucia miłości, jakie ze sobą niosły.
Osobiście nie posiadam żadnej książki z przepisami, ale mam w swoim segregatorze
z doczepiany mi kartkami część zaty tułowaną „Przepisy kulinarne”, zawierającą moje ulubione
dania, przepisy, jakie otrzy małam od mamy, siostry lub od przy jaciół, jak również przepisy
wy my ślone przeze mnie. Kiedy mam ochotę wprowadzać jakieś innowacje, zaglądam do
Internetu, dzwonię do mamy lub do przy jaciółek. Moje przepisy są posegregowane według
rozdziałów: „Dania główne”, „Przekąski”, „Desery ”, „Mama”, „Chiy o” (japońska przy jaciółka –
doskonała kucharka). Figuruje obok nich data, miejsce oraz imię osoby, która mi je przekazała:
„Japoński makaron udon ze smażony m korzeniem łopianu (gobo), Catherine, Oakwood, 2005”,
„Zupa grochowa Johna, śnieg w Bronxville, 2003”; w ten sposób my ślę jednocześnie o osobach,
które przy rządziły dla mnie owe potrawy i o chwilach dzielony ch z nimi przy stole.
Ten rozdział zawiera również tabelę kalorii, tabelę przeliczników miar i wag, i wreszcie, listę
kilku „Kuchenny ch trików”, o który ch czasami zapominam, a które są niezwy kle przy datne (na
przy kład zrobienie 1-milimetrowy ch nacięć w ziemniakach przed gotowaniem, a po ugotowaniu,
zanurzenie ich w misce z wodą z kostkami lodu, co pozwoli obrać je w ułamku sekundy ; lub
obtoczenie mięsa w mące kukury dzianej, żeby by ło kruche).

Sugestia list „Pomy sły na posiłki”:
• Posiłki dla jednej osoby
• Posiłki spoży wane przed telewizorem
• Dania dla zakochany ch
• Posiłki rodzinne
• Posiłki z przy jaciółmi
• Posiłki świąteczne
• Dania na przy jęcia
• Kolacje
• O’clock tea
• Posiłki na niedzielę wieczór
• Posiłki gotowe w dziesięć minut
• Pikniki
• Posiłki w ogrodzie
• Pudełko z posiłkiem
• Posiłki dietety czne
• Posiłki dla chorego (np. niestrawność, rozstrój żołądka)
• Posiłki na deszczowe dni

Z czego przyrządzić zaimprowizowany posiłek
Powinniśmy mieć zawsze w domu małe zapasy, pozwalające na przy gotowanie jednego lub
dwóch zaimprowizowany ch posiłków (np. warzy wa w zamrażarce, konserwy ), na wy padek gdy
odwiedzą nas niezapowiedziani goście, gdy będzie nam dokuczała migrena, lub gdy rozpada się
ulewny deszcz. Sporządzenie listy pomaga w zaopatrzeniu się w składniki niezbędne do
przy gotowania danego dania, a nawet kompletnego posiłku: zupy lub przy stawki, dania głównego,
sera, chleba i deseru. Warto zawsze mieć pod ręką, nawet jeśli rzadko korzy stamy z tego ty pu
usług, numer telefonu lub menu restauracji dostarczający ch dania do domu.

Moje notatki kulinarne
Wśród kwiatów przepływającego świata
Delektuję się brązowym ryżem i białym sake.

haiku, Matsuo Basho
Mój almanach smakosza
Dlaczego nie miałaby ś prowadzić swojego „Almanachu smakosza”, przy gotowując, miesiąc
po miesiącu, szczegółowy kalendarz potraw, z warzy wami i owocami dobrany mi w zależności od
pory roku, daniami dostosowany mi do pogody (na przy kład naleśniki i cy dr na deszczowy
wieczór)?
Pozostała mi w pamięci zwłaszcza jedna lista: japońskiej żony, która notowała, rok po roku,
każdy posiłek, jaki przy gotowy wała swojemu mężowi w ciągu sześćdziesięciu lat wspólnego
ży cia. Przy przy rządzaniu posiłków brała pod uwagę kondy cję fizy czną męża i jego wiek oraz
dostosowy wała przy gotowy wane przez siebie dania do potrzeb jego ciała i zmian, jakim wraz
z wiekiem podlegało. Sporządzonej przez nią liście został poświęcony w całości program
telewizy jny na jedny m z główny ch kanałów telewizji japońskiej, w który m została ona
przedstawiona jako doskonały przewodnik ży wieniowy, stanowiący zarazem dowód miłości.
Danie i napój: moje ulubione duety
Możesz zabawić się w ułożenie listy swoich ulubiony ch kombinacji dań i napojów, które dobrze
się ze sobą łączą. Stworzenie tej listy sprawi, że nie będziesz zadowalała się jedzeniem by le czego
i nauczy sz się wy bierać ty lko to, co naprawdę lubisz. A im bardziej twoje wy bory ży wieniowe
będą przemy ślane i trafione, ty m większą przy jemność przy niesie ci ich spoży wanie, ich
anty cy powanie i nieakceptowanie niczego innego. Dobra znajomość własny ch upodobań
kulinarny ch sprawia, że łatwiej potrafimy zrezy gnować z czegoś, co nie do końca nas
saty sfakcjonuje. Lista twoich ulubiony ch zestawień, na przy kład herbata darjeeling i scones, piwo
i małże, kieliszek szampana i jajko na miękko, wino bordeaux i gęsia wątróbka, stanowi formę
kreaty wności. Dlaczego nie miałaby ś zanotować owy ch kulinarny ch przy jemności w formie
haiku, dodając do nich najbardziej sprzy jający im klimat (np. muzy ka, miejsce, oświetlenie,
okazja, osoba, z którą dzielisz tę przy jemność)?
Moje kulinarne wspomnienia
Jaka szkoda, że nie zachowujemy wspomnień niektóry ch posiłków w postaci zapisków. Na ogół
nigdy nie notujemy tego, co zjedliśmy, nawet kiedy prowadzimy pamiętnik, a przecież niektóre
posiłki dostarczają nam niezapomniany ch przeży ć. Zanotowanie miejsca, potraw i win, które

spoży waliśmy, osób obecny ch z nami przy stole, może wiele lat później oży wić wspomnienie
jednej z wy jątkowy ch chwili naszego ży cia.
Moje ulubione restauracje i spacery im towarzyszące
Miej zawsze pod ręką kilka numerów telefonów restauracji, aby w każdej chwili móc
zarezerwować w nich stolik. Pomy śl jednocześnie o spacerze, na jaki możesz się potem udać.
Wy jście do restauracji i poprzedzający je lub następujący po nim spacer zawsze powinny iść ze
sobą w parze. Przy odrobinie wy obraźni i czasu możemy spędzić ty le przy jemny ch chwil.
Kafejki, bary, kluby, herbaciarnie, piwnice degustacyjne
Miejsca te mają często zabawne lub eleganckie nazwy. Od chwili, kiedy je odwiedziłeś,
stanowią one część ciebie. Pary skie bistra, bary duży ch, luksusowy ch hoteli w Nowy m Jorku,
kioski z napojami na tropikalny ch plażach itp. Lista ta może stanowić bardzo ory ginalną kolekcję,
która okaże się dużo ciekawsza niż kolekcja mały ch pudełek od zapałek, które – wy jęte z kontekstu
– tracą cały swój urok. Możesz dodać do tej kolekcji nazwę jasnego piwa lub gorzkiej czekolady,
który mi miałeś okazję się delektować, jak również imię (imiona) osoby (osób), które dzieliły
z tobą te przy jemne chwile (nawet osoby nieznajomej!).
Moje ulubione produkty gastronomiczne
Możesz zanotować na tej liście nazwy najlepszy ch oliw z oliwek, jakie można znaleźć na
ry nku, nazwę szy nki spróbowanej na kolacji u przy jaciół itp., podobnie jak adresy sklepów
specjalisty czny ch, renomowany ch piekarni, o który ch przeczy tałaś w jakimś magazy nie. Lepiej
jest kupować niewielkie ilości produktów dobrej jakości niż duże ilości tanich produktów; ale żeby
to robić, trzeba by ć koneserem. Lista takich adresów jest również przy datna, kiedy chcemy
sprawić komuś prezent. Kupowanie produktów ży wnościowy ch wy sokiej jakości nie przeszkadza
jednak w szukaniu podstawowy ch produktów w najlepszej cenie. Pozwala to połączy ć jakość
kulinarną i oszczędność.
Bachus i przyjemność picia wina
Lista ulubiony ch win: gdzie, kiedy i z kim je piłeś itp. Pewien japoński przy jaciel notował
swoje wrażenia doty czące każdego kosztowanego przez siebie wina, porównując je do sławny ch

lub znajomy ch kobiet.
Zestawy potraw podawanych na moich przyjęciach
Notowanie potraw, jakie podajesz na organizowany ch przez ciebie przy jęciach, pozwoli ci
uniknąć w przy szłości serwowania gościom dwa razy tego samego dania i dostarczy również
pomy słów zaproszony m osobom. Przy jęcia, na które sami by liśmy kiedy ś zaproszeni, mogą
stanowić źródło inspiracji do komponowania własny ch posiłków. W Japonii, w trady cy jny ch
zajazdach (ryokan) często wręcza się klientom na początku posiłku małą kartkę, na której
wy drukowany jest zestaw dań (serwowany jest tam zawsze jeden zestaw), jaki zostanie im
podany. Jakiż piękny zwy czaj! Dzięki temu pamiętamy potrawy, jakie jedliśmy oraz ich
ory ginalne nazwy, możemy również zdecy dować na początku, co będziemy mogli – w zależności
od naszy ch upodobań kulinarny ch i od stopnia naszego głodu – zostawić na talerzu, aby móc zjeść
kolejne danie. Spróbuj, inspirując się ty m zwy czajem, położy ć na talerzu każdego z zaproszony ch
przez ciebie gości menu przy jęcia, jakie przy gotowałaś, precy zując przy ty m, że nie są oni
zmuszeni zjeść wszy stkiego. Przed rozpoczęciem japońskiej ceremonii herbaty mistrz ceremonii
wręcza zaproszony m gościom pięknie kaligrafowany list, w który m przy pomina na wstępie porę
roku, mówi o pogodzie, po czy m wy mienia listę zaproszony ch osób, godzinę spotkania, i wreszcie
przewidziane menu. Listy te, zredagowane w duchu dawnej Japonii, by wają prawdziwy mi
dziełami sztuki. To właśnie tego rodzaju przejawy uprzejmości i delikatności uwieczniają wielkość
danego narodu.

Sugestia list do sporządzenia w „Moich notatnikach kulinarny ch”:
• Pomy sły na zaimprowizowane posiłki oraz lista produktów, które można długo
przechowy wać
• Lista restauracji i sklepów garmażery jny ch z dostawą do domu
• Posiłki zalecane w „specjalnej diecie”, posegregowane według dolegliwości i chorób
(cukrzy ca, podwy ższony poziom cholesterolu, choroby serca itp.)
• „Epikurejskie biesiady ” (zanotuj rodzaj muzy ki, oświetlenia, talerzy, napojów itp., jakie
powinny towarzy szy ć poszczególny m daniom)
• Moje ulubione duety dań i napojów
• Moje najlepsze wspomnienia kulinarne
• Moje ulubione restauracje wraz z towarzy szący mi im spacerami
• Bary, bistra, herbaciarnie, piwnice degustacy jne
• Moje ulubione produkty gastronomiczne
• Bachus i przy jemność picia wina
• Potrawy podawane na moich przy jęciach

Listy „Zdrowie, dieta, uroda”

„Notatnik zdrowia”
Twoje ciało jest pojazdem, który transportuje cię przez życie. Jest to jedyne ciało,
jakim dysponujesz w swoim ziemskim życiu. Kochaj je zatem, szanuj, troszcz się
o nie i dobrze je traktuj. A odwdzięczy ci się po stokroć.
Suzy Prudden 2
Z pewnością każdy z nas posiada jakieś przepisy kulinarne. Ale czy wielu z nas notuje
skrupulatnie wszy stko, co doty czy naszego zdrowia i samopoczucia w prowadzony m przez siebie
„Notatniku zdrowia”? Obserwowanie i notowanie naszy ch słabości czy dolegliwości fizy czny ch,
a następnie przeczy tanie ich po jakimś czasie, działa na naszą podświadomość, warunkując ją
i pozwalając wy słać sy gnał alarmowy, kiedy się zapominamy lub zaniedbujemy.

Ta prakty ka jest bardzo przy datna również dlatego, że pomaga wy kry ć początek choroby lub
precy zy jnie określić, w jaki sposób i kiedy pojawiły się jej pierwsze objawy. Możesz też
sporządzić w takim notatniku listę domowy ch sposobów pozwalający ch leczy ć katar,
niestrawność, wrzód żołądka, ból gardła.

Sugestia list doty czący ch „Samopoczucia”:
• Choroby, na które w przeszłości cierpiałam (data, objawy, czas trwania choroby )
• Operacje, jakie przeszłam
• Leki, jakie brałam w przeszłości
• Leki, jakie biorę aktualnie
• Przy czy ny moich problemów zdrowotny ch
• Co mogłaby m zrobić, żeby poprawić stan swojego zdrowia, a czego nie robię
• Dobroczy nne właściwości pokarmów (według ich rodzajów)
• Moje biory tmy (o której godzinie jestem głodna, kiedy chce mi się spać, kiedy odczuwam
zmęczenie itp.)
• W jaki sposób nadwy rężałam swoje ciało
• Rzeczy, jakie powinnam by ła od dawna przestać jeść i jakie mimo wszy stko nadal jem
• Rzeczy, jakich naprawdę potrzebuję, żeby zachować dobrą formę fizy czną
• Jakie posiłki powinnam spoży wać
• Jakich godzin posiłków powinnam przestrzegać
• Jakie zasady ży wieniowe powinnam stosować
• Różne zabiegi lecznicze, terapie, techniki uzdrawiające, z jakich skorzy stałam
• Moje sposoby na choroby, dolegliwości, skaleczenia, na zachowanie dobrego zdrowia
• Nazwiska
• Pokarmy
• Pokarmy
• Pokarmy

i adresy lekarzy oraz klinik, w który ch by łam leczona
zwiększające poziom cholesterolu
niewskazane przy cukrzy cy
zalecane przy niektóry ch rodzajach chorób

Listy dialogów między mną i moim ciałem
Jedz mniej mięsa i więcej warzyw
Sól mniej i używaj więcej octu
Słodź mniej i jedz więcej owoców

Bierz do ust małe kęsy jedzenia i przeżuwaj je powoli
Ubieraj się lekko i bierz często kąpiele
Unikaj gadulstwa i ucz się regularnie
Panuj nad swoimi pragnieniami i praw komplementy innym
Unikaj zmartwień i sypiaj głębokim snem
Nie używaj samochodu, lecz chodź pieszo
Nie złość się i uśmiechaj przez cały czas.
tekst umieszczony na starej japońskiej filiżance
Listy mogą nam pomóc w zrozumieniu psy chologicznego podłoża choroby, a nawet
przy czy nić się do zmiany jej przebiegu. Sporządzanie list dialogów, jakie nawiązujemy
z własny m ciałem, pozwoli nam uświadomić sobie, jaką postawę powinniśmy przy jąć wobec
naszy ch dolegliwości i chorób. Ciało wy sy ła nam zawsze sy gnały, kiedy potrzebuje naszej uwagi.
Uświadomienie sobie owy ch sy gnałów pomaga w podjęciu odpowiednich środków,
pozwalający ch usunąć zmęczenie lub złagodzić ból. Wsłuchaj się w swoje ciało i sy gnały z niego
pły nące, naucz się je odczy ty wać, a pomogą ci pozostać z nim w harmonii. Identy fikowanie
sy gnałów pły nący ch z własnego ciała nauczy cię poczucia odpowiedzialności wobec niego.
Możesz na przy kład, posługując się spisaną na dwóch stronach listą, nawiązać dialog ze swoim
wewnętrzny m „ja” odpowiadający m szczupłej sy lwetce, jaką miałaś wcześniej, i spróbować
zrozumieć, jakie powody sprawiły, że dałaś się schwy tać w pułapkę, obrastając w tłuszcz. Poproś
swoje „ja”, które jest w tobie, aby pomogło ci wy zwolić się z wewnętrznego więzienia, w jakim
się znalazłaś. Spróbuj by ć z nim w kontakcie tak często, jak to możliwe. Lista tego rodzaju
dialogów pomoże ci w osiągnięciu wy znaczony ch celów, będzie odgry wała rolę posłańca,
wy rażającego twoje wewnętrzne potrzeby.
Miej zawsze tę listę przy sobie, tworząc w ten sposób ścisłą więź pomiędzy mocą słów, jakie
w sobie zawiera i twoją podświadomością.
Możesz również tworzy ć taki rodzaj „list-dialogów” w celu lepszego zrozumienia swoich
problemów z alkoholem, ty toniem, narkoty kami czy jakąkolwiek inną formą uzależnienia, a nawet
problemów ze zmęczeniem. Zmęczenie jest często objawem faktu, że unikamy czegoś, czego
w sobie nie akceptujemy, co nam przeszkadza lub nas martwi. Zamiast popadać w bierność,
apatię, zabierz się za ułożenie listy dialogów pomiędzy sobą a swoim zmęczeniem. Uda ci się
w ten sposób zidenty fikować wszy stkie dolegliwości (np. ból kręgosłupa, apatia, otępienie).

Sugestia list-dialogów do przeprowadzenia z własny m ciałem:
• Dialog pomiędzy moim wewnętrzny m „ja” szczupły m, a ty m, które przy brało na wadze,
i w który m czuję się uwięziona
• Dialog pomiędzy moim „ja”, które nie piło alkoholu (nie by ło uzależnione od ty toniu,
narkoty ków itp.), a ty m, które jest teraz od niego uzależnione
• Dialog pomiędzy moim „ja”, które cieszy ło się dobry m zdrowiem, a moim „ja” chory m
• Dialog pomiędzy mną a moim zmęczeniem

Notatnik „Odchudzanie”
Jedna porcja wystarczy
Płuczę swój ryż.
haiku, Santoka Taneda
Istnieją setki publikacji na temat odchudzania, wy szczuplania, posiłków dietety czny ch, setki rad
psy chologów, czemu więc nie mieliby śmy posiadać naszego osobistego notatnika zaty tułowanego
„Odchudzanie”, aby ustalić, jakie metody skutecznie funkcjonują w naszy m przy padku?
Sporządzenie takich notatek okaże się twoim najlepszy m coachem. Co jesz? Gdzie? Kiedy ?
W jakich ilościach? Jaki nastrój towarzy szy ci podczas spoży wania posiłków?
Zanotowanie wagi naszego ciała, przy gotowanie listy wszy stkiego, co jemy przy nosi te same
pozy ty wne rezultaty, co zrobienie listy swoich wy datków pieniężny ch.
Czy wy znaczenie sobie jakiegoś celu jest naprawdę skuteczne? Większość osób chce schudnąć
i jest rozczarowana, kiedy im się to nie udaje. Nazwanie swoich pragnień nie wy starczy.
Powinniśmy sprecy zować dokładnie, czego chcemy. Pozy ty wne pisanie sprzy ja zmianie
i osiągnięciu ustalony ch celów, pod warunkiem że jesteśmy na to przy gotowani. Ten rodzaj
pisania wy maga jednak precy zji i koncentracji. Powinnaś odpowiednio dobierać słowa, jakimi
wy rażasz swoje my śli i pragnienia. Jeśli piszesz: „Chcę, aby odtąd wszy stko układało mi się
lepiej”, jest bardzo prawdopodobne, że nic nie ulegnie poprawie, ponieważ owo „wszy stko” jest
zby t nieokreślone. Twoja podświadomość nie potrafi zinterpretować takiej prośby. Bądź bardziej
precy zy jna: „Chcę przestać jeść… (podaj przy kład produktu); chcę zrzucić 10 kilogramów; chcę
chodzić pieszo po 10 kilometrów trzy razy w ty godniu”.
Wy znaczone przez ciebie cele powinny by ć wy mierne: Ile kilogramów chcę dokładnie zgubić?
W jakim czasie? Za pomocą jakich środków (odpowiednie posiłki, wizualizacje, ćwiczenia itp.)?

Jeśli to wszy stko będzie napisane, ustalone przez ciebie cele wpły ną na twoją podświadomość,
zwłaszcza jeśli będziesz regularnie zaglądała do swojego notatnika.
Twoje cele powinny by ć realisty czne. Inaczej będą skazane na niepowodzenie. Ułóż listę
swoich moty wacji. Wy ty czaj ty lko takie cele, które są zależne od ciebie i które uważasz za
osobiste. Zadbaj o to, żeby by ły poparte czy nami. Jeden czy n będzie pociągał za sobą kolejny.
Wszy stko, co własnoręcznie napiszesz w swoim notatniku, będzie miało dużo większą wagę niż
jakikolwiek tekst wy drukowany w książce lub magazy nie. Sporządzenie list jest pierwszy m
krokiem ku temu, aby w pełni poczuć się odpowiedzialny m za siebie. Żaden lekarz nie potrafi
sprawić, że schudniesz: może ci jedy nie udzielić porady.
Ustal swój własny program odchudzania, spisując listę rad zaczerpnięty ch od swojego lekarza,
przy jaciół, z książek, arty kułów prasowy ch itp.
Lista pozwoli ci porównać różne techniki, wy chwy cić sprzeczności, dokonać właściwy ch
wy borów. Z pewnością sama wiesz już to, czego mogłaby ś dowiedzieć się od dietety czki. Listy są
twoim najlepszy m sprzy mierzeńcem. Codzienne notowanie swojej wagi może przy czy nić się do
zmiany nawy ków ży wieniowy ch, ale to do ciebie należy skomponowanie własnej listy, która
pomoże ci w zachowaniu szczupłej sy lwetki.

Sugestia list w notatniku „Odchudzanie”:
• Moja waga zanotowana w kalendarzu pokazujący m fazy Księży ca (Księży c, ze względu na
swoje oddziały wanie elektromagnety czne, wy wiera duży wpły w na naturę: przy pły wy
i odpły wy, pogodę, trzęsienia ziemi itp.)
• Moje wy datki na produkty dietety czne i diety odchudzające
• Moje ulubione dania dietety czne
• Moje przepisy na każdą porę roku
• Wy próbowane przeze mnie diety
• Moje błędy ży wieniowe
• Moje moty wacje, aby schudnąć
• Mój idealny wizerunek (opisany w możliwie najbardziej szczegółowy sposób: fry zura,
makijaż, dodatki, kolory, ciuchy itp.)
• Rzeczy, jakie pragnęłaby m zmienić, jeśli chodzi o mój wy gląd
• Tabela kalorii
• Minusy posiadania zbędny ch kilogramów
• Środki, jakie zamierzam zastosować, aby schudnąć
• Diety i prakty ki niebezpieczne dla zdrowia (zmuszanie się do wy miotów, robienie głodówek
bez żadnego przy gotowania i techniki, stosowanie monodiet itp.)
• Powody, dla który ch jem, kiedy nie jestem głodna
• Mój sposób odży wiania, kiedy by łam dzieckiem
• Trudności, jakie mogę napotkać (nie zniechęcać się dietami, które nie pozwalają stracić ani
jednego grama w ciągu kilku ty godni; nie należy zapominać o ty m, że ciało musi się
przy zwy czaić do nowej wagi)
• Wizualizacje, które pomagają mi schudnąć
• Moje niepokoje związane z jedzeniem
• Moje obsesje

Ćwiczenia fizyczne zapisane w formie szkiców
By łam niedawno mile zaskoczona odkry wając w książce poświęconej jodze, dużą kartkę
papieru formatu A3, złożoną kilka razy, streszczającą w formie szkiców całe zestawy ćwiczeń jogi
przedstawione w książce.
To nasunęło mi pomy sł sporządzenia list – przy pomocy funkcji „kopiuj–wklej” –

zawierający ch szkice wszelkiego rodzaju ćwiczeń. Owe listy szkiców, złożone na osiem części,
odpowiadają dokładnie rozmiarom mojego organizera, do którego mogę je włoży ć. Znalazły
swoje miejsce pośród inny ch list i okazały się niezwy kle uży teczne, zwłaszcza po kilku miesiącach
zaniedby wania się. Nawet jeśli nie wy konuję mojego „powitania Słońca” ani Księży ca, hm,
hm… sam fakt rzucenia na nie okiem w moim organizerze przy pomina mi o moim lenistwie!

Sugestia list ćwiczeń fizy czny ch przedstawiony ch w formie szkiców:
• Zestaw ćwiczeń jogi
• Ćwiczenia kinestety czne (do wy konania w środkach transportu, przed komputerem, podczas
przy gotowy wania posiłku itp.)
• Masaże twarzy (podczas domowy ch zabiegów pielęgnacy jny ch)
• Masaże głowy (podczas my cia włosów)
• Masaże do wy konania podczas oglądania telewizji
• Ćwiczenia fizy czne, które można robić podczas oglądania telewizji, rozmowy przez telefon,
wieszania prania itp.
• Ćwiczenia na dobrą postawę

Listy „Moje sekrety urody”
O ilu radach mogliby śmy zapomnieć, nie robiąc tej listy ! Domowe maseczki piękności,
kuracje oczy szczające i odtruwające, jednodniowe głodówki do przeprowadzenia na początku
każdej pory roku (dzień kuracji winogronowej wczesną jesienią). Możesz stworzy ć swój własny
przewodnik po wszy stkich metodach, które wy dają ci się skuteczne, przy jemne i godne zaufania
(rady bliskich, twojego instruktora jogi lub tańca itp.).
Listy te mogą również stanowić doskonałe uzupełnienie programu odchudzania. Dbanie
o szczupłą sy lwetkę przy jednoczesny m dbaniu o urodę jest jeszcze lepszy m rozwiązaniem.

Sugestia list „Sekrety urody ”:
• Pielęgnacja skóry
• Pielęgnacja włosów
• Pielęgnacja paznokci
• Pielęgnacja ciała
• Zalety wody
• Pokarmy i napoje „Dla urody ”

Listy doskonałej gospodyni

Domowa rutyna
Seiri (uprzątnięcie)
Seiton ( uporządkowanie)
Seiso (wyczyszczenie)
Seiketsu (porządek)
Shitsuke (dokładność).
Japońska metoda pięciu „S”
Przestrzeganie codziennej domowej ruty ny pomaga w prowadzeniu domu. Wy znacz sobie
małą czy nność domową do wy konania każdego dnia zamiast jednej dużej pracy do zrobienia od
czasu do czasu. Sporządzając listę czy nności do wy konania każdego dnia, nie będziesz musiała
zastanawiać się nad ty m, co, gdzie i kiedy masz do zrobienia, ty m samy m nie pozwalając, aby –
w zależności od twojego nastroju – w domu zapanował nieporządek. (Ucierpiałby na ty m
właśnie twój nastrój!). Ponadto ustalenie metody, według której powinniśmy postępować,
pozwoli nam uniknąć roztargnienia, poczucia, że nie wszy stko dobrze zrobiliśmy, że o czy mś
zapomnieliśmy i że mogliśmy zrobić więcej.
Trzy manie się codziennej ruty ny, staranne przestrzeganie wszy stkich jej etapów, wiedząc, że
w efekcie uzy skamy właściwe rezultaty, może sprawić, że zajmowanie się domem stanie się
rodzajem zabawy, ry tuału i przy niesie nam saty sfakcję z dobrze wy konanego zadania.

Dlaczego nie miałaby ś ustalić ruty ny domowy ch obowiązków: „Codzienne sprzątanie w pięciu
15-minutowy ch etapach”? 15 minut przeznaczony ch na każdą czy nność: odkurzanie, wy cieranie
mebli z kurzu, czy szczenie toalety itp. (Uważaj: miejsca, które wy magają więcej czasu, to
niekoniecznie te, które są najbardziej przestrzenne, ale te, z który ch najczęściej korzy stamy, na
przy kład kuchnia, łazienka i toaleta).
Ułóż listę wszy stkich czy nności domowy ch do wy konania w każdy m pomieszczeniu. To
wpły nie na twoje lepsze samopoczucie. Czujemy się dużo lepiej i dy sponujemy większą energią
w czy sty m i uporządkowany m miejscu! Sprzątanie nigdy nie jest stracony m czasem, cokolwiek
nie my śli na ten temat wiele osób. Możesz również stworzy ć listę tego, „jak zrobić…”, podobnie
jak w przy padku przepisów kulinarny ch. Na wszy stko możemy znaleźć rozwiązanie – przy
minimalny ch kosztach i mały m wy siłkiem – pod warunkiem że znamy jego sekret. Lub
pamiętamy o nim…
Na przykład, jak…
usunąć przy kre zapachy z lodówki,
wy czy ścić kanapę,
pozby ć się mrówek,
stosować ekologiczne alternaty wy dla trady cy jny ch środków czy szczący ch.
Lista rutynowych czynności domowych do wykonania w piętnastu 15-minutowych etapach:
1. Uporządkować pokój (uprzątnąć rzeczy walające się na podłodze lub kanapie; zawsze
powinniśmy zacząć sprzątanie od uporządkowania).
2. Odsłonić zasłony, otworzy ć okna i przewietrzy ć wszy stkie pomieszczenia.
3. Naładować telefon komórkowy.
4. Włoży ć brudne rzeczy do kosza na bieliznę.
5. Nastawić pranie.
6. Opróżnić kosz na śmieci.
7. Umy ć naczy nia.
8. Wy czy ścić toaletę i łazienkę.
9. Pościelić łóżko.
10. Wy trzepać poduszki.
11. Pozamiatać i/lub odkurzy ć.
12. Podlać kwiaty doniczkowe i zmienić wodę w wazonie.

13. Wy trzeć stół i często uży wane powierzchnie.
14. Sprawdzić, co zostało w lodówce na kolację.
15. Ułoży ć listę zakupów i rzeczy do zrobienia.
Lista rutynowych czynności domowych do wykonania raz w tygodniu:
1. Zmienić pościel (ułoży ć ją kompletami: prześcieradła, poszewki na poduszki etc.).
2. Odkurzy ć dy wany i wy kładziny.
3. Wy trzeć podłogę w kuchni, toalecie i łazience.
4. Zdezy nfekować toaletę (do tego celu potrzebne są rękawice).
5. Sprawdzić, czy jest wy starczająca ilość czy sty ch ubrań i bielizny na cały ty dzień.
6. Zamówić, jeśli to konieczne przez Internet, dostawę produktów, które dużo ważą (napojów,
ziemniaków, mąki, produktów spoży wczy ch, środków czy szczący ch itp.)
7. Wy posaży ć lodówkę na ty dzień (nie dłużej).
8. Wy prasować pranie.
Lista rutynowych prac domowych do wykonania raz w miesiącu:
1. Odkurzy ć, wy trzeć i wy polerować wszy stkie powierzchnie od podłogi po sufit.
2. Umy ć szy by.
3. Natrzeć woskiem i wy polerować meble. To regeneruje i chroni drewno, a meble będą
dodatkowo ładnie pachniały.
4. Odkurzy ć lub pozamiatać pod meblami, łóżkami, kanapą.
5. Usunąć przeterminowane produkty z lodówki, szafek kuchenny ch i łazienki, wy rzucić gazety,
magazy ny, przeczy tane listy itp.
6. Wy czy ścić piekarnik.
7. Omieść sufity z pajęczy n.
8. Przewrócić materace w łóżkach na drugą stronę.
9. Wy prać wszy stkie ścierki i ręczniki.
10. Wy czy ścić klamki i framugi drzwi i okien (tam zbiera się najwięcej kurzu) oraz listwy
przy ścienne.

Lista rutynowych prac domowych do wykonania raz w roku – „wielkie
sprzątanie”:

1. Dać do czy szczenia kołdry, nakry cia łóżek, zasłony.
2. Zdjąć zasłony do wy prania.
3. Wy konać gruntowne czy szczenie lub, jeśli możemy sobie na to pozwolić, skorzy stać z usług
profesjonalnego sprzątania i… pójść na długi spacer.

Sugestia list „Doskonała gospody ni”:
• Lista „Jak zrobić…”
• Prace domowe do wy konania codziennie
• Prace domowe do wy konania raz w ty godniu
• Prace domowe do wy konania raz w miesiącu
• Wielkie sprzątanie do przeprowadzenia raz w roku
• Lista czy nności do powierzenia profesjonalistom

Numery telefonów, jakie powinniśmy mieć zawsze pod ręką
Nagłe przypadki
Twój lekarz
Służba zdrowia, ostry dy żur w szpitalu, pogotowie pediatry czne itp.
Pogotowie ratunkowe
Straż pożarna
Policja
Dozorca twojego domu
Członkowie twojej rodziny
Trzech mieszkający ch w pobliżu przy jaciół lub sąsiadów
Denty sta
Korporacja taksówkowa
Informacje
Numer informacji telefonicznej
Urząd miasta
Dworce kolejowe, lotniska w twoim regionie

Praktyczne
Fry zjer
Krawcowa
Szewc
Kwiaciarnia
Wetery narz
Sklep garmażery jny, restauracja z dostawą do domu
Kilka hoteli lub restauracji, do który ch można wy jść na kolację
Usługi transportowe „od drzwi do drzwi”
Pralnia chemiczna
Usługi wy wozu zbędny ch rzeczy ty pu meble, gruz, złom itp.
Kominiarz
Specjalista od ogrzewania
Technik informaty k
Elektry k
Hy draulik
Ślusarz (numer, który powinny śmy również mieć zawsze przy sobie)
Cieśla

Listy stałe i prowizoryczne
Teorety cznie możemy tworzy ć listy wszy stkiego: zakupów, ży czeń wakacy jny ch, warzy w do
zasiania w ogródku itp. Ale podczas gdy niektóre z nich muszą by ć przy gotowy wane za każdy m
razem na nowo (rzeczy do zrobienia, zakupy ), inne mogą posłuży ć nam kilka razy, możemy je
nawet mody fikować i doskonalić, na przy kład listę rzeczy do zabrania w podróż. Możesz zabrać ze
sobą ułożoną przez siebie listę do walizki, by móc w każdej chwili zanotować, co wśród zabrany ch
przez ciebie rzeczy okazało się zbędne, a czego ci zabrakło. Zachowaj tę listę w walizce. Będzie
pomocna następny m razem, kiedy wy jedziesz w podróż.

Sugestie stały ch list:
• Rzeczy do zabrania w podróż
• Rzeczy do zabrania na weekend
• Rzeczy do zabrania na basen, na siłownię
• Rzeczy do zabrania na piknik, na kemping
• Przedmioty i meble w domu (ze zdjęciami i jeśli to możliwe fakturami: to może by ć bardzo
przy datne w przy padku włamania, pożaru, powodzi itp.)
• Rzeczy do zrobienia w domu przez każdego z członków rodziny
• Moje DVD – ponumerowane, z opisem ich zawartości
• Moje ulubione programy telewizy jne (numer kanału, godzina) – lista do położenia blisko
telewizora
• Listy usług domowy ch (do położenia obok telefonu) i numery pogotowia

Listy „Eskapady”

Wcześniej przygotuj wyjazd, aby przyjemniej podróżować
Na wierzchołkach drzew kokosowych
Wiosenny świt
Tam wędruje moje serce.
haiku, Oguma Kazunda
Gdy czujemy się zmęczeni, nie dy sponujemy wy starczającą energią i zapałem, żeby
zorganizować jakikolwiek wy jazd. Ale właśnie wtedy najbardziej potrzebujemy gdzieś
wy jechać, żeby odpocząć. Posiadanie małej listy przy gotowany ch wcześniej eskapad (numery
telefonów hotelu, wiejskiego zajazdu, plan dojazdu, miejsca warte zwiedzenia i proponowane
rozry wki, ceny itp.) może okazać się niezwy kle pomocne. Nawet numer telefonu małego
urokliwego hotelu w Pary żu może pozwolić miło spędzić weekend. Zbieraj informacje na temat
ewentualny ch eskapad i sporządzaj plany ich realizacji. Jeśli pragniesz jechać do Rzy mu,
przy gotuj teczkę zaty tułowaną „Rzy m”. Zbieraj informacje niezbędne do zorganizowania

wy jazdu w ostatniej chwili. Możesz również przy gotować małą podróż – niespodziankę dla
swojego partnera, rodzica, przy jaciela. Jeśli powiesz mu (jej), że wszy stko już przy gotowałaś, da
się by ć może łatwiej namówić. Przy gotowy wanie list „Eskapady ” wpły wa korzy stnie na nasze
samopoczucie, otwierając przed nami perspekty wę przy szłości. Pomaga nam lepiej znosić
teraźniejszość.

Sugestia list „Eskapady ”:
• Weekendy lub wy cieczki – eskapady
• Przy jaciele, którzy zaprosili mnie do siebie
• Plany realizacji poszczególny ch wy jazdów

Przygotowania do podróży
Czy chodzi o krótki czy dłuższy wy jazd, to niczego nie zmienia: zawsze ułóż listę wszy stkiego,
co masz do zrobienia przed wy jazdem oraz rzeczy do zabrania w podróż. Dobrze sporządzona
lista przy nosi spokój umy słu i pogodę ducha, co pozwala cieszy ć się wy jazdem.
Możesz przy gotować ty powe listy na każdy rodzaj wy jazdu: zimowy i letni weekend, wakacje
w górach, nad morzem, podróż do ciepły ch krajów, do zimny ch krajów północny ch, podróż
służbowa itp., i zachować te, które udoskonalisz w miarę zdoby wanego doświadczenia
(„Powinienem by ł zabrać to, a nie zabierać tamtego”). Pierwsza lista, jaką robimy, nigdy nie jest
doskonała.
Wzór listy do sporządzenia przed dłuższym wyjazdem:
1. Dom
Zakręcić wodę, gaz, wy łączy ć prąd.
Opróżnić i wy łączy ć lodówkę.
Wy rzucić śmieci.
Sprawdzić zamrażarkę (opróżnić ją, jeśli wy jeżdżamy na dłużej; przerwa w dostawie prądu
spowodowana burzą może okazać się katastroficzna w skutkach).
Sprawdzić, czy sy stem alarmowy funkcjonuje bez zarzutu przed włączeniem go.
2. Formalności do wy pełnienia przed wy jazdem

Wy konać kserokopie paszportu, kart kredy towy ch i, jeśli to możliwe, planu podróży
i powierzy ć je komuś z bliskich.
Sprawdzić, czy masz wszy stko, co najważniejsze (bilety lotnicze, rezerwacje hotelowe, karty
kredy towe – warto mieć przy najmniej dwie karty – i wy starczającą ilość pieniędzy w gotówce)
w swojej torebce, którą zawsze powinnaś mieć przy sobie.
3. Rzeczy do zrobienia przed wy jazdem
Sporządzić listę prezentów do przy wiezienia z podróży
nieprzemy ślany ch wy datków i kupowania by le czego).

(unikniemy

w ten sposób

Zdoby ć informacje na temat produktów charaktery sty czny ch dla kraju, do którego się
udajemy i wiedzieć, co chcemy stamtąd przy wieźć (lepiej kupić sobie jedną i ładną rzecz, niż
przy wieźć z podróży torbę pełną upominków, które stracą swój urok po opuszczeniu lokalnego
straganu).
Przy gotować walizkę lub torbę podróżną.
Sporządzić listę pocztówek do wy słania wraz z adresami (nie będziemy musieli troszczy ć się
o to podczas podróży ).
Pójść do fry zjera, denty sty, manikiurzy stki itp.
4. Osoby, z który mi mamy się skontaktować, i usługi, z który ch zamierzamy skorzy stać
Sporządzić listę osób, do który ch powinniśmy zadzwonić przed wy jazdem (w sprawie pracy
itp.).
Zadzwonić do osób, które zamierzamy uprzedzić o naszej nieobecności (rodzice, sąsiedzi itp.).
Znaleźć kogoś do opieki nad zwierzętami domowy mi i do podlewania roślin.
Poprosić kogoś o wy bieranie listów ze skrzy nki.
Poprosić kogoś zaufanego o doglądanie mieszkania/ /domu.
Powierzy ć komplet kluczy zaufanej osobie.
5. Rzeczy do zrobienia przed wy jazdem
Pralnia chemiczna, szewc itp. (odebrać powierzone rzeczy ).
Sprawdzić olej i paliwo w samochodzie.
Naładować baterie aparatu fotograficznego.
Zapłacić rachunki.
Wy brać pieniądze, by dy sponować odpowiednią ilością gotówki.
Spakowanie bagażu

Co ze sobą zabrać? Przede wszy stkim zdobądź informacje na temat warunków klimaty czny ch
kraju, do którego się udajesz. Zastanów się nad ty m, co będziesz tam robił, z kim będziesz się
spoty kał. Ułóż listę tego, co zamierzasz włoży ć do swojej walizki. To pozwoli ci zastanowić się nad
ty m, co jest zbędne, a o czy m zapomniałeś. Spakuj walizkę ty dzień wcześniej, żeby lepiej
przy jrzeć się temu, co ze sobą zabierasz i przemy śleć jeszcze ewentualnie wy bór niektóry ch
rzeczy. To pozwoli ci anty cy pować radość z wy jazdu (cieszy my się zarówno na my śl
o wy jeździe, jak i z samego wy jazdu).
Małe porady
Nigdy nie zabieraj ze sobą zby t małej ilości rzeczy.
Pozostaw w walizce miejsce na zakupy.
Miej zawsze przy sobie na lotnisku i w samolocie rozpinany sweter (gdziekolwiek by ś nie by ła,
w Singapurze czy w Moskwie, temperatura na lotniskach jest zawsze taka sama).
Do najważniejszy ch rzeczy, o który ch zawsze powinniśmy pamiętać, należą przy bory
toaletowe oraz lekarstwa. Nie warto tracić czasu na szukanie ich na miejscu, a szampon w hotelu
niekoniecznie będzie nam odpowiadał. Dowiedz się przed wy jazdem w swoim biurze podróży, co
masz prawo zabrać ze sobą do samolotu.

Sugestia list „Rzeczy do zabrania w podróż”:
• Weekend na wsi
• Wy jazd służbowy
• Poby t nad morzem
• Poby t w górach
• Miesięczny poby t w ciepły ch krajach
• itd.

Bagaż podręczny
Zastosuj metodę rosy jskich laleczek, wkładany ch jedna w drugą, aby móc szy bko przełoży ć
rzeczy do innej torby lub torebki, w zależności od twoich potrzeb i chęci. To pozwoli ci uniknąć
zapomnienia czegoś na dnie torby. Ten sy stem pakowania rzeczy do mały ch, oddzielny ch

saszetek lub woreczków pozostawia ci swobodę zabierania ze sobą ty lko tego, co jest ci w danej
chwili potrzebne, na przy kład, udając się do hotelowej restauracji lub na basen, nie będziesz
musiała zabierać ze sobą torebki. Ustal, jaki kolor saszetki przeznaczy sz na poszczególne rzeczy :
srebrny na pieniądze, złoty na kwity, różowy na paszport itp. Najważniejsze, żeby zawsze
trzy mać te same rzeczy w ty ch samy ch saszetkach. Stwórz sobie całą kolekcję owy ch mały ch,
„lekkich niczy m piórko” saszetek, do który ch będziesz mogła włoży ć:
Zestaw do makijażu;
Lekarstwa;
Pieniądze twojego kraju;
Pieniądze kraju, do którego się udajesz;
Kwity i paragony ;
Aparat fotograficzny ;
Paszport i bilety podróżne;
Broszury i widokówki.
Walizka
Postępuj podobnie. Przy gotuj rzeczy według kategorii, aby móc je spakować bez dłuższego
zastanawiania się. Każda kategoria powinna mieć jakaś zawartość.
Możesz policzy ć poszczególne woreczki z rzeczami, aby by ć pewny m, że o niczy m nie
zapomniałeś. Włóż na dno walizki dżinsy, potem swetry oraz ubrania zajmujące dużo miejsca
(mary narki), a potem lżejsze ciuchy. Złóż bluzki tak, jak by ły złożone w sklepie, kiedy je kupiłaś.
Zwiń w rulon rozpinane swetry. Włóż buty do przeznaczonego na nie osobnego woreczka
(wy starczą dwie pary, plus te, które masz na sobie). Włóż poszczególne rzeczy do oddzielny ch
woreczków, układając je kategoriami, po czy m włóż wszy stkie woreczki do dużej torby z zamkiem
bły skawiczny m. W przy padku rewizji celnej i przeszukiwania bagażu pozwoli ci to uniknąć
bałaganu w walizce. Oznacz w jakiś sposób swoją walizkę, tak aby ś mogła ją z łatwością
rozpoznać na ruchomej taśmie.
Zabierz ze sobą cienkie ubrania, które będziesz mogła zakładać jedno na drugie. Nie zapomnij
o sukienkach: jest to prakty czny i niezabierający dużo miejsca ciuch (nie musisz się martwić o to,
z czy m go połączy ć). Zawsze miej w walizce jeden wy jściowy zestaw, który może się przy dać,
oraz duży szal z kaszmiru. Nieprzemakalne ubranie z odczepianą podszewką jest również
przy datne częściej, niż nam się wy daje: noce w północny ch Włoszech by wają czasem chłodne.
Przy gotowanie bagażu według ustalonej kolejności pozwala uniknąć zapomnień i błędów.

Postępując w ten sposób, będziesz w pełni usaty sfakcjonowana efektem.

Zestawy niezbędnych rzeczy
Zestaw kosmetyczny
Przy bory do pielęgnacji paznokci (pilnik, małe noży czki, obcinacz do paznokci, lakier,
rozpuszczalnik)
Niezbędne środki i przy bory do depilacji
Paty czki do uszu
Niezbędnik krawiecki (wy starczą igły i nici)
Mała buteleczka pasty do butów w pły nie (podczas podróży chodzimy pieszo dużo więcej niż
zazwy czaj)
Zestaw opatrunkowy
Środek dezy nfekujący (lub czy sty wy ciąg z lawendy )
Plastry opatrunkowe
Maść anty septy czna (lub czy sty wy ciąg z lawendy )
Maść na ukąszenia insektów (lub czy sty wy ciąg z lawendy )
Leki przeciwbólowe
Gaza, kompresy, bandaże, agrafki, noży czki, szczy pczy ki itp.
Pły n do przemy wania oczu
Zestaw toaletowy
Szczoteczka i pasta do zębów
Grzebień
Olejek pielęgnacy jny
Perfumy
Zestaw pod prysznic
Szampon i odży wka
Czepek pod pry sznic (do długich włosów)
Talk, dezodorant lub ałun w kamieniu (naturalny dezodorant)
Szczoteczka do ciała
Tarka do usuwania zrogowaceń skóry
Szlafrok

Zestaw do włosów
Szczotka do włosów
Suszarka
Inne: wałki, lakier, wsuwki, spinki, turban itp.
Zestaw do makijażu
Tusz do rzęs
Ey e-liner
Cienie do powiek
Róż do policzków
Puder i /lub make-up
Szminka do ust
Zestaw elektroniczny
Adapter sieciowy uniwersalny
Ładowarka do cy frowego aparatu fotograficznego
Ładowarka do telefonu komórkowego
Ładowarka do iPoda lub odtwarzacza MP3
Ładowarka do laptopa
Karty pamięciowe
Zestaw ważnych dokumentów i pieniędzy
Paszport (lub dowód osobisty )
Bilety podróżne lub bilety vouchery
Karta rezy denta i legity macja konsularna (jeśli mieszkasz za granicą)
Ubezpieczenie
Karty kredy towe
Pieniądze w gotówce, czeki lub czeki podróżne
Prawo jazdy (między narodowe, jeśli to konieczne)
Umowa ubezpieczenia podróży, dane kontaktowe twojego agenta ubezpieczeniowego
Różne saszetki przeznaczone na
Każdy zestaw
Bieliznę

Buty
Brudną bieliznę
Saszetka wielofunkcy jna (kwity, paragony zakupowe, pocztówki, broszurki, rezerwacje
hotelowe, notatki z podróży itp.)
Saszetka na laptopa
Saszetka na ładowarki do aparatu fotograficznego, kamery lub telefonu komórkowego
Duża torba z zamkiem bły skawiczny m na wszy stkie małe saszetki z poszczególny mi zestawami
Zestaw toreb
Torebka na dzień
Mała saty nowa torebka pasująca do zestawów wy jściowy ch
Torba podróżna na dwa lub trzy dni (jedna do zachowania przy sobie w samolocie)
Walizka
Mała torba sportowa z ny lonu przeznaczona na wy cieczki, wizy tę w SPA, wy jście na basen itp.
Torebka
Telefon komórkowy
Portmonetka i pieniądze (zawsze trzeba mieć przy sobie drobne na napiwki itp.)
Długopis i ołówek (powinny by ć wy posażone w nakrętki, aby nie pobrudzić podszewki torebki,
lub by ć umieszczone w małej saszetce na długopisy )
Szminka do ust
Bły szczy k do ust w tubce (który można nałoży ć bez lusterka)
Małe perfumy w spray u
Klucze (miej zawsze gdzieś schowany drugi zestaw kluczy )
Agrafki (zestawy oferowane w hotelach są w zupełności wy starczające)
Puderniczka
Mapa drogowa lub plan miasta (fakultaty wnie)
Twój notatnik-agenda
Wizy tówki
Plastry (na odciski, zadraśnięcia itp.)
Grzebień
Chusteczki higieniczne
Twoje lekarstwa, jeśli musisz brać je regularnie
Aspiry na
Pasty lki miętowe

Składana parasolka
Lekka ny lonowa torebka (na improwizowane zakupy )

Listy pomagające eliminować to, co zbędne

Posiadać mniej, by mieć tyle, ile trzeba
Właściwie wykorzystane minimum wystarcza na wszystko.
Jules Verne
Gdy by ś zabawiła się w sporządzenie wy kazu wszy stkiego, co posiadasz – czy chodziłoby
o twoją kuchnię, łazienkę, piwnicę czy torebkę – i zanotowanie wszy stkich ty ch rzeczy według
kategorii (24 małe ły żeczki, 3 ły żki wazowe, 5 szamponów, 3 butelki keczupu itp.), zdałaby ś sobie
naty chmiast sprawę z tego, co spośród nich rzeczy wiście uży wasz, a co posiadasz w nadmiarze.
Taka lista może liczy ć nawet 150 stron! Sporządzanie tego ty pu list jest najskuteczniejszą metodą,
pozwalającą raz na zawsze pozby ć się rzeczy, które są zbędne; chy ba że jesteś niepoprawny m
kolekcjonerem! Dokonanie spisu „Twoich zestawów” pomoże ci określić, czego naprawdę
potrzebujesz. Zy skasz wówczas świadomość, że wszy stko, co posiadasz poza owy mi „zestawami”,
ma na celu wy łącznie sprawianie sobie przy jemności. Do ciebie należy teraz zadecy dowanie,
które spośród ty ch rzeczy przy noszą ci najwięcej „przy jemności”!
Lista „Zestawy moich podstawowych rzeczy”, ułatwiająca pozbycie się tych niepotrzebnych
Zestaw środków czy szczący ch: woda chlorowana do odkażania i proszek do zmy warek, który
odtłuszcza również skutecznie ściany, szy by i inne powierzchnie; białe ściereczki, odkurzacz,
szczotka do zamiatania, strój do sprzątania)
Zestaw naczy ń kuchenny ch: patelnia, rondel z gruby m dnem, bry tfanna żeliwna, miska
i salaterka do mieszania, durszlak, mikser wielofunkcy jny, deski do krojenia, nóż, chochla, pałeczki
do gotowania itp.
Zestaw bielizny domowej: pościel, ręczniki, podomki, piżamy
Zestaw do herbaty : taca, małe talerzy ki na słody cze, czajniczek do herbaty, dzbanek na gorącą
wodę, pudełko na herbatę, filiżanki i podstawki

Zestaw dla gości: pościel, ręczniki, szczoteczka do zębów, piżama, wszy stko to włożone do
poszewki na poduszkę
Zestaw do korespondencji: papier listowy, koperty, zdjęcia do wy słania, pocztówki, znaczki
kolekcjonerskie
Zestaw opatrunkowy (patrz poprzednie listy )
Zestaw do czy szczenia obuwia: szczotka, pasta do butów, szmatki, środek impregnujący
Zestaw służący do stworzenia odpowiedniego nastroju: świeczki, wazony, perfumy do wnętrz
itp.
Zestaw toreb: torba, do której możesz włoży ć inne torby i torebki: na zakupy, na weekendy, na
wy jścia wieczorowe, na piesze wy cieczki, na basen, portfel podróżny, torby na buty, na pościel
zabieraną w podróż, kosmety czka, torba na laptopa, na suszarkę itp.
Zestaw dokumentów osobisty ch: papiery administracy jne, książeczka czekowa, paszport,
książeczka ubezpieczeniowa itp.
Zestaw informaty czny : kabelki do CD, instrukcje obsługi, karty gwarancy jne itp.
To, co nazy wam „zestawem”, może by ć saszetką, kosmety czką, pudełkiem, torbą, półką
w szafie itp. Najważniejsze, żeby posortować rzeczy kategoriami, według ich funkcji
i zastosowania.

Równolegle można sporządzić następujące listy :
• Moje najcenniejsze rzeczy
• Rzeczy, które posiadam w nadmiarze
• Rzeczy, do który ch nie jestem przy wiązana uczuciowo, a które mimo wszy stko zachowuję
• To, co mogłaby m wy eliminować, rozdać, sprzedać (najtrudniejsze nie jest pozby cie się
rzeczy, lecz podjęcie decy zji o ty m)
• Ubrania w mojej szafie, który ch nigdy nie noszę
• I odwrotnie – moja idealna garderoba

Jak rozstać się z rzeczami związanymi z przeszłością
Przedmioty służą ocaleniu teraźniejszości. Stanowią rodzaj planów.
Pamięć zaś pozwala ocalić nasze dzieciństwo, naszą młodość: jest rodzajem
obowiązku dorosłego wobec dziecka, jakim kiedyś był. Należy oddać

sprawiedliwość wszystkiemu, czym była nasza młodość, gdyż była ona dla nas
okresem nauki.
Simone de Beauvoir, fragment z filmu dokumentalnego
zrealizowanego przez Madeleine Gobeil-Noël,
poświęconego Sartre’owi i Simone de Beauvoir
Czasem pragnęliby śmy pozby ć się rzeczy, które stanowią dla nas zbędne obciążenie, ale co
zrobić z ty mi wszy stkimi przedmiotami, które przy pominają nam przeszłość? Możesz napisać
rodzaj krótkiego wiersza pożegnalnego, skierowanego do każdego z nich, i streszczającego to, co
dany przedmiot stanowił dla ciebie lub co ci przy pominał. Możesz zrobić jego zdjęcie, po czy m
rozstać się z nim. Jeśli nie potrafisz wy rzucić swetra swojej by łej sy mpatii sprzed pięciu lat, oto,
co możesz zanotować:
„Niebieski sweter T.
T. miał go na sobie w dniu, kiedy poznaliśmy się na molo.
Miał kolor jego oczu.
Często się nim otulałam, ponieważ zachował zapach jego perfum.
Dodawał mi otuchy, kiedy T. mnie opuścił.
Jego widok często podnosił mnie na duchu”.

Sugestia list „Żegnaj, przedmiocie z przeszłości”:
• Co przy pominają mi niektóre przedmioty, z który mi zamierzam się rozstać
• Co w nich nie odpowiada moim upodobaniom (każdy może zmienić swoje upodobania!)
• Rzeczy przy pominające mi kłótnię, osobę, o której chcę zapomnieć
• Rzeczy podarowane mi przez bliską osobę, lecz który ch nie uży wam
• Rzeczy kupione do domu, w który m aktualnie już nie mieszkam
• Rzeczy, które otrzy małam w prezencie i który ch chcę się pozby ć

Zdjęcia, wycinki prasowe i scrapbooking
Zdjęcia

Zdjęcia stanowią również rodzaj… wizualny ch list.
Tworzenie list jest formą porządkowania chaosu, segregowania w szczególny sposób
elementów należący ch do tej samej kategorii.
Kolekcjonowanie wy łącznie zdjęć „skrojony ch na miarę”, to znaczy usuwanie wszy stkich
inny ch, podobny ch zdjęć i zachowy wanie ty lko ty ch, które stanowią nasze najbardziej osobiste
wspomnienia, po czy m segregowanie ich według roku, tematy ki lub osób, który ch doty czą,
a następnie przy klejenie ich na kartkach papieru formatu A4 i włożenie do klasera, to wszy stko
może zabrać nam kilka ty godni, ale jak przy jemnie jest potem obejrzeć ów film przesuwający
się przed naszy mi oczami i streszczający nasze ży cie.
Osoby leniwe (zwłaszcza te, które są zamożniejsze) mogą również skorzy stać z usług firm,
specjalizujący ch się w opracowy waniu albumów zdjęciowy ch. Ale możesz również sama
stworzy ć swój własny, ory ginalny album, zachowując ty lko to, co niepowtarzalne i jedy ne:
osoby, zwierzęta, rzeczy itp. Powiedz sobie, że piramidy egipskie można obejrzeć w książkach,
wodospady Niagara na DVD; nie wahaj się również wy cinać wy brany ch fragmentów zdjęć,
aby pozostawić z nich ty lko to, co cię interesuje. Chy ba że chcesz zachować swoje zdjęciowe
wspomnienia w postaci kolekcji 50 tomów! Selekcjonowanie, wy bieranie to zachowy wanie ty lko
tego, co ma wartość i znaczenie.
Następnie możesz wklejać wy brane zdjęcia do albumów (scrapbooków), notując na nich
cienkim flamastrem daty, imiona i miejsca. Ty le wy starczy, aby pamiętać. Ale poczekaj na
deszczowe popołudnie lub na długie zimowe wieczory, żeby podjąć się tego żmudnego zadania.
Zamiast zakładania albumów możesz także przechowy wać swoje zdjęcia w kopertach,
posegregowany ch według wy darzenia, tematy ki, miejsca itp. Na przy kład koperta zaty tułowana
„Moje sy mpatie”, której zawartość będziesz mogła przeglądać, kiedy dopadnie cię chandra.
Będziesz wówczas mogła powiedzieć sobie, że, jakby nie by ło, przeży łaś w ży ciu piękne chwile.
Scrapbooking
Książka poświęcona układaniu list nie może pominąć tematu scrapbookingu, techniki tworzenia
albumów ze zdjęciami wkomponowany mi w odpowiednie tło i ozdobiony mi różny mi dodatkami.
Możemy wklejać do nich zdjęcia, pamiątki, wy cinki z prasy, wszy stko, co nam się podoba i co
stanowi sy mboliczne „skrawki ży cia”. Scrapbooking jest, przy znaję, bardzo kuszący m zajęciem.
Ale, podczas gdy listy są bardziej zwięzłą formą wy razu niż pamiętniki, scrapbooking stanowi
rozwiązanie dla „recy klingu” wszelkich materialny ch nadmiarów rzeczy. Anglosasi często oddają
się temu hobby, ale prowadzą oni również tasiemcowe pamiętniki. Listy służą właśnie temu, by
pozby ć się wszy stkich ty ch zbędny ch słów, rzeczy, po to, żeby zachować ty lko to, co

najważniejsze.
Jeśli jednak zależy ci na ty m, żeby tworzy ć własne albumy (scrapbooks), oto kilka sugestii:
wy korzy staj klasery, do który ch będziesz wklejać wszelkiego rodzaju dokumenty (bilety do kina,
ry sunki, otrzy mane kartki pocztowe, zaproszenia itp.), wszy stkie drobiazgi z ży cia codziennego,
i notuj przy nich daty, osoby, swoje wrażenia, swoje wiersze, ulubione cy taty itp.
Klasery z podróży
Pocztówki, plany podróży, prakty czne informacje, zdjęcia, notatki opisujące incy denty, jakie
się wy darzy ły, budżet itp.

Listy rzeczy, które można by poprzedzić cyfrą „1”
Po co posiadać więcej niż ty le, ile potrzebujemy, zachowy wać rzeczy, które nie są nam do
niczego potrzebne, które stanowią dla nas obciążenie materialne i psy chologiczne, i nie pozwalają
nam korzy stać z tego, co posiada prawdziwą wartość i zasługuje na to, by by ć doceniony m?
Rzeczy materialne
1 olejek do: włosów, skóry, masażu, paznokci, demakijażu
1 my dło (do twarzy i ciała)
1 kuferek przeznaczony na wszy stkie nasze drobiazgi
1 perfumy (uczucie stałości, obecności, wierności)
1 pierścionek: po co obciążać się większą ich ilością?
1 para kolczy ków (dopasowany ch do pierścionka)
1 lakier do paznokci (dobrany do rąk i stóp)
1 kolor na każdy zestaw ubraniowy (góra, dół, buty, torebka)
1 kwiatek w wazonie (esencja zen)
1 notatnik-agenda, który możemy włoży ć do torebki (zawierający wszy stko, czego w każdej
chwili możemy potrzebować)
1 notatnik z listami!
1 duży szal na zimę i na lato (wiatr, klimaty zacja itp.)
1 podstawowy zestaw na zimę: płaszcz, kozaki, kapelusz, rękawiczki
1 zestaw ubraniowy na weekendy wiosenno-jesienne
1 tonacja tematy czna, w której utrzy many jest każdy pokój

1 rodzaj metalu (złoto lub srebro), jeśli chodzi o biżuterię, długopisy itp.
Zajęcia utrzymane w duchu zen
1 obraz do szczegółowego obejrzenia podczas zwiedzania muzeum
1 podróż w pojedy nkę
1 kosmety k uży wany dziennie (unikamy wówczas stresu)
1 zakątek mieszkania do posprzątania za każdy m razem
1 cy kl filmów tego samego reży sera do obejrzenia za każdy m razem (Tati, Wim Wenders itp.)
Zobowiązania
1 dzień w ty godniu bez żadnego spotkania (jak podczas szabatu)
1 bank (ograniczy ć do minimum papiery administracy jne)
1 słowo (jedność słów, czy nów, my śli)
1 okrągła cy fra oszczędności (100, 1000, 10 000 zł)
1 idealna waga na całe ży cie
Kuchnia i pożywienie
1 miseczka (ograniczona ilość jedzenia pozwala nie jeść za duży ch ilości)
1 danie lub posiłek podany na tacy
1 porcja każdej potrawy (kromka chleba, jajko, jabłko)
1 zupa stanowiąca kompletny posiłek (zawierająca zboża, proteiny i warzy wa)
1 nóż kuchenny i jedna deska do krojenia
1 osobisty zestaw naczy ń (miseczka, filiżanka, talerz, sztućce)
1 dzień monodiety (jabłka, soki owocowe) w ty godniu lub w miesiącu
1 sty l naczy ń (tak prosty jak to możliwe, pozwalający uwy datnić walory różnego rodzaju
potraw)
1 paczka herbaty rozpieczętowana na raz (gdy jest otwarta, jej zapach się ulatnia)
Aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz pozby ć się bezuży teczny ch przedmiotów, sięgnij po
książkę: Les Choses (Rzeczy ). Georges Perec przy tacza w niej dziesiątki list różny ch „rzeczy ”.
Sporządzenie ty ch list sprawia, że uświadamiamy sobie naprawdę nasze przy wiązanie do dóbr
materialny ch oraz ich związek z pojęciem szczęścia.

Lista rzeczy, które komplikują nam życie
Zby t wiele
Zby t wiele
Zby t wiele
Zby t wiele
Zby t wiele
Zby t wiele

adresów w notesie
niepotrzebny ch rzeczy
wy borów
kilogramów
zaniedbania
niedotrzy many ch obietnic

Zby t wiele wahań
Zby t wiele niezdecy dowania
Zby t wiele przy wiązania

Dobrze uporządkowane życie

Nauki zaczerpnięte z książki Sztuka efektywności. Skuteczna realizacja zadań
3
Jak uporać się z niekończący mi się listami rzeczy do zrobienia, z uczuciem niemożności
poradzenia sobie ze wszy stkim?
Niezbędny m warunkiem efekty wności jest spokój ducha, a możemy go osiągnąć dzięki
niezawodnemu sy stemowi organizacji.
Niedokończona my śl, która błąka się po głowie, chęć bliżej niesprecy zowanego działania, są
niczy m niedomknięte koło. Sporządzenie spisu wszy stkich ty ch niedomknięty ch kół jest bardzo
proste. Na przy kład: co przeszkadza ci w tej chwili skoncentrować się całkowicie na lekturze tej
książki, co cię martwi lub niepokoi? Czego obawiasz się zapomnieć? Często wy olbrzy miamy
zadania, jakie mamy do wy konania – sporządzenie list sprawia, iż wy dają się nam dużo
łatwiejsze.
Książka Sztuka efektywności. Skuteczna realizacja zadań proponuje następującą metodologię:
1. Zebranie;
2. Przeanalizowanie;
3. Zorganizowanie;

4. Ponowne rozważenie;
5. Działanie.
Krótko mówiąc, powinniśmy często wy kony wać ćwiczenie, polegające na sporządzeniu listy
wszy stkich niedokończony ch my śli, bliżej nieokreślony ch celów i niesprecy zowany ch działań.
Powinniśmy szy bko je rozpatrzy ć, zorganizować zadania do wy konania według kontekstów,
poddawać okresowej ocenie ułożone przez siebie listy, a przede wszy stkim DZIAŁAĆ. Kluczem
do wszy stkiego jest konkretne działanie.
Jeśli zamierzasz wy mienić opony, nie powinnaś robić tego samodzielnie, ty lko umówić się
w zakładzie serwisowy m. Im bardziej czy telna będzie twoja lista, ty m łatwiejsza będzie do
wy konania każda czy nność.
Jeśli są na niej rzeczy możliwe do zrobienia w dwie minuty, wy konaj je naty chmiast. Nie
będą one dodatkowo obciążały twojej listy. Dzięki zastosowaniu tej metody będziesz miała
wrażenie, że jedziesz z prędkością 200 km na godzinę, ponieważ pozwoli ci ona na załatwienie
wszelkiego rodzaju drobny ch spraw i problemów w ciągu zaledwie jednego dnia, z wy jątkiem
długich i złożony ch zadań.
Prowadzenie terminarza jest niezwy kle ważne; zapisuj w nim ty lko rzeczy, które powinny by ć
wy konane w określony ch terminach i godzinach. Jeśli chodzi o pozostałe czy nności, zapisz je na
swojej liście „Rzeczy do zrobienia”, grupując je według określony ch kry teriów, takich jak
„zakupy do zrobienia w określonej dzielnicy ”, „rzeczy do załatwienia w ty m ty godniu”, „telefony
do wy konania”, „listy do napisania” itd.
Staraj się połączy ć ze sobą wy konanie różny ch zadań, np. „Napisać list do Lily, czekając
w kolejce u denty sty ” lub „Zadzwonić do H. podczas wy miany opon w zakładzie serwisowy m”
itd.
Spisz wreszcie listę czy nności łatwy ch do wy konania, przy datny ch, aczkolwiek nie
najważniejszy ch, takich jak uporządkowanie gabinetu, posortowanie faktur. Poświęcenie wolnej
chwili na wy kreślenie z listy wy konany ch przez nas rzeczy jest doskonały m środkiem ku temu, by
się zmoty wować i znaleźć energię do dalszy ch działań.

Notuj nawet swoje problemy
Tworzenie list to nie ty lko notowanie na kartce papieru rzeczy, które mamy do zrobienia, ale
również zapisy wanie wszy stkiego, co przy chodzi nam do głowy, po to, aby lepiej zobaczy ć, co
możemy zrobić naty chmiast, a co może zaczekać. Pozwala to na ustalenie zadań priory tetowy ch,
który mi powinniśmy zająć się w pierwszej kolejności.

Odczuwamy niesamowitą ulgę, kiedy wszy stkie my śli, które kołaczą nam się w głowie, zostają
przelane na papier! Jeśli masz problemy, które wy magają zastanowienia lub które pragniesz
rozwiązać, doty czące ży cia zawodowego lub osobistego, relacji z inny mi, zdrowia, zanotuj je
również. Po zapisaniu ich na papierze staną się bardziej konkretne i mniej przy tłaczające, będą
pozbawione doniosłości, jakiej nadają im nasze emocje, będą podobne do całej reszty spraw,
jakie mamy do załatwienia.
Zanotuj WSZYSTKIE dręczące cię problemy, nawet jeśli nie masz zamiaru na razie ich
rozwiązy wać. Stworzenie takiej listy przy niesie ci ogromną ulgę.

Sugestia list do sporządzenia:
• Rzeczy, które mi przeszkadzają
• Rzeczy, który ch się obawiam
• Moje problemy

„Listy kwestionariusze”
Przed zakupem lub wy najęciem mieszkania przy gotuj listę z py taniami, poproś również
swoich bliskich, żeby ci w ty m pomogli. Im lepiej przy gotujemy nasze py tania, ty m mniejsze
będzie ry zy ko, że spotkają nas niemiłe niespodzianki, kiedy zdecy dujemy się na wy najęcie lub na
kupno mieszkania. Staraj się również zawsze uzy skać możliwie jak najwięcej informacji na
piśmie.
„Lista kwestionariusz” przydatna przy wynajęciu lub zakupie mieszkania
Usy tuowanie budy nku
W jakich godzinach każdy pokój jest nasłoneczniony
Hałas w ciągu dnia, w nocy
Wy sokość czy nszu i inny ch opłat
Izolacja dźwiękowa budy nku
Poprosić o odkręcenie kranów i pry sznica, żeby sprawdzić, czy funkcjonują prawidłowo
Zadać py tania odnośnie ogrzewania (data uruchomienia kotła centralnego ogrzewania itp.)
W mieście – odległość od n